การเผยแพร่ที่นครมักกะห์ของท่านนะบีมุฮัมมัด
  จำนวนคนเข้าชม  26901

 

การเผยแพร่ที่นครมักกะห์ของท่านนบีมุฮัมหมัด และการถูกทดสอบ

 

          การเผยแพร่ที่นครมักกะฮ์แบ่งได้เป็นสองช่วง คือช่วงของการเผยแพร่แบบลับๆ และช่วงการเผยแพร่แบบเปิดเผย

เผยแพร่ศาสนาแบบลับ ๆ

          ท่านนะบีมุฮัมมัด ได้เผยแพร่อิสลามแบบลับๆ เป็นเวลาสามปี(*1*) ท่านได้เชิญชวนเฉพาะผู้ใกล้ชิดและผู้ที่มีความสัมพันธ์อันดี โดยหวังว่าพวกเขาจะตอบรับการเชิญชวน ซึ่งพวกเขารู้ดีถึงความซื่อสัตย์ และมารยาทอันดีงาม รวมทั้งการแก้ปัญหาที่ชาญฉลาด ถึงแม้ว่าบางคนจะไม่ตอบรับการเชิญชวนเข้ารับอิสลาม แต่ไม่เปิดเผยการเผยแพร่ศาสนาอย่างลับๆของท่านนะบี ในการเผยแพร่แบบลับๆนี้ ได้มีผู้ที่ใกล้ชิดทั้งชายและหญิงเข้ารับนับถืออิสลาม สำหรับผู้หญิงคนแรกที่เข้ารับอิสลาม คือท่านหญิงคอดีญะฮ์ ภรรยาของท่าน และผู้ชายคนแรก คือ อบูบักร์ สหายคนสนิท ส่วนเด็กคนแรก คือ อาลี บุตรของอบูฏอลิบ ที่ท่านนะบี ได้รับมาเลี้ยงดูอยู่ด้วยกัน  สำหรับผู้ที่เข้ารับอิสลามที่เป็นทาสนั้น คือซัยด์ อิบนุ ฮาริซะฮ์ ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนความดีงามแก่พวกเขา     ต่อมาบรรดาผู้ที่ได้เข้ารับอิสลามได้พยายามเรียกร้องเชิญชวนผู้อื่นให้เข้ารับอิสลาม ได้มีผู้เข้ารับอิสลามจำนวนหนึ่งจากการเชิญชวนของอบูบักร จนกระทั่งมีผู้เข้ารับอิสลามในช่วงนั้นถึงสามสิบคน ทั้งหมดได้เข้ารับอิสลามแบบลับๆ มีบางคนเข้ารับอิสลาม โดยที่อีกบางคนที่เข้ารับอิสลามด้วยกันก็ไม่รู้

การเผยแพร่อย่างเปิดเผย และการถูกทดสอบ 

           ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นเพื่อมนุษยชาติทั้งมวล เพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยให้ทุกคนได้ทราบ ในปีที่สี่ที่ได้รับการแต่ตั้ง พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงใช้ให้ท่านนะบี เผยแพร่อิสลามอย่างเปิดเผย อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  ทรงตรัสว่า :

            “ดังนั้นจงประกาศอย่างเปิดเผยในสิ่งที่เจ้าถูกบัญชามา  และจงผินหลังให้พวกมุชริกีน”  
            (ซูเราะห์อัลฮิจรฺ 15 : 94)

พระองค์ทรงใช้ให้เริ่มเผยแพร่แก่เครือญาติที่ใกล้ชิดก่อน  ความว่า :

           “จงตักเตือนวงศาคณาญาติของเจ้าที่ใกล้ชิด”      
           (อัชชุอะรออฺ 26 : 214 )
 
          เมื่อท่านนะบี ได้รับคำบัญชาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  ท่านจึงรวบรวมเครือญาติ และเรียกร้องพวกเขาไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  พร้อมทั้งเตือนผู้ที่ไม่ยอมรับการเรียกร้องเชิญชวนว่า จะต้องได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  ท่านนะบี ได้ขึ้นไปบนภูเขาซอฟา แล้วตะโกนเรียกลูกหลานของอับดุลมุฏฏอลิบ และลูกหลานของฟิฮ์รฺ และกะอ์บฺ ท่านได้ถามพวกเขาว่า :

         “ถ้าฉันจะบอกกับพวกท่านทั้งหลายว่า ขณะนี้มีกองทหารม้าอยู่ข้างหลังภูเขาลูกนี้ กำลังจะโจมตีพวกท่าน พวกท่านทั้งหลายจะเชื่อฉันหรือไม่?”

พวกเขาตอบว่า :

         “พวกเราเชื่อท่าน”

ท่านนะบี จึงกล่าวว่า :

          “แท้จริง ฉันนี้ เป็นผู้ตักเตือนถึงการลงโทษอันรุนแรงยิ่ง”

อบูละฮับ ลุงของท่านนะบี ได้กล่าวขึ้นว่า : 

           “ความวิบัติจงมีแก่เจ้าตลอดทั้งวันนี้  ด้วยเหตุนี้หรือ ที่เจ้าเรียกพวกเรามารวมกัน”

อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  ได้ประทานซูเราะฮ์ อัลมะซัดลงมา ความว่า :

          “มือทั้งสองของอบูละฮับจงพินาศ และมันก็พินาศแล้ว” 
          (อั้ลมะซัด 111 : 1 )

         ในช่วงแรกพวกพ้องของท่านนะบี มิได้ให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ พวกเขาไม่ตอบรับและไม่ต่อต้าน แต่เมื่อพวกเขาถูกตำหนิในการเคารพเทวรูป(รูปปั้น)ว่ามันไม่สามารถจะให้คุณ และให้โทษแก่ผู้ใดได้  เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาจึงเปลี่ยนเป็นการต่อต้านด้วยความรุนแรง และพยายามจะจัดการกับการเผยแพร่ของท่านนะบี  และหยุดยั้งการเข้ารับอิสลาม  พวกเขาได้ใช้วิธีการต่าง ๆ ในการต่อต้านดังนี้       

.....โปรดติดตามตอนต่อไป....
  


ดร.อัดุลลอฮฺ  อิบนุ อับดิรเราะฮ์มาน อัลค็อรอาน

 ...ประเด็นต่างๆในการศึกษาชีวประวัตินะบีมุฮัมมัด 


1.  ซีเราะห์อิบนุฮิซาม1/274 อัตตอบะกอตกุบรอ ของอิบนุ สะอดิ1/199  มุฮำหมัด อับดุลวะฮาบ มุคตะศอรซีเราะห์ อัรรอ่ซูล67