การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์
  จำนวนคนเข้าชม  21897

การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์


         
          อัล กุตุบ (คัมภีร์หลายเล่ม) เป็นพหูพจน์ของ กิตาบ (คัมภีร์หนึ่งเล่ม) คือสิ่งที่ถูกเขียนขึ้น ณ ที่นี้หมายถึงบรรดาคัมภีร์ที่พระองค์อัลลอฮ์   ทรงประทานลงมาแก่บรรดาเราะซูล เป็นความเมตตาต่อปวงบ่าว เพื่อเป็นทางนำสำหรับมนุษย์ชาติ   มนุษย์จะได้บรรลุสู่ความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า     

การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์  ประกอบด้วยสี่ประการดังนี้

ประการที่ ๑ ศรัทธาว่าบรรดาคัมภีร์เหล่านี้ประทานลงมาจากอัลลอฮ์    อย่างแท้จริง

ประการที่ ๒ ศรัทธาต่อชื่อของคัมภีร์ที่ได้เรียนรู้  เช่น “อัล กุรอาน” ทรงประทานลงมาแก่ท่านศาสดามุฮัมมัด   “เตารอฮ์” ทรงประทานลงมาแก่ท่านศาสดามูสา อลัยฮิสลาม “อินญีล” ทรงประทานลงมาแก่ท่านศาสดาอีสา อลัยฮิสลาม “ซะบูร์” ทรงประทานลงมาแก่ท่านศาสดาดาวูด อลัยฮิสลาม และจำเป็นต้องศรัทธาต่อคัมภีร์ทุกเล่ม

ประการที่ ๓ เชื่อมั่นและศรัทธาในเนื้อหา ข้อเท็จจริงของคัมภีร์ที่ได้รับ “อัล กุรอาน”เป็นคัมภีร์ที่ไม่ถูกบิดเบือน เปลี่ยนแปลงแก้ไขและตัดตอนใดๆทั้งสิ้น

ประการที่ ๔ ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่อยู่ในอัลกุรอาน  และต้องยอมรับด้วยความเต็มใจ แม้จะไม่เข้าใจปรัชญาในบางส่วนก็ตาม   การประทานคัมภีร์ อัล กุรอาน ลงมาทำให้บรรดาคัมภีร์ก่อนหน้านี้ทุกเล่มได้ถูกยกเลิก

ดังพระดำรัสของอัลลอฮ์   ที่ว่า

                                             
“และเราได้ให้คัมภีร์ลงมาแก่เจ้าด้วยความจริง ในฐานะเป็นที่ยืนยันคัมภีร์ที่อยู่เบื้องหน้ามัน  และเป็นที่ควบคุม คัมภีร์  (เบื้องหน้า) นั้น ดังนั้น เจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขา ด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ ประทานลงมาเถิด....”    อัลมาอิดะฮ์  ๔๘
 
 
                    
คือการควบคุมคัมภีร์ก่อนหน้า และไม่อนุมัติในการปฏิบัติตามศาสนะบัญญัติของบรรดาคัมภีร์ที่ถูกส่งมาก่อนหน้า นอกจากในบทบัญญัติที่ได้รับการยืนยันจากคัมภีร์ อัลกุรอาน
                     
ภาคผลอันประเสริฐต่อการศรัทธามั่นในบรรดาคัมภีร์

1. การรับรู้ต่อการเอาใจใส่ ดูแลจากอัลลอฮ์   ที่มีมนุษย์ ดังที่ได้ทรงประทานคัมภีร์มาในทุกประชาติ เพื่อเป็นทางนำแก่มนุษยชาติทั้งหลาย


2. การรับรู้ปัญญาอันประเสริฐแห่งอัลลอฮ์   ในกฎข้อบังคับทางศาสนาที่ได้บัญญัติแก่ทุกประชาชาติ ซึ่งกฏหมายที่มีความเหมาะสมต่อสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ชาติทั้งหลาย
อัลลอฮ์   ทรงตรัสไว้ว่า

                        
“.....สำหรับแต่ละประชาชาติในหมู่พวกเจ้านั้น เราได้ให้มีบทบัญญัติและแนวทางไว้.....”  อัล มาอิดะฮ์  ๔๘

                     
3. แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อพระองค์ที่ได้ประทานคัมภีร์ลงมา

ศรัทธาต่อบรรดาศาสนฑูต >>>Click