เลือดของสตรี (อิสติฮาเฎาะฮ์)
  จำนวนคนเข้าชม  33321

อิสติฮาเฎาะฮฺ (เลือดเสีย)


          1. ข้อตัดสินของอิสฏิฮาเฎาะฮฺ อิสติฮาเฎาะฮฺนั้น คือการไหลของเลือดที่ไม่เป็นปรกติ ในลักษณะที่ออกมาจากเล้นเลือดเส้นหนึ่ง ที่เรียกว่า อัลอาซิล และหญิงที่มีอิสติฮาเฎาะฮฺนั้น เรื่องของนางนั้นมีความสับสน เนื่องจากความคล้ายคลึงของเลือดเฮด และอิสติฮาเฎาะฮฺ เมื่อเลือดนั้นออกโดยตลอด หรือเกินเวลาแล้ว อันไหนที่นางจะถือเป็นรอบเดือน และอันไหนที่นางจะถือเป็นอิสติฮาเฎาะฮฺ ซึ่งจะไม่หยุดการถือศีลอด และการละหมาด เพราะว่าหญิงที่มีอิสติฮาเฎาะฮฺนั้น ให้ถือเอาข้อตัดสินของพวกผู้หญิงที่สะอาดมาใช้ และตามที่ได้กล่าวมานี้ ผู้ที่มีอิสติฮาเฎาะฮฺนั้น นางมีสามสภาพด้วยกัน
 
สภาพที่หนึ่ง  

          หญิงจะมีรอบเดือนที่เป็นที่ทราบสำหรับนางก่อนที่จะมีอิสติฮาเฎาะฮฺเกิดขึ้นกับนาง เช่น การที่มีรอบเดือนห้าวัน หรือแปดวัน ก่อนที่จะมีอิสติฮาเฎาะฮฺ เป็นต้น ในต้นเดือน หรือกลางเดือน และจะรู้ถึงจำนวนและเวลา แล้วอันนี้จะนับตามระยะรอบเดือนของนาง จะพักการละหมาดเเละถือศีลอด และจะเอาข้อชี้ขาดรอบเดือน มาเป็นสิ่งยึดถือสำหรับนาง แล้วเมื่อรอบเดือนของนางได้จบสิ้น นางก็จะชำระล้างร่างกายละหมาด และยึดถือเลือดที่เหลืออยู่นั้นเป็นเลือดอิสติฮาเฎาะฮฺ เนื่องจากท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า


“เธอจงพัก (การละหมาด) ตามระยะเวลาที่รอบเดือนของเธอกักขังเธอ จากนั้นเธอจงชำระล้างร่างกายและละหมาด” (มุสลิม รายงาน)

และท่านรอซูล ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวแก่ ฟาติมะฮฺ บินติ อบีหุไบยสฺ ว่า


“แท้ที่จริงเเล้วอันนั้นมันเป็นเส้นเลือดเส้นหนึ่งเท่านั้น มันไม่ได้เป็นประจำเดือนแต่ประการใด ดังนั้นเมื่อประจำเดือนของเธอมาเธอก็จงพักการละหมาด” (บุคอรีและมุสลิม)

 
สภาพที่สอง  

         เมื่อนางไม่มีรอบเดือนที่เป็นที่ทราบสำหรับนางแต่ว่าเลือดของนางเป็นสิ่งที่จำแนกได้ เลือดหนึ่งมีลักษณะไปในทางรอบเดือนโดยที่มีลักษณะเป็นสีดำ เหนียว และมีกลิ่น และอีกเลือดหนึ่งไม่มีลักษณะของรอบเดือน โดยที่มีลักษณะเป็นสีแดง และไม่มีกลิ่น ในสภาพนี้ นางจะถือเอาเลือดที่มีลักษณะไปทางรอบเดือนเป็นรอบเดือน นางก็จะพักหยุดละหมาดและถือศีลอด และถือเอาเลือดที่นอกเหนือไปจากนั้นเป็นอิสติฮาเฎาะฮฺ นางจะชำระล้างร่างกายที่มีลักษณะไปทางรอบเดือน นางจะละหมาดและถือศีลอดและถือว่าสะอาด เนื่องจากท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวกับ บินติหุไบยสฺ ว่า


“เมื่อมันเป็นรอบเดือนมักจะมีสีดำ ซึ่งเป็นที่ทราบ ดังนั้นเธอจงหยุดการละหมาด แล้วหากมันเป็นสิ่งอื่น เธอก็จงเอาน้ำละหมาดและละหมาด” (อบูดาวูด และอันนะซาอี รายงาน อิบนุฮิบบานและอัลฮากิม บอกว่า มันเป็นฮาดิษที่ซอเหี๊ยหฺ)


