เส้นทางสายใหม่ บทนำ
  จำนวนคนเข้าชม  5356

เกี่ยวกับผู้เขียน

คอดีญะฮ์ ยุซรอ  
- บรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองจีน
-  สถานที่เกิด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
- ประวัติการศึกษา
ปวช.คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ปวส.คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพ
ปริญญาตรี คศ.บ. (ธุรกิจอาหาร)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
ผู้เขียนได้รับประสบการณ์จากพี่น้องมุสลิม ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามคัมภีร์ อัลกุรอาน และซุนนะฮ์ของท่านนะบี   และส่วนหนึ่งจากพี่น้องมุสลิมใหม่ที่พระองค์อัลลอฮ์   ทรงเปิดใจให้เข้ามาในศาสนาอิสลามหลายท่าน จึงนำมาเรียบเรียงซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ยังไม่เข้าใจในศาสนาอิสลามและไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นศึกษาอย่างไร สำหรับตัวหนังสือที่เป็น “ตัวหนา”นั้นเป็นข้อความส่วนหนึ่งในคัมภีร์อัลกุรอานและอัลฮะดิษ ที่หลายท่านอาจไม่เคยได้ทราบและบางท่านยังคิดว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่สอนให้มุสลิมใช้ความรุนแรง  แต่สิ่งที่ท่านจะได้รับรู้ในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งของคัมภีร์ เพราะฉะนั้นท่านที่มีสติปัญญาทั้งหลายควรจะใคร่ครวญว่าถ้อยคำเหล่านั้นกระนั้นหรือคือสาเหตุของความรุนแรง ถ้อยคำที่สั่งสอนในอัลกรุอาน ถ้อยคำที่มีแต่การตักเตือนให้กระทำความดี ถ้อยคำที่สั่งสอนให้รักและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์  ถ้อยคำเหล่านั้นกระนั้นหรือที่บ่งบอกถึงความโหดร้าย 

             ผู้เขียนได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะพระองค์อัลลอฮ์   ได้ประทานความรู้สึกที่รักยิ่งในพี่น้องมุสลิมทั้งในผืนแผ่นดินไทยและผืนแผ่นดินทั่วโลกที่เป็นของอัลลอฮ์   ซึ่งรักมากเหลือเกิน และพระองค์ทรงประทานความรู้สึกของความกตัญญูในแผ่นดินเกิดคือแผ่นดินไทยที่ผู้เขียนพยายามทุกอย่างเพื่อสนับสนุนพี่น้องชาวไทย ไม่ว่าเชื้อชาติไหนหรือศาสนาใดก็ตามให้ได้ทำธุรกิจกับกลุ่มประเทศมุสลิม ความรักแผ่นดินเกิดนั้นมีมากมายเสียจนทนนิ่งเฉยไม่ได้อีกแล้ว แผ่นดินที่สงบร่มเย็นเป็นสุข กำลังสลายเพราะน้ำมือของคนที่อยู่ในผืนแผ่นดินเดียวกัน การขาดซึ่งความสามัคคี ความเห็นแก่ตนเอง การยึดติดในอำนาจ การรักแต่ตัวเองและยึดถือตนเองเป็นใหญ่ สิ่งเหล่านี้กำลังทำลายตัวของพวกท่านเอง คงไม่มีใครที่จะช่วยเหลือพวกท่านได้นอกจากตัวของพวกท่านเอง


             ได้โปรดเถิด โปรดคิดทบทวนในสิ่งที่ท่านกำลังเห็น กำลังรับรู้ กำลังได้ยิน กำลังใช้สายตาตัดสินการกระทำ กำลังใช้คำบอกเล่าของผู้ที่ไม่หวังดีต่อศาสนาอิสลาม ได้โปรดเถิด! โปรดใช้สติปัญญาและการศึกษาในการตัดสินปัญหาต่างๆที่ท่านได้พบได้เห็น เพราะพระองค์ทรงให้ปัญญากับมนุษย์ทุกคนในการคิดพิจารณาเลือกสรรสิ่งต่างๆที่ดีที่สุด พระองค์ไม่บังคับเพราะพระองค์ทรงให้สติปัญญามาแล้ว และมนุษย์เหล่านั้นได้ใช้สติปัญญาในการใคร่ครวญสิ่งต่างๆให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับที่พระองค์ทรงให้มาหรือยัง  ขอพระองค์ได้โปรดทรงชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง และนำทางแห่งแสงสว่างให้กับท่านทั้งหลายเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จนแล้วจบ

