• img
   พ่อแม่...“ลูก” คือ ?
   ลูกเปรียบดั่งผลของหัวใจ และเป็นสาเหตุของความขลาด ความตระหนี่ และความเสียใจ

  • img
   การมีเพศสัมพันธ์ในอิสลาม
   หากว่าการใช้ชีวิตปราศจากสิ่งนี้แล้วก็จะทำให้การดำเนินชีวิตไม่มีความสุข ไม่รู้ถึงรสชาดของชีวิต

  • img
   ใครกันคือผู้หญิงที่มีศาสนาดี ?
   ผู้ชายที่มีศาสนาดี และมีอัคลากที่มีเกียรติ ควรจะมองไปที่ศาสนาเป็นอันดับแรก

  • img
   การปฏิเสธคนดีที่มาขอแต่งงาน
    อิสลามส่งเสริมในการแสวงหาสิ่งที่ดีๆ และสิ่งที่ดีก็คือมารยาทและศาสนาในเรื่องของการแต่งงาน

  • img
   บุตรที่เกิดจากการซินา
   พวกเราปรารถนาให้ท่านช่วยทำการชี้ขาดให้แก่พวกเราในกรณีของคนๆ หนึ่งที่ไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคู่หมั้นของตนก่อนที่จะมีการทำสัญญาสมรส

  • img
   แต่งงาน วิถีที่ถูกเปลี่ยนแปลง
   ความเรียบง่ายของการแต่งงานแบบมุสลิม มีเพียงวลี พยาน และ มะฮัร มีเพียงการเสนอของผู้เป็นวลี และการสนองของผู้เป็นเจ้าบ่าว

  • img
   สามีจะต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับภรรยา
   จำเป็นสำหรับสามีที่จะต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับประเด็นต่อไปนี้ด้วยเช่นกันคือ

  • img
   สิทธิและหน้าที่ผู้เป็นภรรยา
   หากฉันสามารถสั่งให้คนหนึ่งสุญูดให้อีกคนหนึ่งได้ ฉันก็จะสั่งให้ภรรยาสุญูดให้สามีของนาง

  • img
   การครองชีวิตคู่
   ซึ่งศาสนาอิสลามได้กำหนดบทบัญญัติและขอบเขตต่าง ๆ ที่คู่สามีภรรยาจะต้องดำรงไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

  • img
   นิกาฮ์..ประตูสู่สวรรค์
    “โลกในอุดมคติ – กับโลกแห่งความเป็นจริง” จะต่างกันอย่างสิ้นเชิง ชีวิตหลังจากนี้ไม่มี “การเสแสร้ง-แกล้งทำ” ไม่มี “ทดลองดูใจกันไปก่อน-ไม่พอใจแล้วค่อยเปลี่ยน”

  • img
   จะแต่งงานทั้งทีต้องหาวันดีๆ !
   ตามหลักการอิสลามใครที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนั้นไม่อนุญาตให้ตกลงกันสองต่อสองโดยที่ไม่มีใครรับรู้และเป็นสักขีพยาน 

  • img
   40 โอวาท ครอบครัวเปี่ยมสุข (3)
   ให้จ่าย “นัฟเกาะฮฺ” (ปัจจัยดำรงชีพ) ที่ครบแก่ผู้เป็นภรรยา ทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย ที่วาญิบและสุนัต ตามสถานะของผู้เป็นภรรยา

  • img
   40 โอวาท ครอบครัวเปี่ยมสุข (2)
    พยายามให้เกิดการเชิญชวน (ดะวะฮฺ) โดยเริ่มจากผู้ใกล้ชิดและต่อไปยังมนุษย์ทั้งมวล โดยเปี่ยมอิคลาส ด้วยเนื้อหา วิธีการ ที่เปี่ยมด้วยวิทยปัญญา

