• img
   สาระสำคัญของการประกันภัย
   สำหรับเบี้ยประกันให้แบ่งให้แก่ทายาทที่รับมรดกได้ในอัตราส่วนที่กฎหมายอิสลามได้กำหนดไว้ในกฎหมายมรดก  

  • img
   ทรัพย์สินทางปัญญา
    สิทธิทางปัญญา คือ สิทธิของบุคคลหนึ่งในการเอาประโยชน์จากสิ่งที่บุคคลนั้นคิดค้นขึ้นมา 

  • img
   การประกันภัย
   บรรดานักกฎหมายอิสลามก็ยังมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน และยังเป็นที่สับสนกันอยู่ในสังคมมุสลิมว่าการประกันชีวิตนั้นถูกต้องตามหลักการอิสลามหรือไม่

  • img
   บทสรุปพินัยกรรม
   มุสลิมจะต้องให้การศึกษากฎหมายอิสลาม เพื่อสามารถทำพินัยกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักการของอัลอิสลาม   

  • img
   ทรัพย์สินพินัยกรรม
    การทำพินัยกรรมที่ผู้ทำพินัยกรรมตั้งใจสร้างความเดือดร้อนและทุกยากให้กับทายาท  ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามและมีบาป 

  • img
   ทรัพย์สินที่พบตกหล่นอยู่และเด็กที่ถูกพบ
   สิ่งที่ตกหล่นในแผ่นดินหะรอมไม่อนุญาตให้เก็บมันมา ยกเว้นหากเกรงว่าสิ่งนั้นจะเสียหาย หรือสูญหาย

  • img
   อิสลามกับการทำศึก (ภาคผนวก)
   ปัญหาทางภาคใต้จำเป็นต้องจำแนกให้ออกว่าใครเป็นใครก่อนจะตัดสินเหมารวมว่าถูกผิดอย่างไร