     อัลฮัมดุลิลลาฮ์
Khadeejah Yusorã

“ ดังนั้น ด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้า
ของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฎิเสธ ”
     
(Al-Quran 55:13)

บทนำจากผู้เขียน

              ผู้เขียนได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะมีความซาบซึ้งในศาสนาอิสลาม ที่เพิ่งได้พบเพียงไม่กี่เดือน มันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถเขียนบรรยายมาเป็นตัวอักษรได้ ความรู้สึกศรัทธาที่แท้จริง เพราะพระองค์จะทรงให้ความรู้สึกนี้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้น ผู้ใดที่แสวงหาความรู้สึกศรัทธาอื่นเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขาดทุน  สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจคือบุคคลต่างๆที่พยายามบิดเบือนศาสนาอันดีงาม ศาสนาแห่งความสันติ ศาสนาของมนุษย์ชาติ ศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์   และได้พบการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ที่ชื่อว่ามุสลิมบางกลุ่มทำให้รู้สึกเสียใจและท้อใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ในหมู่ผู้เสื่อมมักจะพบผู้ศรัทธาที่แท้จริงเสมอ เพราะผู้เขียนได้พบมุสลิมส่วนหนึ่งที่พวกเขาพยายามทำเพื่อสังคมและฟื้นฟูศาสนาอิสลาม แม้บางส่วนจะไม่ได้เกิดในครอบครัวมุสลิม เป็นกลุ่มที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามด้วยเหตุผลหลายประการพระองค์ทรงได้แนะแนวทางอันเที่ยงตรงให้กับพี่น้องมุสลิมเหล่านั้น
               หากพี่น้องมุสลิมอยากแสดงความขอบคุณต่ออัลลอฮ์   อยากให้พี่น้องมุสลิมแสดงออกโดยการประพฤติปฏิบัติตน ให้อยู่ในแนวทางของคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะฮ์ของท่าน นะบีมุฮัมมัด   ให้ถูกต้องสมบูรณ์มากกว่าที่ผู้เขียนพยายามกระทำอยู่ เพราะผู้เขียนเพิ่งจะเข้ารับศาสนาอิสลามและคงมีเวลาไม่นานนักที่จะมีชีวิตอยู่ทำความดีเพื่อพระองค์ แม้แต่มนุษย์ไม่ว่าเชื้อชาติไหน ศาสนาใดก็ตาม ไม่รู้ว่าวันที่พระองค์กำหนดนั้นคือวันไหน และสัญญาณต่างๆได้แสดงออกมามากมายเหลือเกินว่าใกล้ที่จะถึงวันแห่งการชุมนุม (วันกิยามะฮ์) เพราะฉะนั้นดิฉันเลยต้องการทำความดีแข่งกับพวกท่านทั้งหลาย เพื่อที่จะได้อยู่กับคนที่ดิฉันรัก คือ
       พระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮุ ว่าตะอาลา และ ท่านนะบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

              สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ศึกษาและรู้จักศาสนาอิสลามผู้เขียนพียงแต่ต้องการอธิบายให้ท่านทั้งหลายเข้าใจศาสนาอิสลามได้ง่ายขึ้นเท่านั้นไม่มีจุดประสงค์ใด ในการให้ท่านเปลี่ยนศาสนา เพราะหน้าที่ในการเปิดหัวใจของพวกท่านเป็นของพระองค์อัลลอฮ์   เท่านั้น และไม่อยากให้มีการบิดเบือนของบุคคลที่อ้างว่าตนเองนั้นมีความรู้ แต่ไม่เคยคิดที่จะศึกษาหาความจริงในศาสนาของผู้อื่น ความศรัทธานั้นไม่มีใครสามารถบังคับกันได้ขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละบุคคล ถ้าพวกท่านพอใจในสิ่งที่ได้อ่านกรุณาเข้าใจศาสนาอิสลามในอีกแนวทางหนึ่งและกรุณาบอกเพื่อนๆของท่านให้เข้าใจศาสนาอิสลามโดยอย่าใช้ตัวบุคคลเป็นผู้ตัดสินศาสนา ควรใช้หลักการศรัทธาของศาสนาและเหตุผลประกอบ แต่ถ้าบางท่านไม่พอใจช่วยกรุณาประพฤติตนในศาสนาของท่านให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาจิตใจของท่านและผู้ที่อยู่ในศาสนาเดียวกับท่านให้เปิดรับความเป็นจริงของศาสนาอื่นเท่านั้นก็เพียงพอ


                                                                                       อัลฮัมดุลิลลาฮ์
     
      Khadeejah Yusorã


“ พวกเขาเหล่านั้น  ต่างหยิ่งผยองถึงความรู้
ต่างยโสถึงรูปลักษณ์   ต่างแข่งขันกันถึงวัตถุที่อุปโลกน์
ช่างไร้เดียงสาสิ้นดี ”


บทนำ  ในการพิมพ์ครั้งที่ 2

              เจตนาในการเริ่มต้นตั้งแต่แรกนั้น เพื่ออยากบอกเพื่อนต่างศาสนิกให้เข้าใจในศาสนาอิสลามและอยากอธิบายให้พวกเขาได้รับรู้ความจริง แต่แล้วสิ่งที่ได้พบและสัมผัสกับพี่น้องมุสลิมทำให้ได้รับรู้ว่า ในหมู่พี่น้องมุสลิมบางส่วนนั้นไม่ได้เข้าใจความหมายในคัมภีร์อัลกุรอานอย่างชัดแจ้ง  หนังสือเล่มนี้จึงได้เผยแพร่ในกลุ่มพี่น้องมุสลิม ในครั้งนี้ได้มีการปรับเนื้อหาให้สมบูรณ์ เพื่อให้ทุกท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เท่าที่สติปัญญาที่ได้รับจากพระองค์จะทำได้ และเป็นความเข้าใจผิดของตนเองที่คิดว่ามุสลิมทุกคน ต้องได้ศึกษาและเข้าใจคัมภีร์อัลกุรอานอย่างลึกซึ้ง แต่ตอนนี้ได้ทราบแล้วว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเพราะมุสลิมไม่ได้ศึกษาความหมายในอัลกุรอานให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งอัลกุรอานเป็นทางนำที่เที่ยงตรง เป็นหลักในการดำเนินชีวิต เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสิ่งต่างๆทั้งในโลก(ดุนยา)นี้ และบอกถึงโลกหน้า(อาคิเราะฮ์)ที่มนุษย์ทุกคนต้องกลับไปพบและเจอกับการตัดสินจากพระองค์อัลลอฮ์   แต่เพียงผู้เดียว

“(อัลกุรอานนี้) เป็นการประทานลงมาจากพระผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (Al-Quran 41:2)

              อยากให้พี่น้องมุสลิมหันกลับมาศึกษาถึงความหมายในคัมภีร์อัลกุรอานอย่างจริงจัง ซึ่งผู้เขียนได้รับกับตนเองความสงบ ความสันติ ความฉลาด หลังจากที่ได้อ่านอัลกุรอานจนจบหลายรอบทำให้เข้าใจถึงสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะบอกกับมนุษย์ทุกคน ให้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าท่านอ่านหนังสือเล่มนี้จนจบคงนึกว่ามันคือนิยายเรื่องหนึ่ง แต่ทั้งหมดคือความจริงจากส่วนหนึ่ง ในชีวิตผู้หญิงตัวเล็กๆที่ได้รับการทดสอบจากพระองค์อัลลอฮ์   และถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร และพยายามแทรกอายะฮ์อัลกุรอานให้สอดคล้องในเนื้อหามากที่สุด ฉะนั้นทุกอย่างในอัลกุรอานคือความจริงแท้แน่นอนที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตและมนุษย์ทุกคนจะต้องได้พบเจอทุกข้อความที่ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอย่างแน่นอน

