• img
   บทบาทมัสยิดที่ควรมีต่อสังคม
   เป็นเรื่องน่าเศร้าที่อัลกุรอานถูกอ่านโดยไม่ทราบความหมาย และถูกอ่านเมื่อมีการตายเกิดขึ้น

  • img
   ผู้ที่ต้องรักใคร่ ผู้ที่ต้องโกรธเกลียด ผู้ที่ต้องปลีกตัว
   กลับกลายเป็นว่าการเป็นศัตรูกับบรรดาซอฮาบะฮ์ และการด่าว่าบรรดาซอฮาบะฮ์ กลายเป็นศาสนาและหลักเชื่อมั่น (อะกีดะฮ์) ของคนจำพวกหนึ่งที่หลงทางไปไกล !

  • img
   สิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาด
   ผู้ใดมีความมั่นใจว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่มีน้ำละหมาด แต่มีความลังเลว่ามีหะดัษหรือไม่ ให้ถือว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่สะอาดเอาไว้ก่อน

  • img
   ต้องรักท่านนะบี มากกว่าสิ่งอื่นใด
   "ดังนั้นฉันขอสาบานด้วยพระนามของผู้ที่ตัวฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ผู้หนึ่งผู้ใดในหมู่พวกเจ้าจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าฉันจะกลายเป็นคนที่เขารักมากกว่าผู้ให้บังเกิดของเขาและลูกของเขา"

  • img
   การศึกษาสมัย คุลาฟาอ์ อัล รอชิดีน
   คุละฟาอทั้งสี่จึงตระหนักดีว่าตัวอย่างที่แท้จริงของพวกเขาคือแบบอย่างจาก ศาสดามุฮัมหมัด 

  • img
   ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปราชญ์มุสลิม
   ตำราเล่มนี้ถูกแปลเป็นภาษาลาตินในศตวรรษที่ 12 และถูกใช้มาถึงศตวรรษที่ 16 ตำราดังกล่าวนั้นเป็นตำราทางวิชาคณิตศาสตร์และพีชคณิตที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นตำราแบบเรียนในมหาวิทยาลัยของยุโรป

  • img
   กำเนิดนักปราชญ์สมัยอับบาซียะฮ์
   สมัยนี้ได้กำเนิดอีมานของมัษฮับทั้งสี่คือ อบู หะนีฟะฮ มาลิก ซาฟิอี และหันบะลี และ ได้เกิดอิมามทั้งหก คือ อัล บุคอรี  มุสลิม  อบู ดาวูด ติรมีษี อิบนุ มาญะฮ และนะซาอี

  • img
   การศึกษาของชนชาติอาหรับ
   ในสมัยญาฮิลียะฮ สังคมเต็มไปด้วยความโหดร้าย ป่าเถื่อน ไร้ศีลธรรม ลุ่มหลงในอบายมุข ประหัตประหารกัน ผิดประเวณี ฝังลูกผู้หญิงเป็น ๆ

  • img
   การชำระล้างร่างกาย
   ใครที่เข้าสู่อิสลาม จากพวกปฏิเสธ จำเป็นต่อเขาที่จะต้องอาบน้ำชำระร่างกาย

  • img
   ความสับสนในการเผยแพร่ศาสนาของ เชคมุฮัมมัด
   พวกเขาไม่ได้ศึกษาในศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง และยึดมั่นหลักการศรัทธาที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง พวกเขาคิดว่าหลักศาสนาคือการปฏิบัติตามประเพณีที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา

  • img
   หลักการเผยแพร่อิสลามของเชคมุฮัมมัด
   ท่านพยายามเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยึดมั่นในเอกภาพของอัลลอฮ์  และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ต่อพระองค์องค์เดียว ขจัดการทำชิริก สิ่งที่เป็นอุตริกรรม(บิดอะฮ์) 

  • img
   การสนทนาของ อับดุลเลาะฮ์ กับ อับดุนนะบีย์
   นี่เป็นเรื่องน่ารังเกียจที่เลวร้าย(มุนกัร)ใหญ่หลวงอีกเรื่องหนึ่งจากบรรดาเรื่องเลวร้าย(มุนกัร)ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต

