ข้อบัญญัติ อนาชีด อิสลามียะห์
  จำนวนคนเข้าชม  1090


ข้อบัญญัติ อนาชีด อิสลามียะห์

แปลโดย อิสมาอีล กอเซ็ม

 

ท่านเชค อับดุลอาซีส บินบาส ขออัลลอฮ์ให้ดวงวิญญาณของท่านนั้น บริสุทธิ์ ได้กล่าวว่า

          สำหรับอนาชีดอิสลามนั้น มีความหลากหลาย หากว่าในเนื้อหาของ อนาชีดเป็นการเรียกร้องไปสู่ความดี และการรำลึกถึงสิ่งที่ดีๆ และการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ และเราะซูล หรือเรียกร้องให้มีความรักชาติ และปกป้องประเทศจากการรุกราน หรือกลอุบายของศัตรู ถ้าเป็นเช่นนั้น ถือว่าไม่เป็นที่ต้องห้าม แต่ถ้าหากว่าเป็นการเรียกร้องไปสู่การกระทำความชั่ว หรือการปะปนกันระหว่างผู้หญิงผู้ชาย หรือเพื่อต้องการให้เปิดเผยความชั่ว ที่พวกเขา หรือต้องการที่จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงไม่เป็นที่อนุญาตให้ฟังอนาชีดนั้น

จากหนังสือ มัจมูฮ ฟาตาวา วามากอลาต มูตาเนาวีอะห์ 3/437

 

 ท่านเชค มูฮัมหมัด ซอและห์ อัลอุซัยมีน รออิมาอุลลอฮได้กล่าวว่า

          สำหรับอนาชีดอิสลามียะห์ มีคำพูดมากมายที่กล่าวถึง สำหรับตัวของฉันนั้นไม่ได้ฟังมันมานานแล้ว อนาชีดยุคแรกๆ ที่มีการนำมาขับร้องนั้นไม่มีการนำกลองมาใช้ตี เนื้อหาไม่เป็นสิ่งที่นำไปสู่ความวุ่นวายแต่อย่างใด และไม่มีเสียงทำนองดนตรีเข้าไปปะปน แต่ระยะหลังได้มีการนำเสียงกลองเขามาปะปน หรือไม่มีเสียงกลอง แต่มีการนำผู้ที่มีน้ำเสียงไพเราะมาเป็นผู้ขับร้อง จนกระทั่งมันได้กลายเป็นเสียงเพลงที่ต้องห้าม ด้วยเหตุดังกล่าว สำหรับตัวฉันเกี่ยวกับอนาชีดนั้นมีข้อกังขา และมีความวิตกกังวล

          ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะ ทำการชี้ขาดว่าเป็นที่อนุญาตในทุกกรณี หรือว่าเป็นที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด หากอนาชีดนั้นไม่มีสิ่งที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เช่น การนำเสียงกลอง หรือเสียงดนตรี หรือการนำผู้ที่มีน้ำเสียงไพเราะที่อาจจะนำไปสู่ความวุ่นวาย (ฟิตนะห์ได้ ) หากเป็นเช่นนั้นก็ไม่เป็นที่อนุญาตให้ฟัง

จากหนังสือ อัซเซาะวะ อัลอิสลามียะห์ /185

  

สภาวิจัยทางวิชาการถาวรของประเทศซาอุดิอาราเบีย ถือว่าอนาชีดนั้นเป็นสิ่งที่อนุญาตตามบทบัญญัติ เพื่อมาแทนที่เสียงเพลง ซึ่งมีคำฟัตวาว่า

           อนุญาตที่จะให้นำ อนาชีดนั้นมาแทนเสียงเพลง ด้วยกับอนาชีดอิสลาม ซึ่งในเนื้อหาของอนาชีดนั้น ต้องประกอบไปด้วย ข้อคิด ข้อเตือนใจต่างๆ นำไปสู่ความรักความหวงแหนที่มีต่อศาสนา นำไปสู่ความภาคภูมิใจที่มีต่ออิสลาม และเรียกร้องไปสู่การละทิ้งความชั่วต่างๆ อีกทั้งยังผลักดันผู้ที่ฟังไปสู่การเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ ละทิ้งความชั่ว การละเมิดบทบัญญัติของศาสนา และส่งเสริมให้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ ดังนั้นจึงไม่ควรยึดการฟังอนาชีดเป็นประจำแบบที่ขาดไม่ได้ 

          การฟังอนาชีดนั้นขึ้นอยู่กับโอกาสต่างๆ เช่น ในการแต่งงาน หรือ ขณะที่เดินทาง หรือ การออกญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ หรือขณะที่ท้อแท้หมดกำลังใจ การฟังนั้นจะนำมาสู่การเสริมสร้างพลังใจ และการตื่นตัวที่จะให้ทำความดี และในขณะนั้นจิตใจได้โน้มเอียงไปสู่การที่จะทำความชั่ว การฟังอนาชีดเพื่อที่จะเป็นข้อเตือนใจให้ละทิ้งความชั่ว แต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะปกป้อง จากความชั่ว คือ ผู้ที่อ่านอัลกุรอานเป็นประจำ และ อ่านอัซการของท่านนะบี  ที่ท่านได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้ เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่มาชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ และเป็นสิ่งที่มารักษาจิตใจได้ดีที่สุด และสร้างความสงบในจิตใจ ดังดำรัสของพระองค์

( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود هم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فماله من هاد ) 

الزمر : 23

อัลลอฮ์ได้ประทานคำกล่าวที่ดียิ่งลงมา เป็นคัมภีร์คล้องจองกันกล่าวซ้ำกัน

 ผิวหนังของบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าของพวกเขาจะลุกชันขึ้น 

และผิวหนังของพวกเขาและหัวใจของพวกเขาจะสงบลง ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ นั่นคือการชี้ทางของอัลลอฮ์

พระองค์ทรงชี้นำทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และผู้ใดที่อัลลอฮ์ให้เขาหลงทาง ดังนั้นสำหรับเขาไม่มีผู้ชี้นำ”

 

وقال سبحانه : ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب )

 الرعد : 29,28

“และบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธา และจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ  

พึงทราบเถิด ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้น ทำให้จิตใจสงบ

บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดี ความผาสุขย่อมได้แก่พวกเขา และเป็นการกลับไปที่ดียิ่ง”
 

          บรรดาศอฮาบะฮ์ ได้ยึดมั่นในศาสนาโดยการเอาใจใส่ต่ออัลกุรอาน และ อัซซุนนะห์ ด้วยกับการท่องจำ การเรียนรู้ทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติ แต่พวกเขาก็มีการขับร้องอนาชีดบางครั้ง ซึ่งทำการขับร้อง ขณะที่กำลังขุดสนามเพลาะ ขณะที่ทำการสร้างมัสยิด หรือขณะที่กำลังเดินทางออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ ซึ่งการขับร้องนั้นขึ้นอยู่กับโอกาส พวกเขาไม่ได้นำอนาชีดมาใช้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบางครั้งพวกเขาได้นำบทอานาชีดมาขับร้องเพื่อเสริมสร้างพลังใจให้แก่ตัวเอง และมีการประพันธ์เป็นโคลงกลอน

 

ท่านเชคอับดุลลอฮ บิน อับดุรเราะหมาน อัลญิบรีล ขออัลลอฮ์ ทรงปกป้องท่าน

          อานาชีด การอ่านโคลงกลอน ด้วยถ่วงทำนองเดียว หรือ การประสานเสียงด้วยกลุ่มบุคคลสองกลุ่ม โดยที่มีเชคบางท่านถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียด พวกเขาได้กล่าวว่า การกระทำเช่นนั้นเป็นแนวทางของพวกซูฟีย์ เนื่องจากการขับร้องคล้ายๆ กับการร้องเพลง จึงส่งผลต่อจิตใจทำให้เกิดความรักต่อเสียงเพลง แต่ในทัศนะของฉันเป็นที่อนุญาต หากปราศจากสิ่งที่ต้องห้าม  

          และมีโคลงกลอนที่อนุญาตได้โดยต้องไม่มีสิ่งที่ต้องห้ามในความหมาย เช่น การสร้างพลัง โคลงกลอนที่สนับสนุนบรรดามุสลิมให้มีความขยันในการทำงาน และเตือนพวกเขาจากการทำความชั่ว หรือสร้างกำลังใจให้ออกต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์  และแข่งขันกันในการทำความดี แต่ประโยชน์ของอนาชีดเห็นได้ชัด คือจะต้องไม่มีเสียงดนตรี และจะต้องไม่เป็นการขับร้องเพลงที่นำไปสู่ความเสียหาย

จากเวปไซด์ อัลอีมาน

 

นักวิชาการหะดีษ แห่งเมืองชามท่านเชค มูฮัมหมัด นาซิรุดดีน อัลบานีย์ รอฮิมาอุลลอฮฺ

           อนาชีดที่มีความหมายในแนวทางของอิสลาม และไม่มีเครื่องดนตรี ดีดสี ตีเป่า เช่น กีตาร์ กลอง ถือว่าเป็นที่อนุญาต แต่จำเป็นที่จะต้องมีการอธิบายเงื่อนไขที่สำคัญของการอนุญาต และต้องไม่มีสิ่งที่ค้านต่อบทบัญญัติ เช่นความคลั่งไคล้ และเงื่อนไขอื่นๆอีก คือ จะต้องไม่ติดกับการฟังจนกระทั่งทำให้ไม่สนใจที่จะอ่านอัลกุรอาน ซึ่งได้มีการส่งเสริมให้เอาใจใส่ต่ออัลกุรอาน ที่มีปรากฏในซุนนะห์ของท่านนะบี และเช่นเดียวกัน อนาชีดจะต้องไม่ทำให้เขาบกพร่องในการแสวงหาวิชาความรู้ที่มีประโยชน์ และบกพร่องในการทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนมาสู่การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ 

 

จากวารสาร อัลหาซอละห์ ฉบับที่สอง วันที่ 15 ญามาดิลอาคีร 1413 อิจเราะห์

จากเวป ซัยดุลฟาวาฮิด เรียบเรียงโดย อาหลี บิน มูฮัมหมัด อัดดอบอาน