• img
   พ่อ แบบอย่างและคำสอนของความพอเพียง
   เป็นความจริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาย่อมมีพ่อ แต่มนุษย์ไม่ทุกคนที่มีโอกาสได้เป็นพ่อ ตำแหน่งความเป็นพ่อจึงเป็นตำแหน่งที่มีเกรียติอย่างยิ่ง

    


  • img
   การศึกษาของเยาวชนมุสลิม
   การไม่มีความกระตื้อรือร้นในการศึกษาเป็นตัวบ่งชี้ถึงความตกต่ำของสังคม  และเยาวชนมุสลิมยังยึดติดกับความคิดเดิมๆ  คือ ความรู้อยู่แค่ห้องสี่เหลี่ยม

  • img
   การศึกษาสมัยศาสดามุฮัมมัด
   ท่านนะบี เป็นครูที่ไม่ได้หวังสินค่าจ้าง จากการอุทิศตนทั้งแรงกายและแรงใจเพื่อเผยแพร่สาส์นแห่งผู้อภิบาล

    


  • img
   การเยี่ยมมัสยิดนะบะวีย์
   มัสยิดนะบะวีย์นั้น สร้างโดยท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม เป็นมัสยิดที่ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานแห่งความตักวายำเกรง

  • img
   อัลอิหฺสาน
   อัลอิหฺสาน คือ การทำอิบาะฮ์ ต่ออัลลอฮ์ ราวกับท่านมองเห็นพระองค์ ซึ่งหากท่านไม่เห็นพระองค์ แน่นอนยิ่งพระองค์ทรงเห็นท่าน

  • img
   การบริหารความขัดแย้ง
   การนิ่งเฉยเป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้แก้ไขความขัดแย้งตามแนวทางของอิสลามคือ การเอาความเงียบสยบความเคลื่อนไหว

  • img
   บทบาทหน้าที่ของผู้นำ

   ผู้ที่ออกต่อสู้ภายใต้ร่มธงของความเป็นพวกพ้องเรียกร้องหรือช่วยเหลือไปสู่ความเป็นกลุ่มชาตินิยม แล้วเขาถูกฆ่า ดังนั้นการเสียชีวิตของเขาจะอยู่ในสภาพญาฮิลียะฮฺ 


slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php