จงสอนครอบครัวในเรื่องศาสนา
  จำนวนคนเข้าชม  2957

 

จงสอนครอบครัวในเรื่องศาสนา


โดย อุสตาส ยะซีด บิน อับดุลกอดีร อัลจาวัส


          ส่วนหนึ่งจากสิทธิอันชอบธรรมที่ภรรยาจะได้รับจากสามี คือ การให้การอบรม สั่งสอนและความรู้ต่างๆเกี่ยวกับศาสนา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเข้าใจและการปฏิบัติ เพื่อที่ว่าครอบครัวจะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า

อัลลอฮฺตรัสความว่า

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรก เพราะเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์ และก้อนหิน

มีมะลาอิกะฮฺผู้แข็งกร้าวหาญคอยเฝ้ารักษามันอยู่ พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาแก่พวกเขา และพวกเขาจะปฏิบัติตามที่ถูกบัญชา”

(อัตตะหฺรีม : 6)


          การคุ้มครองครอบครัวจากไฟนรก คือ การตักเตือนพวกเขา ให้เชื่อฟังและยำเกรงต่ออัลลอฮฺ และรักษาซึ่งการให้ความเอกะ(เตาฮีด)ต่อพระองค์ พร้อมกับให้ห่างไกลจากการตั้งภาคี(ชีริก) ต่อพระองค์ สอนพวกเขาในเรื่องของบทบัญญัติต่างๆของอิสลาม และมารยาทอันดีงาม


บรรดาศอฮาบะห์และบรรดานักอธิบายอัลกุรอาน(มุฟัสสิรีน)ได้อธิบายโองการข้างต้น ดังนี้

1. อาลี บิน อบี ฏอลิบ (รอฎิยัลลอฮฺอันฮู) กล่าวว่า

“พวกท่านจงสั่งสอนศาสนาให้แก่ครอบครัว และสอนในเรื่องของมารยาทต่างๆของอิสลาม”


2. กอตาดะห์ (รอฮิมาฮุลลอฮฺ) กล่าวว่า

“จงสั่งสอนครอบครัวของพวกท่าน ให้เชื่อฟังอัลลอฮฺ และห้ามปรามพวกเขาจากการกระทำสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺ

จงสนับสนุนพวกเขาในการเชื่อฟังอัลลอฮ์ และขัดขวางพวกเขาในการทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺ ด้วยการตักเตือนและห้ามปรามพวกเขา”


3. อิบนุ ญารีร อัฏฏ็อบรีย์ (รอฮิมาฮุลลอฮฺ) กล่าวว่า

“จงสั่งสอนครอบครัวของพวกท่าน ให้เชื่อฟังอัลลอฮฺ ซึ่งมันจะช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากไฟนรก”


4. อิมาม อัชเชากานีย์ (รอฮิมาฮุลลอฮฺ) ได้อ้างอิงถึงคำพูดของ อิบนุ ญารีร ว่า

“จำเป็นสำหรับเรา ในการสั่งสอนลูกๆในเรื่องของอิสลาม พร้อมกับสั่งสอนในเรื่องของความงามและมารยาทอิสลาม”

(ดู ตัฟซีร เฏาะบารีย์ , ตัฟซีร อิบนุ กะษีร, ตัฟซีร ฟัฏฮุลกอดีร)

          ด้วยเหตุเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสามี ที่จะต้องพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาหาความรู้ โดยการเข้าหาสถานที่ต่างๆที่สอนความรู้ตามแนวทาง อัลกุรอานและอัซซุนนะห์ และสอดคล้องตามความเข้าใจของบรรดาอัศสลัฟฟุศศอลิหฺ และหลังจากนั้นจำเป็นที่จะต้องนำความรู้ที่ได้รับมา สอนภรรยาและครอบครัว


          หากเขาไม่มีความสามารถในการที่จะสอนครอบครัวในเรื่องศาสนา เขาก็จำเป็นที่จะต้องชวนภรรยาและลูกๆ เพื่อการเข้าหาสถานที่ต่างๆที่สอนความรู้ บนพื้นฐานของอัลกุรอานและอัซซุนนะห์ และสอดคล้องตามความเข้าใจของบรรดาอัศสลัฟฟุศศอลิหฺ และตั้งใจศึกษาในความรู้ที่ถูกนำเสนอ พร้อมกับทำความเข้าใจและนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็จะเกิดซึ่งสามี ภรรยา ครอบครัวที่มีความรู้ในเรื่องของอิสลามอย่างแท้จริง และปฏิบัติศาสนกิจต่างๆด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ และตรงตามแบบอย่างของท่านศาสนทูตมูฮำหมัด และที่สำคัญ คือ ชีวิตครอบครัวก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขและรอดพ้นจากไฟนรก อันเนื่องมาจาก สามี ภรรยา มีความเข้าใจในสิทธิต่างๆที่มีต่อกัน และสิทธิของอัลลอฮฺ ที่มีต่อบ่าวของพระองค์

          ในยุคปัจจุบันที่ถูกเรียกว่า ยุคโลกาภิวัฒน์ มีสามีหลายคน ที่ละเลยต่อตนเองและครอบครัว เขาได้พยายามแสวงหาปัจจัยยังชีพต่างๆเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว โดยที่คิดว่าปัจจัยยังชีพในเรื่องของทรัพย์สินเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วสำหรับครอบครัว แต่กลับละเลิกต่อการให้การเลี้ยงดู อบรมในเรื่องของศาสนา ทั้งๆที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลย


          สรุป คือ สามีจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการอบรม สั่งสอน ภรรยาและลูกๆในเรื่องของหลักความเชื่อ การละหมาด การอ่านอัลกุรอาน การแต่งกาย การเข้าสังคม และในเรื่องของศาสนกิจต่างๆและมารยาทที่ดีงาม

          ส่วนภรรยาก็มีหน้าที่ในการดูแล จัดระเบียบบ้าน ปรนนิบัติสามี และที่สำคัญ คือ การอบรมเลี้ยงดู สั่งสอนลูกๆในอยู่บนหลักการของอัลอิสลาม เพื่อที่ว่าครอบครัวจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในโลกนี้และมีความสุขอย่างนิรันดรในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺ

 

 


แปลและเรียบเรียง มูฮำหมัดกามัล อัลฟัจรีย์