หนทางมุ่งสู่ อัลลอฮ์
  จำนวนคนเข้าชม  2077

หนทางมุ่งสู่ อัลลอฮ์ 

เรียบเรียงโดย อับดุลวาเอด สุคนธา


          แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนหนทางที่ถูกต้อง และทุกๆหนทางนั้นย่อมมีเป้าหมาย และจุดประสงค์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล แต่สำหรับมุสลิมและมุมิน เป้าหมายในการดำเนินชีวิต  คือ การปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ ผู้ทรงสูงส่ง และเกียงไกร และเชื่อมั่นต่อพระองค์เพียงผู้เดียว ในฐานะที่เราคือบ่าวของพระองค์ สิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก คือ การเคารพอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮฺ  นี่คือหนทางที่บ่าวผู้ศรัทธานั้นจะต้องมุ่งสู่อัลลอฮ์ ตะอาลา

         ในขณะที่การใช้ชีวิตบนโลกนี้ ต้องรู้จักพระเจ้าที่แท้จริง รู้จักความยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งสากลโลก ผู้ทรงมีพระนามและคุณลักษณะที่สวยงามยิ่ง ไม่มีสิ่งใดที่จะ เหมาะสมและคู่ควรกับพระองค์ได้ พระองค์ผู้ทรงสร้างด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์เอง ในทุกๆสรรพสิ่งบนโลกนี้  ทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดิน เพื่อจะให้บรรดาผู้ศรัทธาได้รับทราบความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และทำให้หัวใจของผู้ศรัทธายอมจำนนต่อผู้อภิบาล  อัลลอฮฺ ซุบฮานาฮูวาตะอาลา  ตรัสความว่า 

"จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด)ว่า แท้จริงการละหมาดของฉัน และการอิบาดะฮ์ของฉัน และการมีชีวิตของฉัน

และการตายของฉันนั้น เพื่ออัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกเท่านั้น  ไม่มีภาคีใด ๆ แก่พระองค์

และด้วยสิ่งนั้นแหละข้าพระองค์ถูกใช้ และข้าพระองค์คือคนแรกในหมู่ผู้สวามิภักดิ์ทั้งหลาย" 

(อัล-อันอาม 162-163)

          สำหรับมุมินผู้ศรัทธานี่คือหนทางของพวกเขา ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งสิ้นสุดการเดินทาง เริ่มแรกของการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธา จึงต้องเดินอยู่บนหนทางของอัลลอฮฺ ตะอาลา และการใช้ชีวิตทั้งหมดต้องเพื่อ อัลลอฮฺ ตะอาลา  จากตำแหน่งไปสู่อีกตำแหน่ง อิบาดะไปสู่อิบาดะหนึ่ง การเชื่อฟังไปสู่การเชื่อฟังหนึ่ง จุดเริ่มต้นของผู้ศรัทธาการเคารพอิบาดะ  

อัลลอฮ์  ตรัสความว่า

"และจงเคารพภักดีพระเจ้าของเจ้า จนกว่าความแน่นอน(ความตาย) จะมาหาเจ้า"

( อัล-หิจญ์รฺ 99)

จุดสิ้นสุดในสิ่งทีพระองค์จะทรงตอบแทนให้กับบ่าวที่เดินสู่หนทางของอัลลอฮฺ คือ สวนสวรรค์  

อัลลอฮ์  ตรัสความว่า 

"และไปสู่สวรรค์ซึ่งความกว้างของมันนั้น คือบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน

โดยที่มันถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรง"

( อาล อิมรอน 133)

         สวนสวรรค์ คือ สถานีสุดท้ายของผู้ศรัทธา และทุกคนต่างหวังในความเมตตาของพระองค์ ที่จะได้รับความผาสุขเป็นที่พำนักในสวรรค์ ความสุขที่ดวงตาไม่เคยสัมผัส ใบหูไม่เคยได้ยิน หัวใจที่คิดไม่ถึง ครั้งเมื่อชาวสวรรค์ได้เข้าไป สถาที่ อันนี้ อัลลอฮฺ  ตรัสความว่า 

     "พวกท่านทั้งหลายต้องการสิ่งใด อีกหรือไม่ ฉัน  (อัลลอฮฺ) จะเพิ่มพูนให้แก่พวกท่านทั้งหลาย