  • img
   การแก้ไขความขัดแย้ง
   การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามแนวทางของอิสลามนั้นต้องยึดหลักการของศาสนาที่วางไว้เป็นสำคัญเพื่อความถูกต้อง และความเป็นธรรม

  • img
   การเป็นมิตรและศัตรูในอิสลาม
   มุสลิมเป็นพี่น้องกันทั้งในด้านศาสนาและหลักเชื่อมั่น    แม้ว่าเชื้อสายและถิ่นที่อยู่ ตลอดจนกาลเวลาจะห่างไกลกันแค่ไหนก็ตาม

  • img
   อิสลามกับระบบการศึกษา
   การแยกวิชาศาสนาและวิชาสามัญออกจากกัน เริ่มขึ้นเมื่อประเทศมุสลิมตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก

  • img
   การตักเตือนและรักใคร่ซึ่งกัน

   การตักเตือนเป็นรากฐานของความสำเร็จในโลกของการดะวะฮฺ และความสำเร็จของทุกๆโครงการและกิจการยิ่งกว่านั้น การตักเตือนยังเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตที่ยึดมั่นในศาสนา


  • img
   หลักการอิห์ซานต่อวิถีชีวิต
   ศาสนาไม่เพียงแต่เป็นสิ่งจำแนกระหว่างมนุษย์กับสัตว์เท่านั้น แต่ยังทำให้มนุษย์สูงส่งกว่าสัตว์ด้วย ศาสนาจึงได้กำหนดการปฏิบัติต่างๆเพื่อให้มนุษย์ได้พัฒนาตัวเอง

  • img
   มุสลิมต้องหาความรู้
   ความรู้ที่มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตก็เป็นสิ่งที่อิสลามสนับสนุนให้ศึกษา เพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมในเรื่องอาคิเราะฮ์

  • img
   พ่อ แบบอย่างและคำสอนของความพอเพียง
   เป็นความจริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาย่อมมีพ่อ แต่มนุษย์ไม่ทุกคนที่มีโอกาสได้เป็นพ่อ ตำแหน่งความเป็นพ่อจึงเป็นตำแหน่งที่มีเกรียติอย่างยิ่ง

    


  • img
   การศึกษาของเยาวชนมุสลิม
   การไม่มีความกระตื้อรือร้นในการศึกษาเป็นตัวบ่งชี้ถึงความตกต่ำของสังคม  และเยาวชนมุสลิมยังยึดติดกับความคิดเดิมๆ  คือ ความรู้อยู่แค่ห้องสี่เหลี่ยม

  • img
   การศึกษาสมัยศาสดามุฮัมมัด
   ท่านนะบี เป็นครูที่ไม่ได้หวังสินค่าจ้าง จากการอุทิศตนทั้งแรงกายและแรงใจเพื่อเผยแพร่สาส์นแห่งผู้อภิบาล

    


  • img
   การเยี่ยมมัสยิดนะบะวีย์
   มัสยิดนะบะวีย์นั้น สร้างโดยท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม เป็นมัสยิดที่ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานแห่งความตักวายำเกรง

  • img
   อัลอิหฺสาน
   อัลอิหฺสาน คือ การทำอิบาะฮ์ ต่ออัลลอฮ์ ราวกับท่านมองเห็นพระองค์ ซึ่งหากท่านไม่เห็นพระองค์ แน่นอนยิ่งพระองค์ทรงเห็นท่าน

  • img
   การบริหารความขัดแย้ง
   การนิ่งเฉยเป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้แก้ไขความขัดแย้งตามแนวทางของอิสลามคือ การเอาความเงียบสยบความเคลื่อนไหว

  • img
   บทบาทหน้าที่ของผู้นำ

   ผู้ที่ออกต่อสู้ภายใต้ร่มธงของความเป็นพวกพ้องเรียกร้องหรือช่วยเหลือไปสู่ความเป็นกลุ่มชาตินิยม แล้วเขาถูกฆ่า ดังนั้นการเสียชีวิตของเขาจะอยู่ในสภาพญาฮิลียะฮฺ