การรับประทานด้วยมือขวา
  จำนวนคนเข้าชม  11241

 

มารยาทในการรับประทานอาหาร

 

ดร.รอชิด บิน หุเสน อัล-อับดุลกะรีม

 

  รับประทานด้วยมือขวา:  

 

ท่านอับดุลลอฮฺ บินอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่าท่าน เราะสูลลุลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า
 

“คนใดในหมู่พวกท่านจงอย่าได้รับประทาน และอย่าได้ดื่มด้วยมือซ้ายของเขา เพราะชัยฏอนมันรับประทานและดื่มด้วยมือซ้ายของมัน”
 

(บันทึกโดยมุสลิม)

 

ท่านอุมัร บินอบีสะละมะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอันฮุ
 

         ฉันเคยเป็นเด็กอยู่ในบ้านและการดูแลของท่านเราะสูลลุลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และมือฉันเคยหยิบจับอาหารในถาดไปเรื่อย แล้วท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็พูดกับฉันว่า 
 

“เด็กน้อยเอ๋ย จงกล่าวพระนามของอัลลอฮฺ และจงกินด้วยมือขวา และจงกินในสิ่งที่อยู่ใกล้เจ้า”

(บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺและมุสลิม)

ท่านสะละมะฮฺ บินอัลอักวะอฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า

“มีชายคนหน่ึงรับประทานอาหาร ณ ที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ด้วยมือซ้ายของเขา 

ท่านก็กล่าวว่า “จงกินด้วยมือขวาของท่าน” 

เขากล่าวว่า “ฉันทำไม่ได้” 

ท่าน กล่าวว่า “ท่านท่าไม่ได้อย่างนั้นหรือ?” ไม่มีอะไรยังยั้งเขา นอกจากความยะโสเท่านั้น 

เขา(ผู้รายงาน)เล่าต่อว่า “แล้วเขาก็ไม่สามารถยกมันถึงปากของเขาได้อีกเลย”

(บันทึกโดยมุสลิม)

คำอธิบาย

         การรับประทานอาหารด้วยมือขวาเป็นมารยาทหนึ่งที่ท่าน เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ใช้ให้กระท่า และ ท่านได้บอกว่า ชัยฏอนนั้นมันกินด้วยมือซ้าย ในเรื่องนี้เป็นการห้ามอย่างรุนแรงไม่ให้รับประทานอาหารด้วยมือซ้าย และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ดุอาอ์ให้แก่ผู้ที่ ปฏิเสธการกินด้วยมือขวาเมื่อตอนที่ท่านสั่งใช้ มือของเขาจึงเป็นง่อย มุสลิมจึงควรระมัดระวังให้มากไม่ไปท่าอย่างนี้ และ ควรใช้และฝึกเด็กเล็กให้เคยชินกับการรับประทานอาหารด้วยมือขวาเหมือนกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กระทำ


ประโยชน์ที่ได้รับ

♦ ห้ามรับประทานอาหารด้วยมือซ้าย และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ดุอาอ์ให้แก่ผู้ที่ไม่ รับประทานอาหารด้วยมือขวา 

♦ ดังกล่าวเป็นการทำเลียนแบบชัยฏอน 

♦ คนเราควรรับประทานอาหารท่ีอยู่ใกล้ตัวหากเป็นอาหารชนิดเดียวกัน

 

ท่านอับดุลลอฮฺบินอับบาส เราะฎยิลัลอฮุอันฮุมา ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

"ความจำเริญจะลงมาตรงกลางอาหาร ดังน้ันพวกท่านจงเริ่มกินจากด้านข้างท้ังสองก่อนเถิด และจงอย่าเร่ิมกินจากตรงกลาง”

(บันทึกโดยอัต-ตริมิซีย์)

ท่านอบูฮูร็อยเราะฮฺเราะฎยิลัลอฮอุันฮุ ได้เล่าว่า 

“ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ไม่เคยตำหนิอาหารเลย หากท่านชอบท่านก็ทาน หากไม่ชอบท่านก็ละมันไว้ ” 

(บันทึกโดยอัล-บคุอรีย์และมุสลิม)

ท่านอนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

“แท้จริง อัลลอฮ์นั้น ย่อมพอพระทัยกับบ่าวที่เขากินคร้ังหนึ่ง ก็สรรเสริญพระองค์ท่ีให้มันมา หรือดื่มน้ำคร้ังหนึ่งก็สรรเสริญ พระองคที่ให้มันมา”

(บันทึกโดยมุสลิม)

คำอธิบาย

         มารยาทอีกประการหน่ึงที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ช้ีแนะให้ปฏิบัติคือ การเร่ิมกินจากด้านข้างก่อน เพราะความจำเริญจะลงมาตรงกลางอาหารและเป็นสุนนะฮฺอีกประการที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม มีแบบอย่างไว้คือ การสรรเสริญอัลลอฮฺ เม่ือรับประทานอาหาร เสร็จ และเป็นมารยาทของท่านเราะสลูุลลอฮฺศ็อลลลัลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม อีกประการคือ ท่านจะไม่ตำหนิอาหาร หากท่านชอบ ท่านก็ทาน ถ้าไม่ท่านก็ละมันไว้

