• img
   การขอดุอาหรือขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ ถือเป็นอิบาดะหฺที่ยิ่งใหญ่
   "และพระเจ้าของพวกเจ้าตรัสว่า จงวิงวอนขอต่อข่า ข้าจะตอบรับแก่พวกเจ้า ส่วนบรรดาผู้โอหังต่อการเคารพภักดีข้านั้น จะเข้าไปอยู่ในนรกอย่างต่ำต้อย"

  • img
   6 ดุอาอ์เกี่ยวกับการตายที่คนเป็นควรขอ
    “โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือฉันจากความปวดร้าวหรือความทรมานเมื่อใกล้ตายด้วยเถิด” 

  • img
   5 ดุอาอ์เพื่อการตายที่ดีจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ
   โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ซึ่งชีวิตที่ร่มเย็นหลังจากความตายได้มาเยือนด้วยเถิด

  • img
   การใช้สื่อที่ถูกต้องในการขอดูอาอ์
   การใช้สื่อที่เป็นสิ่งที่ถูกส่งเสริม และมีในแบบฉบับของท่านนบี และถือเป็นอีบาดะฮ์ เป็นการภักดีที่สำคัญอย่างหนึ่ง 

  • img
   วิงวอนต่ออัลลอฮฺ
    เมื่อเกิดความวิตกกังวลขึ้น และได้สร้างความทุกข์ระทมให้กับคนๆ หนึ่ง ก็ทำให้ประตู แห่งดุอาอฺให้ถูกเปิดขึ้น โดยจะไม่ถูกปิด เมื่อประตูถูกเคาะ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อถูกร้องหา

  • img
   บทดุอาร์ เมื่อฝนตก
   เมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือเห็นฟ้าแลบ ให้กล่าวตัสบีหฺ

  • img
   มารยาทการขอพร (ดุอาอฺ)
   อัลลอฮฺ  ทรงแจ้งข่าวดีแก่บ่าวของพระองค์ว่า พระองค์ทรงรับการวอนขอแน่นอนและทรงประณามผู้ที่อหังการไม่ยอมขอพรต่อพระองค์

  • img
   ก า ร ซิ ก รุ้ ล ล อ ฮ์
   การอ่านอัลกุรอ่านก็เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ การกระทำใดๆ ที่ทำให้เราไม่ลืมอัลลอฮ์ก็เรียกได้ว่าเป็นการซิกรุ้ลลอฮ์ 

  • img
   ความหมายของคำว่าดุอาอ์
   การซิกรุ้ลลอฮ์ก็ดี การขอดุอาอ์ก็ดี ล้วนมีแบบ อย่างให้กล่าวค่อยๆ ไม่ให้ออกเสียงดังเกินควร

  • img
   มารยาทในการขอดุอาร์
   “ดุอาอ์ที่ดีที่สุดคือดุอาอ์ในวันอะเราะฟะฮฺ และสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันและบรรดานบีท่านก่อนๆได้กล่าวก็คือ ....

  • img
   ดูอาอ์ที่ประเสริฐ
    ท่านรอซู้ล  ขอความคุ้มครอง ทั้งๆที่ท่านเป็นคนมะซูม(ถูกคุ้มครองให้พ้นจากบาป) เพื่อเป็นการจำนนต่อการเกรงกลัวอัลลอฮฺ

  • img
   การกูนูตในการละหมาด
    รายงานจากอบูฮุรอยเราะฮ์ ว่า เมื่อท่านนบี  ต้องการจะสาปแช่ง หรือขอพรใครแล้ว ท่านจะกุอากูนูต โดยทำหลังรุกั้วะอ์

  • img
   ดูอา ให้ลูก
   ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์โปรดทรงให้ข้าพระองค์และลูกหลานของข้าพระองค์ เป็นผู้ดำรงการละหมาด

  • img
   การขอดุอาต่ออัลลอฮ์
    พระองค์จะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายที่บ่าวของพระองค์ยกมือขึ้นแล้ววิงวอนขอต่อพระองค์

  • img
   ดุอาอ์ในการเดินทาง
   โอ้ พระองค์อัลลอฮฺ ! ฉันนี้ได้อธรรมต่อตัวเอง ดังนั้น ขอโปรดทรงยกโทษให้กับฉันเถิด เพราะแท้จริงแล้วไม่มีผู้ใดสามารถจะยกโทษได้นอกจากพระองค์

  • img
   ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 5
   ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงปรับปรุงแก้ไขข้าพระองค์และเชื้อสายของข้าพระองค์ด้วยเถิด

  • img
   ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 4
   ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงทำให้การตั้งครรภ์และการคลอดเป็นที่ง่ายดายด้วยเถิด

  • img
   ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 3
   ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้เขาเป็นมุสลิม เป็นคนดี เป็นบ่าวผู้ภักดี เป็นผู้ที่รำลึกถึงพระองค์ เป็นผู้จดจำอัลกุรอาน และเป็นหนึ่งในผู้ปฎิบัติตามอัลกุรอานด้วยเถิด

  • img
   ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 2
   ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงประทานแก่ข้าพระองค์จาก ณ ที่พระองค์ ซึ่งทายาทอันเป็นที่รัก และบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน

  • img
   ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 1
   ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ โปรดประทานบุตรที่ดี ที่เชื่อฟังแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด

  • img
   บทว่าด้วยการขอดุอาอ์
   ขอด้วยความมั่นใจว่าดุอาอ์จะได้รับการตอบรับ ต้องไม่ขอในสิ่งที่เป็นบาปและต้องไม่ละเมิดขอบเขตในการขอ

  • img
   ดุอากูนูต 7
   โอ้อัลลอฮฺ ดังที่พระองค์ได้โปรดทรงให้เหล่าข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ถึงรอมฎอน ขอพระองค์โปรดทรงช่วยเหลือเหล่าข้าพระองค์ในการถือศีลอด

  • img
   ดุอากูนูต 6
   โอ้อัลลอฮฺ เหล่าข้าพระองค์วิงวอนขอต่อพระองค์ ซึ่งทางนำอันเที่ยงตรง ความยำเกรง ความสมบูรณ์แข็งแรง และความร่ำรวยด้วยเถิด