อัล ฟะลัก (113)
  จำนวนคนเข้าชม  448

อัลกุรอานพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย

ซูเราะฮ์ อัล-ฟะลัก >>>