“ด้วยความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ พระองค์ทรงช่วยเหลือผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงเมตตาเสมอ”                                     (Al-Quran 30:5)

              ฉะนั้นขอให้พี่น้องมุสลิมได้ตรึกตรองสิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังคิด กำลังทำ กำลังดำเนินวิถีชีวิต ว่ากำลังก้าวไปในหนทางไหน นรก หรือ สวรรค์ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์เลือกพระองค์ให้สิทธิ์นั้นกับมนุษย์ พระองค์ไม่อธรรมแม้เพียงผงธุลี ขึ้นอยู่กับมนุษย์จะเลือกทางไหน เมื่อมนุษย์เลือกที่จะไปในหนทางแห่งความชั่วพระองค์ได้เตรียมนรกไว้ให้แล้ว แต่ถ้ามนุษย์เลือกที่จะเดินในหนทางแห่งความดีพระองค์เตรียมสวนสวรรค์ไว้ให้แล้วเช่นกัน ทุกอย่างพระองค์ได้กำหนดไว้หมดแล้ว มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆด้วยมือของมนุษย์เอง แม้จะไปหาสารพัดหมอดูมาแก้ดวง สารพัดพิธีกรรมเพื่อต่อดวงชะตา สารพัดวัตถุที่คิดว่ามันสามารถช่วยเหลือได้  สารพัดสิ่งที่คิดว่ามันมีอำนาจ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระองค์อัลลอฮ์   เท่านั้น ถ้าท่านทราบว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางที่จะเดิน ท่านจะเลือกสวรรค์หรือนรก ท่านจะเลือกทางไหนขึ้นอยู่กับปัญญาและสติสัมปชัญญะของท่าน ที่พระองค์ทรงมอบมาให้ใช้ในการตัดสินหนทางเดินของตนเอง
 
“พวกเขารู้แค่เพียงผิวเผินในเรื่องการดำรงชีวิตในโลกนี้ และพวกเขาไม่คำนึงถึงการมีชีวิตในปรโลก”           (Al-Quran 30:7)

               โปรดยอมรับความเป็นจริงของสังคม ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆวัน โปรดใช้สติปัญญาพินิจพิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลเพื่อใช้ในการตัดสิน ผู้เขียนอยากให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนได้เข้าในสวนสวรรค์อันสวยงาม สงบและสุขสบายที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ ไม่อยากให้เพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ และมนุษย์ผู้ไร้ศรัทธา ต้องตกอยู่ในนรกอันแสนน่ากลัว ความทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุด ความเจ็บปวด ความโหดร้าย ความร้อนของไฟนรกไม่รู้ว่ามันจะร้อนสักแค่ไหน ขอพระองค์ทรงปกป้องผู้ศรัทธาให้พ้นจากไฟนรกที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ด้วยเถิด อามีน

“และอำนาจเด็ดขาดแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮ์ วันแห่งยามอวสานจะเกิดขึ้น ในวันนั้นบรรดาผู้กล่าวเท็จจะขาดทุนอย่างย่อยยับ”          (Al-Quran 45:27)

             พี่น้องมุสลิมโปรดสงสารเพื่อนๆผู้ไร้ศรัทธา ที่พวกเขาไม่เข้าใจในศาสนาอิสลาม ไม่รู้จักอัลลอฮ์   ไม่เคยรับรู้ความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ ไม่เคยได้รับความรักจากพระองค์ ไม่เคยรับรู้ว่าสวนสวรรค์ของพระองค์สวยงามแค่ไหน ไม่รู้ว่านรกของพระองค์นั้นน่ากลัวและทรมานมากแค่ไหน เหมือนกับที่ผู้เขียนไม่เคยได้รับรู้เมื่อก่อนหน้านี้ ขอให้พี่น้องทุกคนช่วยกันนำทางแห่งแสงสว่าง ทางที่เที่ยงตรงให้กับเพื่อนๆที่ท่านรักเพื่อเข้าสวรรค์ไปด้วยกัน อินชาอัลลอฮ์

