คำนำ หลักศรัทธา 6 ประการ
  จำนวนคนเข้าชม  15163

คำนำ


              มวลการสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ    เราขอสรรเสริญแด่พระองค์ เราขอความช่วยเหลือจากพระองค์   เราขออภัยโทษจากพระองค์  เราขอลุหโทษจากพระองค์  ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺ  ให้พ้นจากความชั่วร้ายในตัวของเรา จากการงานที่เลวร้าย   ผู้ใดที่อัลลอฮฺ   ทรงนำทางเขาจะไม่หลงทาง แต่ผู้ใดที่อัลลอฮฺ   ทำให้เขาหลงจะไม่มีผู้ใดนำทางเขาได้  
ข้าพเจ้าขอปฎิญานตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก อัลลอฮฺ   เท่านั้น และไม่มีภาคีใดๆ ข้าพเจ้าขอปฎิญานว่ามุฮัมมัดคือบ่าวและศาสนาทูตแห่งพระองค์ ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านและครอบครัวของท่าน  สาวกของท่าน และบรรดาผู้ปฏิบัติตามเขาเหล่านั้นด้วยความดีงาม
              แท้จริงวิชาที่ว่าด้วยหลักเอกภาพ อัตเตาฮีด เป็นวิชาอันทรงเกียรติยิ่ง เป็นหน้าที่ที่จำเป็นต้องแสวงหา เพราะเป็นวิชาความรู้ที่กล่าวเกี่ยวกับอัลลอฮฺ  ถึงพระนามและคุณลักษณะของพระองค์และสิทธิของพระองค์เหนือบรรดาป่วงบ่าว                          
               อัตเตาฮีด เป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ อัลลอฮฺ   และพื้นฐานของชารีอะฮฺ พระบัญญัติของพระองค์ ด้วยเหตุนี้บรรดารสูลจึงถูกคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่เชิญชวนสู่ความรู้ดังกล่าว  อัลลอฮฺ   ทรงตรัสว่า


“และเรามิได้ส่งรสูลคนใดก่อนหน้าเจ้า  นอกจากเราได้วะฮีย์แก่เขาว่า แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้นอกจากข้า  ดังนั้นพวกเจ้าจง เคารพภักดีต่อข้า”              (อัลอัมบิยาอฺ  :25)
          
               อัลลอฮฺ   ได้ทรงยืนยันด้วยพระองค์เองถึงความเป็นเอกภาพของพระองค์    ทรงยืนยันการมีอยู่จริงของบรรดามลาอิกะฮฺ   และบรรดาปราชญ์ผู้รู้  ดังพระองค์ทรงตรัสว่า

 
“อัลลอฮฺทรงยืนยันว่า แท้จริงไม่มีผู้ที่ควรได้รับการเคารพสักการะใดๆ นอกจากพระองค์เท่านั้น และมลาอิกะฮฺ และปวงผู้มีความรู้ในฐานะดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ก็ยืนยันด้วยว่า ไม่มีผู้ที่ควรได้รับการเคารพสักการะใดๆ นอกจากพระองค์ ผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาน”  (อะลาอิมรอน :18)

              เรื่องราวของวิชาเตาฮีดมีความสำคัญมาก   จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อประชาชาติมุสลิมจะต้องศึกษาค้นคว้าใคร่ครวญ นำไปสั่งสอน ยึดมั่น และปฏิบัติตาม  เพื่อสร้างพื้นฐานแห่งศาสนาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และรับภาคผลด้วยความปราบปลื้มยินดี

คำนำผู้แปล

            
              มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ   พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ขอความจำเริญและความสันติสุขจงประสพแด่ท่านนบี   บรรดาครอบครัวของท่าน บรรดาสาวกผู้ดำเนินรอยตามท่านด้วยความดีงาม  ตราบจนวันสิ้นโลก
การเชื่อหรือการนับถือศาสนาใด  การทำงานสิ่งใด  ล้วนต้องทราบถึงจุดประสงค์และเป้าหมายที่แน่นอนและชัดเจน มิฉะนั้นจะไม่สามารถบรรลุถึงความสำเร็จของการงานนั้นได้ ในฐานะที่เป็นมุสลิม เป็นผู้นอบน้อม และยอมจำนนยังพระประสงค์แห่งอัลลอฮฺ   จึงต้องทราบถึงเป้าหมายที่แท้จริง มิใช่เกิดมาในครอบครัวมุสลิมก็เพียงพอแล้ว หลักการขั้นพื้นฐาน อะกีดะฮฺ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ต้องศึกษาค้นคว้าและนำไปปฏิบัติ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่อัลลอฮฺ   ทรงประสงค์                    
              หนังสือเล่มนี้ อธิบายพื้นฐานหลักความศรัทธา ซึ่งท่านอัลลามะฮฺเชคมุฮัมมัด อัล อุซัยมีน ขออัลลอฮฺ   ทรงเมตตาท่าน  หนึ่งในบรรดาปราชญ์แห่งโลกอิสลามปัจจุบันได้เขียนไว้ ในสำนวนที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใฝ่หาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง    ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจาก ท่านเชคอับดุลลอฮฺ ฎอยฟุลลอฮฺ อัลมุตัอยรี ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการศาสนาสถานเอกอัคราชทูตซาอุดิอารเบียประจำประเทศไทยให้เป็นผู้แปล และทำการจัดพิมพ์โดยกระทรวงกิจการศาสนาอิสลาม ศาสนสมบัติเผยแพร่และแนะนำแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย
                    
            ข้าพเจ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างมาก ขอพระองค์อัลลอฮฺ   ทรงตอบแทนรางวัลที่ดีงามแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ขอพระองค์อัลลอฮฺ   โปรดอภัยแก่บ่าวผู้อ่อนแอต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  แท้จริงพระองค์คือ ผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตา กรุณาปรานีเสมอ                    

               อัลลอฮฺ   คือผู้ประทานความสำเร็จและผู้ทรงชี้นำสู่ทางที่เที่ยงตรง

วะบิลลา ฮิต เตาฟิก วัล ฮิดายะฮฺ

                                                                                                                       วัสลาม


                                                                                                                  ประจำประทศไทย

                                                                                                 เจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนาสถานฑูตซาอุดิอาระเบีย

ศาสนาอัลอิสลาม  >>>>Click here