ขอความอนุเคราะห์ผู้ศรัทธาทุกท่าน บริจาคเงินเพื่อจัดพิมพ์หนังสือ 6 เล่ม(ตามรูป)

โดยใช้งบประมาณ 150,000 บาทโดยประมาณ 


     เพื่อใช้แจกจ่ายเผยแผ่ความรู้ให้กับผู้สนใจศาสนาอิสลาม และมุสลิมทั่วไป โดยทางเรามีเครือข่ายศูนย์เรียนรู้อิสลามกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจในอิสลามให้กับทุกคน

     ขออัลลอฮ์ ทรงตอบแทนให้กับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดพิมพ์ความรู้ ขอพระองค์ให้ท่านได้มีความรู้ที่ถูกต้องและอยู่บนทางนำที่เที่ยงตรง ขอให้เราได้ยืนหยัดในหลักการเพื่อตอบ 3 คำถามในกุโบรได้อย่างหนักแน่นด้วยอิหม่านที่มั่นคง อามีน

ติดต่อได้ที่ email : islammore_manager@live.com