     พวกเขากล่าวว่า ไม่ใช่หรือที่พระองค์ทรงทำให้ใบหน้าของเรานั้นขาวผุดผ่อง ไม่ใช่หรือที่พระองค์ที่ทรงทำให้เรานั้นได้เข้าสวนสวรรค์ และ รอดพ้นจากไฟนรก

     พวกเขา กล่าวอีกว่า พระองค์ทรงเปิดผ่านและไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ประทานให้ที่เป็นที่รักยิ่งแก่พวกเขา จากการมองเห็นพระเจ้าของพวกเขา "

(บันทึกโดย มุสลิม )

โอ้ อัลลอฮฺ เราวิงวอนต่อพระองค์ ที่จะได้มองเห็น พระพักตร์ของพระองค์ ในวันที่เรานั้นจะได้ไปพบกับพระองค์

          หนทางที่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องเร่งรีบไปสู่อัลลอฮฺ ตะอาลา ด้วยกับความยำเกรง ต่ออัลลอฮฺ  บรรดาผู้รู้กล่าวถึงหนทางไปสู่อัลลอฮฺ มี 3 รูปแบบด้วยกัน ที่จะอยู่ในหัวใจของมุมินที่แท้จริง ความรัก , ความหวัง , ความกลัว นี่คือ สามคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่จะทำให้หัวใจของเขานั้น มีความยำเกรง

     ♥ ความรัก จะทำให้มุมิน มุ่งมั่นสู่หนทางที่ถูกต้อง และตั้งมั่นในการดำเนินชีวิต ด้วยพลังแห่งการศรัทธาและ อิหม่านอย่างมากมาย เพราะความรักเป็นบ่อเกิดพลังแห่งการอิหม่าน

        ♣ ความหวัง เปรียบเสมือน ผู้นำของผู้ศรัทธาในการดำเนินชีวิต 

       ♦ ความกลัว คือ การ ยับยั้งจากสิ่งไม่ดีต่างๆ 
 

อัลลอฮฺ  ได้กล่าวถึงคุณลักษณะนี้ เอาไว้ในโองการที่ว่า 

"เหล่านั้นที่พวกเขาวิงวอนนั้น พวกมันก็ยังหวังที่จะหาทางเข้าสู่พระเจ้าของพวกมันว่า ผู้ใดในหมู่พวกมันจะเข้าใกล้ที่สุด

และพวกมันยังหวังในความเมตตาของพระองค์ และกลัวการลงโทษของพระองค์ แท้จริงการลงโทษของพระเจ้าของเจ้านั้นควรน่าระวัง"

 ( อัล-อิสรออ์ 57)

          สำหรับหนทางการประกอบ คุณงามความดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วยการยึดมั่นแห่งศรัทธาที่มั่นคง เช่น หลักฟัรฏูต่างๆของอิสลาม อิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์  พร้อมออกห่างจากความชั่วร้ายจากสิ่งที่อะรอม ต้องห้าม จะต้องเกรงกลัวต่อการลงโทษจากอัลลอฮ์   ไม่มีสิ่งใดที่จะใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์  และเป็นที่รักยิ่งต่อพระองค์มากไปกว่าการประกอบสิ่งต่างๆ ที่เป็นฟัรฏูของอิสลาม 

      จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ กล่าวว่า: แท้จริงอัลลอฮฺ ผู้ทรงสูงส่งได้ตรัสความว่า: 

     "ผู้ใดก็ตามที่เป็นปรปักษ์กับคนรักของข้า แท้จริงข้าได้ประกาศสงครามกับเขา 

     และไม่มีสิ่งใดที่บ่าวของข้าได้ปฏิบัติเพื่อให้ใกล้ชิดกับข้า ที่ข้าจะรักยิ่งกว่าสิ่งที่ข้าได้กำหนดเป็นศาสนบังคับ(ฟัรฎู)เหนือเขา 

     และบ่าวของข้าจะยังคงปฏิบัติเพื่อให้ใกล้ชิดกับข้าด้วยกับสิ่งที่เป็นสุนัตต่างๆ จนกระทั่งข้ารักเขา

     และเมื่อใดข้ารักเขา ข้าจะเป็นหูของเขาที่เขาใช้ฟัง  เป็นดวงตาของเขาที่เขาใช้มอง เป็นมือของเขาที่เขาใช้หยิบจับ  และเป็นเท้าของเขาที่เขาใช้เดิน

