แจกหนังสือสำหรับมุสลิมใหม่
  จำนวนคนเข้าชม  7345
แจกหนังสือ สำหรับผู้เปลี่ยนศาสนา  (มุสลิมใหม่)
กติกา

- เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ให้ชัดเจน
- พร้อมทั้งบอกถึงสาเหตุในการเปลี่ยนศาสนามาสู่อิสลามคร่าว ๆ (กระชับได้ใจความ)
- ส่งมาที่ : islammore_manager@live.com
 
     ทางอิสลามมอร์จะส่งหนังสือของเว็บไซต์ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่าน อินชาอัลลอฮ์ เพื่อการศึกษาศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง และเข้าใจได้ง่าย 
     ขออัลลอฮ์  ประทานให้ทุกท่านมั่นคงในศาสนาอิสลาม และได้รับทางนำที่ถูกต้องเที่ยงตรง
อามีนญารอบบัลอาลามีน
.