               “และจงเกรงกลัววันหนึ่ง ซึ่งไม่มีชีวิตใดจะตอบแทนสิ่งใดแทนอีกชีวิตหนึ่งได้ และการขอให้มีความช่วยเหลือใดๆ ก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้น และค่าไถ่ถอนใดๆก็จะไม่ถูกรับเอาจากชีวิตนั้นด้วย และทั้งพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ”                       (Al-Quran 2:48)

              ขอพรต่อเอกองค์อัลลอฮ์   ให้หนังสือเส้นทางสายใหม่เล่มนี้เป็นประโยชน์กับผู้ไร้ศรัทธาที่ไม่เข้าใจในศาสนาอิสลามให้เข้าใจและได้รับการฮิดายะฮ์ จากพระองค์
ขอพรต่อพระองค์อัลลอฮ์   ให้หนังสือเส้นทางสายใหม่เล่มนี้ได้เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องมุสลิมในการดะวะฮ์เพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลาม และหันมาศึกษาความหมายของอัลกุรอานและปฏิบัติตนให้อยู่ในทางนำที่เที่ยงตรง ตลอดไป
             ผู้เขียนได้ทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจและเจตนาที่บริสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งปัจจุบัน ขอพระองค์อัลลอฮ์   ทรงปกป้องคุ้มครองผู้ศรัทธาทุกคน ที่มีเจตนาอันบริสุทธิ์ในการเผยแผ่ศาสนาของพระองค์ด้วยเถิด อามีน

“(นั่นคือ) สัญญาของอัลลอฮ์  อัลลอฮ์จะไม่ทรงบิดพริ้วสัญญาของพระองค์ แต่ส่วนมากของมนุษย์ไม่รู้”       (Al-Quran 30:6)   
 
มวลการสรรเสริญทั้งหลาย เป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์   เพียงพระองค์เดียว

Khadeejah Yusorã

แปลคำนิยม
 

             มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์  ผู้ทรงเป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกขอพรและความสันติจงมีแด่เหล่าศาสนทูต เหล่าเครือญาติ เหล่าอัครสาวกของท่าน และจงมีแด่ผู้เลือกแนวทางอัลอิสลามเป็นทางนำตราบจนวันแห่งการตัดสิน

              กระผมได้เขียนคำนิยมขึ้นมาเพื่อแสดงออกถึงความดีใจ ความปลาบปลื้มใจ และความชื่นชมต่อหนังสือที่ชื่อว่า “เส้นทางสายใหม่” ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า “คอดีญะฮ์” ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับทางนำจากพระองค์ อัลลอฮ์ ให้เข้ามาในศาสนาอิสลาม ศาสนาแห่งความสันติ ศาสนาของมนุษย์ชาติ หลังจากที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการค้นหาสัจธรรม ไม่บ่อยนักที่ผมจะอ่านหนังสือจบเล่มภายในเวลาอันรวดเร็ว และหนึ่งในนั้นคือหนังสือเล่มนี้ เนื่องจากผมมีความรู้สึกดื่มด่ำอันน่าประหลาดใจในแต่ละบรรทัด ในแต่ละหน้าของหนังสือ ผู้เขียนได้นำเสนอประวัติก่อนที่จะเข้ารับอิสลาม ซึ่งใช้ชื่อว่า “ไพลิน” หลังจากรับอิสลามแล้ว เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอาหรับว่า  “ยุซรอ” ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมุสลิม

             ในหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอโดยการใช้สำนวนภาษาที่งดงาม ดึงดูดด้วยสัจธรรม ความจริง ซึ่งพบได้น้อยมากในหนังสือทั่วไป อันเป็นข้อแตกต่างอย่างเด่นชัด เช่นเดียวกันในแง่ของการอ้างอิงหลักฐานจากอัลกุรอาน และจากฮะดิษมีความกลมกลืน และสอดคล้องกับเนื้อหา ความสมบูรณ์ในแง่มุมต่างๆที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้นั้น ได้รับความสำเร็จจากพระองค์อัลลอฮ์  ที่ได้ทรงประทานให้กับเธอ วัตถุประสงค์ของหนังสือได้กล่าวไว้ในคำนำว่า

           “ผู้เขียนพียงแต่ต้องการอธิบายให้ท่านทั้งหลายเข้าใจศาสนาอิสลามได้ง่ายขึ้นเท่านั้นไม่มีจุดประสงค์ใด ในการให้ท่านเปลี่ยนศาสนา เพราะหน้าที่ในการเปิดหัวใจของพวกท่านเป็นของพระองค์อัลลอฮ์  เท่านั้น และไม่อยากให้มีการบิดเบือนของบุคคลที่อ้างว่าตนเองนั้นมีความรู้ แต่ไม่เคยคิดที่จะศึกษาหาความจริงในศาสนาของผู้อื่น ความศรัทธานั้นไม่มีใครสามารถบังคับกันได้ขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละบุคคล ถ้าพวกท่านพอใจในสิ่งที่ได้อ่านกรุณาเข้าใจศาสนาอิสลามในอีกแนวทางหนึ่งและกรุณาบอกเพื่อนๆของท่านให้เข้าใจศาสนาอิสลาม โดยอย่าใช้ตัวบุคคลเป็นผู้ตัดสินศาสนา  แต่ถ้าบางท่านไม่พอใจช่วยกรุณาประพฤติตนในศาสนาของท่านให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาจิตใจของท่านและผู้ที่อยู่ในศาสนาเดียวกับท่านให้เปิดรับความเป็นจริงของศาสนาอื่นเท่านั้นก็เพียงพอ”


           โดยสรุป  หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง คาดหวังเหลือเกินว่าจะมีผู้สนใจในศาสนาอิสลาม และผู้ศรัทธาได้อ่านหนังสือเล่มนี้ และคาดหวังว่าจะพบหนังสือเล่มนี้ในทุกๆบ้านของพี่น้องมุสลิม

             ขอวิงวอนต่อพระองค์ด้วยกับหนังสือ “เส้นทางสายใหม่” ขอทรงโปรดประทานประโยชน์ ประทานความสำเร็จให้กับผู้เขียนในสิ่งที่พระองค์ทรงรักและทรงพอพระทัย ขอได้ทรงตอบแทนผู้มีส่วนร่วมในการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือเล่มนี้ด้วยเถิด
 

“และบรรดาผู้ต่อสู้ดิ้นรนในทางของเรา แน่นอนเราจะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขาสู่ทางของเรา และแท้จริงอัลลอฮ์นั้น ทรงอยู่ร่วมกับผู้กระทำความดีทั้งหลาย”  (อัล อังกะบูต :69)

“การที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงประทานทางนำแก่ชายผู้หนึ่งอันเหตุเนื่องจากท่าน ย่อมดีกว่าที่ท่านได้รับอูฐแดง (ที่มีค่ายิ่ง) เสียอีก”                                (บันทึกโดย  บุครีย์ เลขที่ 3701)
 

ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความสำเร็จในสิ่งที่พระองค์ทรงรัก และทรงพอพระทัยให้กับทุกคน
 

ดร.อับดุลลอฮ์   หนุ่มสุข

- ปริญญาเอก คณะหลักการศรัทธา มหาวิทยาลัย อิสลาม ณ นครมะดีนะฮ์ อัลมุเนาวเราะห์  ประเทศซาอุดิอาระเบีย

- อาจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง

- คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร

- อิหม่ามมัสยิด ดารุลอิบาดะฮ์ คลองสามวา กรุงเทพฯ

Next >>>>Click

 
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php