ผู้ได้รับอัลกุรอานแปลไทยจากการตอบคำถามข้อที่ 8
  จำนวนคนเข้าชม  1647

ผู้ได้รับอัลกุรอานแปลไทยจากการตอบคำถามข้อที่ 8

 

เฉลยคำถามข้อที่ 8

ผู้ที่นำรกอูฐมาวางบนหลังของท่านนะบีมุฮัมมัด  ชื่อ  อุกบะฮ์ อิบนุ มุอีต
 
และ ผู้ที่นำรกอูฐออกจากหลังของท่าน คือ  ท่านหญิง ฟาติมะฮ์ บุตรสาวของท่าน


 

รายชื่อผู้ที่ได้รับอัลกุรอานแปลไทย  26  ท่านดังนี้

1. ฮาดียะห์  เด่นดารา     จ.สตูล

2. พรรวี เวชสุวรรณ     กรุงเทพ

3. สุไลมาน สะอิด     กรุงเทพ

4.  อาอีฉ๊ะ  แดวากม     จ.สตูล

5.  จิราวุฒิ เหรียญสุวรรณ     จ.น่าน

6. กูคัยบัร มะหะหมัด     จ.ยะลา

7. สักการียา ตะฮาวัน   จ.สตูล

8. เจษฎา สำเร    จ.สตูล

9. ณัฐวุฒิ มัดดาเมน     จ.สมุทรปราการ

10. นุชรีนา  ยานา    จ.ชลบุรี 

11. นอีม  เจ๊ะเละ   จ.ยะลา

12. ละมัย วิมลกาญจนา     จ.นนทบุรี

13. นพดล สาเล๊ะ     จ.สตูล

14. สุวรรณา  สิทธิปัญญา     กรุงเทพ

15. ชากีรีน เพอหมัด     จ.สงขลา

16. ปวินท์ณัฐ สุไลมาน    กรุงเทพ

17. ฮานะ สถาปนานันท์     จ.สตูล

18. ฮามีดะห์  ยะมาลี     กรุงเทพ

19. พิมนภัส   โยธาศรี     กรุงเทพ

20. ศรีสุดา โพธิสาขา     จ.นครพนม 

21. วัชรีย์  วัชรศรีไพศาล    กรุงเทพ

22. ซอลาฮุดดีน  สีระโก     จ.นราธิวาส 

23. สู้ดี สีดำ     จ.สงขลา

24. อาดัม  ยิ้มโหน้ง      จ.พัทลุง

25. ฮาฟีฟี สามะแอ     กรุงเทพ

26. ธัญยธรณ์ เอื้ออุดมสถาพร   กรุงเทพ

 


* * * ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


 

ปล. ท่านที่ได้รับอัลกุรอานแปลไทยแล้วกรุณานำไปเพื่อการศึกษา และจงเก็บรักษาความรู้ที่ท่านได้ไว้อย่างดี เพราะทางสถานทูตมีจำนวนจำกัด