ในฮาดิษบอกว่า ผู้ที่มีอิสติฮาเฎาะฮฺนั้น จะถือเอาลักษณะของเลือด โดยที่นางจะใช้แยกระหว่างสิ่งที่เป็นรอบเดือนกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นรอบเดือน

 
สภาพที่สาม

         เมื่อนางไม่มีรอบเดือนที่สามารถรู้ได้ และไม่มีลักษณะที่สามารถแยกรอบเดือนออกจากสิ่งที่ไม่ใช่รอบเดือนได้ นางจะพักตามรอบเดือนส่วนมากหกหรือเจ็ดวันของทุกเดือน เพราะว่าอันนี้เป็นรายเดือนของสตรีส่วนมาก เนื่องจากท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวแก่ ฮิมนะฮฺ บินตุ ญะฮฺริ ว่า


“แท้จริงมันเป็นการกระโดดของไชยตอน เธอจงนับประจำเดือนหกวันหรือเจ็ดวัน หลังจากนั้นเธอก็จงชำระล้างร่างกาย แล้วเมื่อเธอเห็นว่ามันสะอาด เธอก็จงละหมาดยี่สิบวันหรือยี่สิบสามวัน จงถือศีลอดและละหมาด แท้จริงอันนั้นมันพอเพียงแล้วสำหรับเธอ และเช่นเดียวกัน เธอก็จงทำเหมือนกับพวกสตรีที่มีรอบเดือน” (นักรายงานทั้งห้ารายงาน และติรมีซียฺ เป็นฮาดิษที่ถูกต้อง)


           ข้อสรุปที่ได้กล่าวมานั้นคือ สตรีผู้มีรอบเดือนนั้นให้ย้อนไปดูรอบเดือนของนาง และสตรีที่ไม่มีสิ่งทั้งสอง ให้นับรอบเดือนหกหรือเจ็ดวันและในการนั้นเป็นการรวมแบบอย่างทั้งสามที่ปรากฏจากท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในเรื่องของมุสตะฮาเฎาะฮฺ

          ไชยคุลอิสลาม อิบนุ ไตยฺมียะฮฺ ได้กล่าวว่า “และเครื่องหมายที่กล่าวถึงมีอยู่หกประการด้วยกัน คือรอบเดือน เพราะว่ารอบเดือนนั้นเป็นเครื่องหมายที่แข็งแรงที่สุด เพราะหลักสำคัญนั้นคือรอบเดือน ไม่ใช่อะไรอื่นหรือการจำแนก เพราะว่าเลือดสีดำ แข็ง และมีกลิ่นนั้น มันเหมาะที่จะเป็นรอบเดือนมากกว่าเลือดสีแดง หรือการยึดถือเอาส่วนมากของรอบเดือนสตรี เพราะหลักสำคัญคือ การนำเอาส่วนย่อยไปผนวกเข้ากับส่วนใหญ่ หลังจากนั้นท่านก็ได้กล่าวถึงเครื่องหมายที่เหลือที่ถูกนำมากล่าว และท่านได้กล่าวในตอนท้ายว่า “และคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด คือ การยึดถือเอาเครื่องหมายต่างๆที่ซุนนะฮฺได้นำเอามาและยกเลิกสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากนั้น...”


         2. สิ่งที่จำเป็นต่อสตรีที่มีเลือดเสีย มีการชี้ขาด (ฮุก่ม) ว่านางสะอาดแล้ว

 ก.  จำเป็นต่อนางที่จะต้องชำระล้างร่างกายขณะที่สิ้นสุดการมีรอบเดือนของนางที่ยึดถือตามแนวที่มีการแจกแจงมาแล้ว

 ข.  นางจะล้างอวัยวะเพศของนาง เพื่อขจัดสิ่งที่ติดอยู่จากสิ่งที่ออกมาในทุกเวลาของการละหมาด และเอาฝ้ายมาอุดที่ช่องอวัยวะเพศ เพื่อกั้นไม่ให้เลือดไหลออกมา และรัดมันด้วยสิ่งที่ทำให้ไม่ตกในเวลาที่ละหมาด เนื่องจาก ท่านนบีซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า...

“ให้เธอพักการละหมาดในวันที่มีความสะอาด หลังจากนั้นให้เธอชำระล้างร่างกายและอาบน้ำละหมาดในทุกเวลา”(อบูดาวูด อิบนุมาญะฮฺ และติรมีซียฺ รายงาน และกล่าวว่ามันเป็นฮาดิษที่ซอเหี๊ยหฺ)

และนบีได้กล่าวอีกว่า“ฉันจะบอกลักษณะฝ้ายที่เธอนำเอาไปสอดใส่ในที่ที่ถูกกำหนด” และสามารถใช้ผ้าอนามัยที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้

จากหนังสือ "คำเตือนในเรื่องกฏต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบรรดาหญิงผู้ศรัทธา"