เมื่อหัวใจได้พึ่งพา และมอบหมาย
  จำนวนคนเข้าชม  7214

เมื่อหัวใจได้พึ่งพา และมอบหมาย

 

          สื่อที่ให้ผลดีที่สุดประการหนึ่ง สำหรับการขจัดความวิตกกังวล  ความเศร้าโศกต่างๆ  เมื่อมีสิ่งทดสอบบางอย่างเกิดขึ้นกับบ่าว  คือ การใช้ความอุตสาหะในการทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นบรรเทาลง เมื่ออยู่ในสภาพที่เลวร้ายให้เขาปักหลักสู้ด้วยความอุตสาหะ  และการใช้ความอุตสาหะนี้ จะทำให้ความโศกเศร้าเสียใจต่างๆ มลายหายไป และใช้ความอุตสาหะทุ่มเทในการดึงเอาสิ่งที่มีประโยชน์ต่างๆ เข้ามาแทนและผลักดันสิ่งเลวร้ายให้ออกไป จะทำให้ได้รับการอำนวยความสะดวกเข้ามาแทนที่
           
         เมื่อความกลัวต่างๆ  เช่นโรคภัยไข้เจ็บ  ความยากจนและความไม่มีในสิ่งที่รัก ก็ให้ระวังด้วยการมีจิตใจที่สงบสุข  และต่อสู้กับสิ่งที่เลวร้าย  การมีจิตใจต่อสู้กับสิ่งที่ไม่เป็นที่ปรารถนา สามารถที่จะบรรเทาและขจัดความรุนแรงออกไปได้  เมื่อมีจิตใจที่จะต่อสู้ ด้วยการรวมตัวระหว่างการต่อสู้ของจิตใจกับการใช้ความอุตสาหะให้เป็นประโยชน์ ทำให้ยอมจำนนและไม่สนใจต่อบททดสอบที่ได้รับ และบังคับตัวเองให้ต่อต้านสิ่งที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนา  พร้อมกับพึ่งพาอัลลอฮ์   และมีความเชื่อมั่นต่อพระองค์
 
         จากการกระทำดังกล่าวไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า  จะทำให้ได้รับประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่  ในการได้มาซึ่งความปลาบปลื้ม  ความเบิกบานใจ  พร้อมกับมีความหวังในผลบุญ  ที่จะมาในเวลาอันใกล้และที่จะมาในอนาคต  และนี่เป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้  จากผู้ที่เคยประสบมาแล้วทั้งนั้น


           สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง  ที่จะมาเยียวยาจิตใจ  ตลอดจนโรคภัยต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกาย  คือ ความแข็งแกร่งของหัวใจ  การไม่เต้นตาม ไม่ตอบสนองความนึกคิด  และจินตนาการที่ไม่ดี  เพราะว่าเมื่อมนุษย์ยอมจำนนต่อจินตนาการต่างๆแล้ว หัวใจก็จะตอบสนองต่อสิ่งร้ายที่จะส่งผลกระทบ  เช่น  ความกลัวโรคภัยต่างๆ  ความโกธร  และความกระวนกระวายต่อสาเหตุต่างๆ และการสูญสลายหายไปของสิ่งที่เป็นที่รัก ฯลฯ  เหล่านั้นจะทำให้เกิดความเศร้าโศก เสียใจ แก่จิตใจและร่างกาย  ซึ่งมีผลกระทบที่เลวร้าย  ที่ผู้คนต่างได้เห็นถึงพิษภัยของมันมาแล้ว

          
           เมื่อหัวใจพึ่งพาอัลลอฮ์   มอบหมายต่อพระองค์  ไม่ยอมจำนนต่อจินตนการที่เลวทราม ที่จะมาครอบงำ  แต่มีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์  และมีความหวังในความโปรดปรานของพระองค์  ความโศกเศร้า เสียใจ ก็จะหมดไป  โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทางร่างกายและจิตใจ ก็จะมลายหายไป  ทำให้มีกำลังใจ  และความปลาบปลื้มใจ  ที่ไม่สามารถจะบรรยายได้ 

         กี่มากน้อยแล้วที่โรงพยาบาลต่างเต็มไปด้วยบรรดาผู้เจ็บป่วยด้วยโรคทางจิต กี่มากน้อยแล้วที่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ที่มีความเข้มแข็ง  และกี่มากน้อยแล้วที่ทำให้ผู้คนเสียสติ 

         ผู้ที่ปลอดภัย  คือ  ผู้ที่อัลลอฮ์  ทรงได้ให้เขาได้รับความปลอดภัย  และทรงให้เขาได้รับความสำเร็จ  ในการต่อสู้กับตัวเอง  เพื่อให้ได้มาซึ่งบรรดาสิ่งที่เป็นประโยชน์  ทำให้หัวใจเข้มแข็งผลักดันความกังวลให้หมดไป  อัลลอฮ์ ทรงตรัสว่า…

“ และผู้ใดมอบหมายต่ออัลลอฮ์   พระองค์ก็ทรงเป็นที่พอเพียงแก่เขาแล้ว” (อัฏเฏาะลาก:3)

