• อัล อิคลาศ

   ซูเราะฮ์ อัล อิคลาศ (112)

   เป็นบทบัญญัติมักกียะฮ์ มี 4 อายะฮ์

   ซูเราะฮ์อัล อิคลาศ เป็นซูเราะฮ์ มักกียะฮ์ ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ ญัลละวะอะลา

   พระผู้ทรงเอกะ รวมไว้ด้วยคุณลักษณะอันสมบูรณ์ ทรงพอเพียงจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์

   ทรงบริสุทธิ์จากลักษณะต่างๆ ที่บกพร่องไม่สมบูรณ์ และจากการเป็นเพศและการเท่าเทียม

   ซูเราะฮ์ ได้ตอบโต้พวกนะศอรอ(คริสต์) ที่กล่าวตั้งพระเจ้าสามองค์

   และตอบโต้พวกมุชริกีนที่ตั้งให้อัลลอฮ์มีลูกหลาน


  • อัล บะเกาะเราะห์

   2. ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ (Al-Baqarah)

   เป็นบัญญัติ มะดะนียะห์ มี 286 อายะฮ์

   ซูเราะฮ์ อัล-บะเกาะเราะฮ์ เป็นซูเราะฮ์มะดะนียะฮ์ทั้งซูเราะฮ์ คือ ถูกประทานลงมาหลังฮิจญเราะฮ์ศักราช ณ นครมะดีนะฮ์ ยกเว้นอายะฮ์ที่ 281 ซึ่งถูกประทานลงมา ณ ตำบลมินา ขณะประกอบพิธีฮัจญะตุลวะดาอ์ ซูร่อตุลบะเกาะเราะฮ์นี้ นับเป็นซูเราะฮ์ที่ยาวที่สุด มี 286 อายะฮ์