ประโยชนท์ีไ่ด้รับ

♦ ควรรับประทานเร่ิมจากด้านข้างของภาชนะ ไม่ใช่ตรงกลางภาชนะเพื่อจะได้รับบะเราะกะฮคฺวามจำเริญ 

♦ สุนนะฮฺคือไม่มีการตำหนิอาหาร หากชอบก็ทาน หากไม่ก็ให้ปล่อยไว้

♦ มารยาทอันงดงามของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

♦ ควรกล่าว สรรเสริญอัลลอฮฺ หลังรับประทานอาหาร เสร็จแล้ว

 

ท่านกะอฺบ์บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่า

“ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม รับประทานโดยใช้น้ิวมือสามน้ิว และท่านจะดูด(อาหาร)ที่มือของท่านก่อนจะเช็ด(ล้าง)มัน”

(บันทึกโดยมุสลิม)

ท่านญาบิรเราะฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่า

     ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ใช้ให้ดูด(อาหาร)ท่ี น้ิวมือและ(ใช้น้ิว)ปาดจานภาชนะ และกล่าวว่า “พวกท่านไม่รู้หรอกว่า ตรงไหนที่มีีบะเราะกะฮ์อยู่”

(บันทึกโดยมุสลิม)

ท่านอนัสเราะฎยิลัลอฮอุันฮุ ได้เล่าว่า

     “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เม่ือรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ท่านจะดูด(เศษอาหาร)ท่ีน้ิวมือท้ังสามน้ิวของท่าน เขา(ผู้รายงาน)กล่าวต่อไปว่า และท่านก็กล่าวว่า 

“เมื่ออาหารคำหนึ่งคำใดของพวกท่านคนใดหล่นพื้นไป ก็จงปัดเอาสิ่งสกปรกออกแล้วจงทานมันและจงอย่าปล่อยมันให้แก่ชัยฏอน” 

     และท่านใช้ให้เราเก็บกินเศษอาหารในในถาดให้หมด ท่านกล่าวว่า “เพราะพวกท่านไม่รู้หรอกว่าตรงไหนท่ีมีบะเราะกะฮฺความจำเริญอยู่” ” 

(บันทึกโดยมุสลิม)

คำอธิบาย

         มารยาทอีกประการท่ีท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ใช้ให้กระท่าคือ ให้ดูดเศษอาหารท่ีนิ้วมือ และให้ปาดเศษอาหารท่ีเหลืออยู่ในภาชนะขึ้นมารับประทาน และ แบบอย่างประการหนึ่งของท่านคือให้รับประทานโดยใช้น้ิวมือ สามนิ้ว และใช้ให้หยิบอาหารท่ีตกพื้นข้ึนมาปัดให้สะอาด และ รับประทานเข้าไปไม่ให้เหลือทิ้งไว้ให้ชัยฏอน

ประโยชน์ที่ไ่ด้รับ

♦ ควรรับประทานโดยใช้นิ้วมือสามนิ้ว ควรดูดที่นิ้วมือหลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว

♦ ควรเก็บกินเศษอาหารท่ีเหลืออยู่ในภาชนะจานชามให้หมด

♦ ควรหยิบอาหารท่ีตกพ้ืนข้ึนมา และรับประทานมัน หลังจากที่ทำความสะอาดแล้ว 

แปลโดย : สะอัด วารีย์ / Islamhouse

https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://www.poltekesos.ac.id/slot-online/https://panseljpt.bumn.go.id/slot-gacor/
https://feuadvocate.net/slot-shopeepay/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://uniqhba.ac.id/assets/slot-gacor/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/assets/slot-gacor/https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://corona.tanahbumbukab.go.id/slot-gacor/http://siapma.poltekkesjogja.ac.id/uploads/slot-gacor/https://sijabfung.bpsdm.sumbarprov.go.id/storage/slot-gacor/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/toto88/https://stikeskesdam4dip.ac.id/situs-slot-gacor/https://teknikkimia.itbmb.ac.id/shopeepay/http://fkp.unw.ac.id/assets/joker123/https://siakad.stikmar.ac.id/sv388/https://pkpm.darmajaya.ac.id/slot88/https://dinkes.tanahbumbukab.go.id/rtp-live-slot/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-online/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-dana/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://proceeding.upp.ac.id/slot-dana/https://sipa.fti.itb.ac.id/slot-gacor/https://pnmhii-xxvii.uns.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://ppm.akfarsurabaya.ac.id/rtp-live/https://dpmptsp.mamujukab.go.id/slot-pulsa/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-gacor-deposit-pulsa/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/bolagila/https://sidumas.badungkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://pustaka-arsip.tanahdatar.go.id/slot-dana/https://disdikppdb.labuhanbatukab.go.id/slot-online-deposit-pulsa/https://keuangan.akfarsurabaya.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://opac.upp.ac.id/togel4d/https://lamandaukab.go.id/slot-gacor/https://fh.unigal.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://alumni.undip.ac.id/slot-gacor/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-dana/https://besilak.belitung.go.id/slot-gacor/https://bangkom.bekasikota.go.id/storage/slot-gacor/https://p3bi.ustjogja.ac.id/slot-gacor/https://mpp.magelangkota.go.id/slot-gacor/https://perpustakaan.poliwangi.ac.id/slot-deposit-pulsa/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php