  • img
   40 โอวาท ครอบครัวเปี่ยมสุข (1)
   “ครอบครัวเปี่ยมสุข” คือ ครอบครัวที่ได้เชื่อฟังอัลลอฮฺและปฏิบัติตามซุนนะฮฺของท่านรอซูล  อย่างสำเร็จสมบูรณ์

  • img
   การครองเรือนในอิสลาม
    อิสลามจึงเรียกร้องมนุษย์ชาติไปสู่การสร้างครอบครัวที่ดีงาม ด้วยการส่งเสริมให้มีการสมรสกับสตรีที่ดี เพื่อนางจะได้เป็นแม่พิมพ์ที่ดี และแบบฉบับอันดีงามแก่กุลบุตร กุลธิดา

  • img
   ความสำคัญของสถาบันครอบครัวในอิสลาม
   ครอบครัว คือ เสาหลักที่ค้ำจุนการพัฒนาสังคม การแต่งงานและใช้ชีวิตฉันสามีภรรยา คือ มาตรการหลักในการเสริมสร้างครอบครัวอันอบอุ่น

  • img
   เข้าใจกันจะไม่หย่ากันแน่นอน
      แม้ว่าอิสลามจะให้ผู้ชายมีโอกาสได้แต่งงานกับผู้หญิง ได้เกินกว่า 1 แต่ไม่เกิน 4 คน ในเวลาเดียวกัน แต่มีเงื่อนไขว่าต้องให้ความยุติธรรม

  • img
   ผู้หญิงเลี้ยวซ้าย... ผู้ชายเลี้ยวขวา
   ผู้ชายส่วนใหญ่แล้วมักจะประเมินความสุขของภรรยาตัวเองด้วยความสะดวกสบายทางกายที่จับต้องได้ มากกว่าความต้องการทางอารมณ์ของเธอ

  • img
   ภรรยานั้นเปรียบเสมือนดั่งแก้วที่เปราะบาง
   ท่านนบี  ได้นิยาม “แก้วที่เปราะบาง” เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะ และความสำคัญของบรรดาสตรีที่ควรค่าแก่การได้รับการปฎิบัติด้วยความรักและอ่อนโยนจากบรรดาบุรุษ

  • img
   สู่การครองคู่อันเปี่ยมสุข
   พันธะสัญญานี้มิได้กำหนดเพียงแค่หน้าที่ทางด้านการเงินเท่านั้น หากแต่ยังครอบคลุมถึงความผูกพันกันทางจิตวิญญาณ ทั้งกับตัวเอง คู่ครอง และรวมไปถึงญาติพี่น้องอันใกล้ชิดด้วย

  • img
   ถึงภรรยา และว่าที่ภรรยาทั้งหลาย..
   หากว่าฉันสามารถสั่งให้ใครสุญูดให้แก่ใครได้ แน่นอนว่า ฉันจะสั่งให้สตรีสุญูดให้แก่สามีของเธอ ”

  • img
   การหมั้นหมายและการสู่ขอ
   ถ้าหากชายคนใดไม่สามารถที่จะดูฝ่ายหญิงด้วยตัวเองได้ ก็ให้ส่งตัวแทนผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าเชื่อถือได้ ไปดูหญิงที่หมายปองไว้

  • img
   ความประเสริฐของภรรยา
   ความล้มเหลวในการเป็นศรีภรรยาศอลิหะฮฺจะนำมาซึ่งความหายนะสู่ตัวเธอและทุกคนที่มีส่วนทั้งโลกนี้และโลกหน้า

  • img
   อันตรายของความเคลือบแคลงสงสัย
    เรามิควรประมาทผู้ที่ชอบระแวงสงสัยผู้อื่น เพราะในบางครั้งผู้ที่ชอบระแวงสงสัยผู้อื่นนั้นสามารถเข้าข่ายคนวิกลจริตได้

  • img
   การให้นม
   เป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าถ้าหากหญิงผู้ให้นมนั้นเป็นสตรีที่ดีทั้งรูปร่างและอุปนิสัย รวมถึงเป็นผู้ที่ยึดมั่นในศาสนา