           หมายความว่า เป็นที่พอเพียงแก่ทุกสิ่งทุกอย่าง  ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องศาสนา และในโลกดุนยานี้  ผู้ที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์   นั้น เป็นคนที่มีหัวใจเข้มแข็ง  ความรู้สึกนึกคิดต่างๆไม่สามารถจะรบกวนได้  เนื่องจากเขารู้ดีว่า  ความอ่อนแอของจิตใจทำให้เกิดความหวาดกลัว ที่ไม่มีความเป็นจริง และเขารู้ดีว่า อัลลอฮ์ นั้น ทรงดูแลผู้ที่มอบหมายต่อพระองค์ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  เขาจะมีความมั่นใจต่ออัลลอฮ์  มีจิตใจสงบกับสัญญาของพระองค์  ความโศกเศร้า เสียใจ  และความกังวลก็จะมลายหายไป  ความยากลำบากก็จะกลับกลายเป็นความง่ายดาย  ความเศร้าโศกก็จะกลับกลายเป็นความดีอกดีใจ  ความกลัวก็จะกลายเป็นความปลอดภัย  ซึ่งเราก็ขอต่ออัลลอฮ์  ให้มีสุขภาพดี  และให้พระองค์ประทานหัวใจที่เข้มแข็ง  มีความหนักแน่น  ด้วยการมอบหมายที่สมบูรณ์และผลักดันสิ่งที่ไม่เป็นที่ปรารถนา สิ่งที่เป็นอันตรายทุกอย่าง ให้หมดไป


          วจนะของท่านนบีมุฮัมมัด  ที่ว่า…
           
“ผู้ศรัทธาชายจะไม่เกลียดผู้ศรัทธาหญิง   หากเขาไม่พอใจในมารยาท ความประพฤติอย่างหนึ่งอย่างใดของเธอ  เขาอาจจะพอใจในความประพฤติด้านอื่นๆของเธอก็ได้”  (บันทึกโดย อิหมามมุสลิม)

ประโยชน์สำคัญมีอยู่สองประการด้วยกัน

            ประการที่หนึ่ง : ชี้แนะให้ปฏิบัติดีต่อภรรยา คนใกล้ชิด  เพื่อน ผู้ที่คบหาสมาคมด้วย และสมควรที่ต้องให้จิตใจได้ตั้งอยู่บนหลักที่ว่า  คนเรานั้นจำเป็นต้องมีข้อเสีย ข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ไม่ชอบ เมื่อพบสิ่งดังกล่าวแล้วก็จงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งนี้กับสิ่งที่จำเป็น เพื่อความแข็งแรงของความสัมพันธ์ และคงไว้ซึ่งความรัก ด้วยการคำนึงถึงสิ่งที่เป็นความดีงาม วัตถุประสงค์ส่วนตัวและส่วนรวม  โดยการไม่มองดูสิ่งที่ไม่ดีและพยายามมองแต่สิ่งที่ดี ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกสบาย เกิดความสมบูรณ์  และทำให้สิ่งดีๆได้เกิดขึ้นกับตัวท่านด้วย

           ประการที่สอง: ทำให้ความเศร้าโศก เสียใจ  และความกังวลมลายหายไป ทำให้ความแจ่มใส  การปฏิบัติ สิทธิต่างๆที่จำเป็น  ได้รับการส่งเสริมและคงอยู่ ทำให้เกิดความสบายใจในทั้งสองฝ่าย

          ผู้ใดที่ไม่นำเอาสิ่งที่ท่านนะบีมุฮัมมัด   ได้บอกไว้ไปใช้นำทาง  หรือกระทำตรงกันข้าม  เที่ยวไปติดตามดูข้อเสีย ข้อบกพร่องและไม่มองดูข้อดีต่างๆ ก็จะทำให้มีความกังวล เกิดความมัวหมองขึ้น  ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้ที่ติดต่อด้วยก็จะขาดสะบั้นลง

           
           มีผู้คนจำนวนมาก  ที่มีความตั้งใจสูงในการที่จะบังคับจิตใจของตนเองให้มีความสงบ และอดทนต่อเหตุการณ์ร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่ทว่าพวกเขากลับเกิดความกังวลในเรื่องเล็กน้อยที่ไร้สาระ  ความผ่องใสก็จะกลายเป็นความขุ่นมัว ทางแก้คือ  ให้พวกเขามุ่งอยู่กับเรื่องใหญ่ๆ และละทิ้งเรื่องไร้สาระที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสุขสบายของพวกเขา

          ผู้ที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวจะมุ่งขอให้อัลลอฮ์ ให้ทรงช่วยเหลือ และไม่ปล่อยไว้แม้เพียงชั่วกระพริบตา เมื่อนั้นเรื่องเล็กก็จะเป็นความง่ายดาย เหมือนกับที่เรื่องใหญ่ก็กลายเป็นความง่ายดายเช่นกัน และเขาจะอยู่อย่างสบายอกสบายใจ ไม่มีความเศร้าโศก เสียใจ  หรือกังวลใจใดๆเลย

 

 

จากหนังสือ" สื่อแห่งความสุข"

แปลโดย  อ. มุฮัมมัด เหมอนุกูล