• img
   การบริหารความขัดแย้ง
   การนิ่งเฉยเป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้แก้ไขความขัดแย้งตามแนวทางของอิสลามคือ การเอาความเงียบสยบความเคลื่อนไหว

  • img
   บทบาทหน้าที่ของผู้นำ

   ผู้ที่ออกต่อสู้ภายใต้ร่มธงของความเป็นพวกพ้องเรียกร้องหรือช่วยเหลือไปสู่ความเป็นกลุ่มชาตินิยม แล้วเขาถูกฆ่า ดังนั้นการเสียชีวิตของเขาจะอยู่ในสภาพญาฮิลียะฮฺ