อิสลาม คือ ศาสนาสากล
  จำนวนคนเข้าชม  6231

อิสลาม คือ ศาสนาสากล

โดย อ.มุนีร มูหะหมัด

          เดือนรอบิอุ้ลเอาวัล เป็นเดือนที่มีความสำคัญเดือนหนึ่ง ในประวติศาสตร์อิสลาม นักวิชาการส่วนมากมีความเห็นว่า นะบีมุฮัมมัด  เกิดในวันจันทร์ที่ 12 รอบิอุ้ลเอาวัล หลังจากนั้น 40 ปี ท่านได้เป็นผู้มีความสำคัญของโลก เพราะพระองค์อัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งท่านเป็นผู้สื่อสาสน์ ศาสนาของพระองค์แก่บรรดามนุษยชาติ

          พระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮุว่าตะอาลา ทรงประทานศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นที่พึ่งพิงสำหรับมนุษย์ทุกคน มิใช่เพื่อชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด มิใช่เพื่อชนชาติหนึ่งชนชาติใด มิใช่เพื่อท้องถิ่นหนึ่งท้องถิ่นใด ดังนั้น ศาสนาอิสลาม จึงไม่ใช่ศาสนาของชาวอาหรับ หากแต่เป็นศาสนาของทุกคน บางคนอาจจะมีความสงสัยว่า อิสลามเป็นศาสนาของมนุษย์ชาติได้อย่างไร ?

เหตุผล ก็คือ

     1. ชื่อของศาสนามีความเป็นสากล เพราะมิได้อ้างถึงคนหนึ่งคนใด หรือกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใด หรือเผ่าพันธุ์หนึ่งเผ่าพันธุ์ใด หรือท้องถิ่นหนึ่งท้องถิ่นใด หากแต่มันเป็นชื่อที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่สันติภาพ ความสงบสุข และความมั่นคงที่ยั่งยืน

     2. คัมภีร์อัลกุรอานได้ยืนยันถึงการปฏิบัติหน้าที่ของนะบีมุฮัมมัด  คือ การเผยแพร่ศาสนาอิสลามยังมนุษย์ทุกคน ดังี่ปรากฏอยู่ในซูเราะฮ์ สะบะอ์อายะที่ 28 ความว่า

"และข้า(อัลลอฮ์) มิได้ส่งเจ้า (มุฮัมมัด) นอกจากเพื่อเป็นผู้บอกข่าวดี

และผู้ตักเตือน แก่มนุษย์ทั้งมวล"

     3. บัญญัติอิสลามในสมัยนะบีมุฮัมมัด  ยืนยันตามบัญญัติศาสนา ที่พระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮุว่าตะอาลา ทรงประทานมายังบรรดานะบีท่านก่อนๆ คือ การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และปฏิบัติอิบาดะฮ์ ต่อพระองค์ องค์เดียวเท่านั้น เพราะอัลลอฮ์ ทรงตรัสว่า

"พระองค์ได้ทรงกำหนดศาสนาแก่พวกเจ้าเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงบัญชาแก่นูห์

และที่เราได้วะฮีย์แก่เจ้าก็เช่นเดียวกับที่เราได้บัญชาแก่อิบรอฮิม และมูซา และอีซา

ว่า พวกเจ้าจงดำรงศาสนาไว้ให้คงมั่น และอย่าแตกแยกกันในเรื่องศาสนา

แต่เป็นเรื่องใหญ่แก่พวกตั้งภาคีที่เจ้าเรียกร้อง เชิญชวนพวกเขาไปสู่ศาสนานั้น

 อัลลอฮ์ทรงเลือกสำหรับพระองค์ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์

และทรงชี้แนะทางสู่พระองค์ผู้ที่ผินหน้าสู่พระองค์"

(อัชชูรอ / 13)

     4. อิสลามเป็นบัญญัติจากพระองค์อัลลอฮ์ มิได้เกิดจากการตรา หรือกำเนิดจากมนุษย์ บัญญัติอิสลามจึงมีเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์ทุกคน มิใช่เพื่อผลประโยชน์ของคนหนึ่งคนใด หรือกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใด

          ทั้งหมดนี้คือ เหตุผลส่วนหนึ่งที่แสดงว่า อิสลามคือ ศาสนาสากล ศาสนาของมนุษย์ชาติทั้งมวล