• img
   หลักสูตร และเทคนิคการสอนของนะบี
   ท่านนะบี ไม่ได้เรียนรู้วิชาจิตวิทยาจากสถาบันการศึกษาใด แต่ท่านสามารถนำจิตวิทยามาใช้กับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

  • img
   คุณสมบัติของมุฟตี
   มุฟตีจำต้องมีบุคลิกที่สุขุม รอบคอบ ไม่พูดมาก เป็นคนที่รอบรู้ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างสำนักคิดต่าง ๆ เขาจะต้องเป็นผู้ที่เพียบพร้อมทั้งพรสวรรค์ และพรแสวงของคุณสมบัติของความเป็น มุฟตีที่ดี


  • img
   ศูนย์กลางของการศึกษา
   ท่านนะบี จะกระชับบรรดาชาวศุฟฟะฮให้ตระหนักถึงภารกิจของศาสนา และกำชับให้ศึกษาอัล กุรอาน รำลึกถึงอัลลอฮ์ 

  • img
   สิทธิมนุษยชนในอิสลามยุคปัจจุบัน
   ปฏิญญาอิสลามว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นการใช้หลักการบทบัญญัติอิสลาม ไม่ใช่ผลพวงหรือได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ใด

  • img
   ปฏิญญาครอบครัว
   ฉะนั้นการดำเนินชีวิตของมุสลิมย่อมมีขอบเขตหรือกรอบ  เขาจะไม่ปล่อยวิถีให้ดำเนินไปตามอำเภอใจหรือขึ้นอยู่กับภาวะอารมณ์แห่งตน


  • img
   มารยาทของผู้รู้ และผู้แสวงหาวิชาความรู้
     “ผู้ใดศึกษาวิชาความรู้ใด ซึ่งเป็นวิชาความรู้ที่พึงศึกษาเพื่อหวังในความเมตตาจากอัลเลาะห์ แต่เขากลับศึกษาวิชานั้น เพื่อจะได้รับปัจจัยจากโลกนี้ ในวันกิยามะห์เขาจะไม่ได้รับกลิ่นไอจากสวรรค์”

  • img
   แบบอย่างที่ดีงามสำหรับสังคมมนุษย์
   ยุคนะบีมุฮัมมัด เป็นยุคที่ดีเลิศของมนุษย์ วางรากฐานการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับมุสลิมในการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอื่น

  • img
   ทำความดีและห้ามปรามความชั่ว
   หลายครั้งความชั่วจะถูกส่งเสริมโดยเจตนาและความดีจะถูกห้ามปรามยับยั้ง ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “เสรีภาพส่วนบุคคล”

  • img
   ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่มีความสงบสุข
   ผู้มีสติปัญญานั้น รู้ว่า ชีวิตที่ดี  คือ ชีวิตที่มีความสงบสุข และเป็นชีวิตที่สั้นมาก ซึ่งไม่เหมาะที่จะไปจมอยู่กับความเศร้าโศก เสียใจ

  • img
   เมื่อหัวใจได้พึ่งพา และมอบหมาย
   กี่มากน้อยแล้วที่โรงพยาบาลต่างเต็มไปด้วยบรรดาผู้เจ็บป่วยด้วยโรคทางจิต กี่มากน้อยแล้วที่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ที่มีความเข้มแข็ง  และกี่มากน้อยแล้วที่ทำให้ผู้คนเสียสติ 

  • img
   การระลึกถึงความโปรดปรานเพื่อขจัดความกลุ้มใจ
   เมื่ออัลลอฮ์ ทรงนำมาทดสอบผู้เป็นบ่าว  และบ่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน ความพึงพอใจและยอมจำนนแล้ว ความหนักหน่วง ความเจ็บปวดก็จะบรรเทาลง

  • img
   การรวมความคิดไว้กับปัจจุบัน
   สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความปลื้มอกปลื้มใจ  และความสงบจิตสงบใจ  คือ  การรำลึกถึงอัลลอฮ์  

  • img
   การขจัดความกลุ้มอกกลุ้มใจ
    ผู้ที่ศรัทธาเมื่อได้รับการทดสอบ ด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีความยากจน  จะพบว่าเขามีความปลาบปลื้มใจ เขาจะมองผู้ที่มีฐานะต่ำกว่า เขาจะไม่มองผู้ที่มีฐานะสูงกว่า 

  • img
   สื่อแห่งความสุข
   การที่จิตใจไม่สงบ ทำให้มีการคาดคะเนไปต่างๆนาๆ  เขาจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาด้วยความกังวล ความไม่สบายใจ ความกลัว และความอึดอัดใจ

  • img
   อิสลามกับความหลากหลายของมุสลิม
   มุสลิมประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ มีภาษา วัฒนธรรมของตนเอง การแตกต่างเหล่านี้ พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้กำหนด

  • img
   กุญแจไขริสกี
   และหากว่าชาวเมืองนั้นได้ศรัทธา(ต่ออัลลอฮฺ)และมีความยำเกรงแล้วไซร้ เราย่อมเปิดให้แก่พวกเขาซึ่งความจำเริญต่างๆจากฟากฟ้าและแผ่นดินอย่างแน่นอน...

  • img
   มัสยิดกับการพัฒนาชุมชน
   มัสยิดเป็นองค์กรทีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนามุสลิมให้เป็นมุอ์มินที่สมบูรณ์ 

  • img
   สังคมในความคิด
   ในเมื่อจุดเริ่มต้นของความเสื่อมโทรมในสังคมมาจากมนุษย์ การแก้ไขปัญหาจึงควรต้องเริ่มที่ตัวมนุษย์

  • img
   สิทธิมนุษยชนในอิสลาม
    อิสลามได้ให้เกียรติแก่มนุษย์ และยกย่องมนุษย์โดยถือว่ามนุษย์ คือผู้ถูกสร้างที่สมบูรณ์และเพียบพร้อมที่สุด

  • img
   รู้และเข้าใจแก่นแท้อิสลาม คือรากฐานแห่งสันติภาพ
    ความเข้าใจที่เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดในอิสลามและเป็นพรอันประเสริฐของอัลลอฮฺที่ทรงประทานให้แก่บ่าวของพระองค์  “ ใครก็ตามที่อัลลอฮฺประสงค์ให้ความดีแก่เขา อัลลอฮฺจะทรงให้เขาเข้าใจในกิจการศาสนา”

  • img
   ความประเสริฐของการอาบน้ำละหมาด
   ....ท่านจงอะซานเพื่อทำการละหมาดด้วยเสียงที่ดัง เพราะไม่มีญินหรือมนุษย์คนใด หรือสิ่งใดๆที่ได้ยินเสียงของผู้ที่อะซานนอกจากจะเป็นพยานแก่เขาในวันกิยามะฮฺ”

  • img
   สิ่งจำเป็นเหนือประชาชาติมุสลิม
    มุสลิมแต่ละคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อการละเลยในหน้าที่ของตนเอง นั่นก็คือ การทำอิบาดะฮฺ

  • img
   ครูที่แท้จริง
   เด็กทุกคนที่เกิดมาล้วนบริสุทธิ์ เขาจะเป็นมุสลิมหรือผู้ปฏิเสธนั้นขึ้นอยู่กับการอบรมของบิดามารดา