     และหากเขาวิงวอนขอต่อข้า แน่นอนข้าจะประทานให้แก่เขา และหากเขาขอความคุ้มครองจากข้า ข้าก็ย่อมให้ความคุ้มครองแก่เขา” 

(หะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอรีย์)

          ทุกหนทางจะต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะให้การเดินทางสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากใครก็ตามที่เขาไม่ได้วางแผนในการเดินทางเขาจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน เรานั้นจะต้องมุ่งหวังในความเมตตาจาก อัลลอฮฺตะอาลา เกรงกลัวต่อการลงโทษ จงระวังจากการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาด แนวทางที่หลงผิด  

สิ่งที่จะนำไปสู่หนทางที่หลงผิด  

 • ชีริก ต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา

จะต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ  ในการ เคารพอิบาดะต่อพระองค์เพียงผู้เดียว

 • บิดอะ อุตริกรรม

จะต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ  ในการเคารพอิบาดะต่อพระองค์ โดยปราศจากสิ่งเป็นบิดอะ และปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบี 

 • เตาบะฮ์จากความผิด

จะต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ  ครั้นเมื่อมีบาป หรือ กระทำผิด จะต้องกลับเนื้อกลับตัว ตั้งใจจะไม่กลับไปทำอีก เสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาจากความผิด


          แท้จริงการดำเนินชีวิต
ที่อยู่บนหนทางที่ถูกต้อง เส้นทางมู่งไปสู่อัลลอฮฺ ตะอาลา ย่อมมีอุปสรรคมากมาย ที่มาคอยบั่นทอนในการใช้ชีวิต มีทั้งโจรขโมยที่คอยสร้างความเสียหายบนเส้นทางนี้ จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังมารร้าย และที่ต้องระวังมากที่สุด คือ ชัยตอน มารร้ายตัวฉกาจ ขออัลลอฮฺ ทรงปกป้องรอดพ้นจากมันด้วยเถิด เพราะว่า ซัยตอนจะทำให้เราหันเหออกจากการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา 

ท่านนบี  กล่าวว่า

"แท้จริง ชัยตอนนั้น จะนั่ง ทุกๆเส้นทางที่ลูกหลานอาดัม เดินอยู่ "

          หนทางใดก็ตามที่ มนุษย์ต่างมุ่งหวังในความเมตตาและหวังในผลบุญจากอัลลอฮฺ ตะอาลา แน่นอนว่าบนเส้นทางนั้นย่อมมีมารร้ายค่อยยุแหย่ เพื่อให้มนุษย์หันเหออกจากแนวทางที่ถูกต้อง จากการเชื่อฟังและการประกอบคุณงามความดีทั้งหลาย มารร้ายจะทำทุกวิธีทางเพื่อบั่นทอนกับบุคคลที่มุ่งสู่อัลลอฮฺ  เราจะต้องขอความคุ้มครองต่อพระองค์ 
 

          หนทางสู่อัลลอฮฺ  จำเป็นที่บรรดาผู้ศรัทธาจะต้องมีความพากเพียร  อุตสาหะอย่างมาก และ ออกห่างความล่าช้า เกียจคร้าน เร่งรีบไปสู่ความดี ฉกฉวยโอกาสแห่งความดี เพื่อให้ได้รับชัยชนะและผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ ณ ที่อัลลอฮฺ ตะอาลา  
 

          แท้จริง บ่าวทุกคนมีอายุขัยที่ไม่จีรังยั่งยืน ครั้นเมื่ออาญัล กฎกำหนดแห่งความตายมาเยือน บ่าวไม่สามารถประวิงเวลาเอาไว้ได้แม้แต่สักนาทีเดียว ความผาสุขจะประสบแด่บ่าวผู้ที่ตระเตรียมการงานของเขาในโลกนี้ เพื่อโลกหน้า และ การตอบแทนจากอัลลอฮฺ ตะอาลา พระองค์ทรงแจ้งข่าวดีสำหรับ บ่าวที่พร้อมที่จะกลับไปยังพระองค์ ขอให้เรานั้น ได้รับความพอพระทัยจาก อัลลอฮฺ ตะอาลา และ อยู่บนทางนำที่เทียงตรง อามีน