ข้อบัญญัติอนาชีดอิสลามียะห์
  จำนวนคนเข้าชม  9173

 

 

ข้อบัญญัติ อนาชีด อิสลามียะห์


แปลโดย อิสมาอีล  กอเซ็ม
 

ท่านเชค อับดุลอาซีส บินบาส ขออัลลอฮ์ให้ดวงวิญญาณของท่านนั้น บริสุทธิ์ ได้กล่าวว่า

          สำหรับอนาชีดอิสลามนั้น มีความหลากหลาย หากว่าในเนื้อหาของ อนาชีดเป็นการเรียกร้องไปสู่ความดี และการรำลึกถึงสิ่งที่ดีๆ และการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ และเราะซูล หรือเรียกร้องให้มีความรักชาติ และปกป้องประเทศจากการรุกราน หรือกลอุบายของศัตรู ถ้าเป็นเช่นนั้น ถือว่าไม่เป็นที่ต้องห้าม แต่ถ้าหากว่าเป็นการเรียกร้องไปสู่การกระทำความชั่ว หรือการปะปนกันระหว่างผู้หญิงผู้ชาย หรือเพื่อต้องการให้เปิดเผยความชั่ว ณ ที่พวกเขา หรือต้องการที่จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงไม่เป็นที่อนุญาตให้ฟังอนาชีดนั้น

จากหนังสือ มัจมูฮ ฟาตาวา วามากอลาต มูตาเนาวีอะห์ 3/437


 

ท่านเชค มูฮัมหมัด ซอและห์ อัลอุซัยมีน รออิมาอุลลอฮได้กล่าวว่า

           สำหรับอนาชีดอิสลามียะห์ มีคำพูดมากมายที่กล่าวถึง  สำหรับตัวของฉันนั้นไม่ได้ฟังมันมานานแล้ว อนาชีดยุคแรกๆ ที่มีการนำมาขับร้องนั้นไม่มีการนำกลองมาใช้ตี เนื้อหาไม่เป็นสิ่งที่นำไปสู่ความวุ่นวายแต่อย่างใด และไม่มีเสียงทำนองดนตรีเข้าไปปะปน แต่ระยะหลังได้มีการนำเสียงกลองเขามาปะปน หรือไม่มีเสียงกลอง แต่มีการนำผู้ที่มีน้ำเสียงไพเราะมาเป็นผู้ขับร้อง จนกระทั่งมันได้กลายเป็นเสียงเพลงที่ต้องห้าม ด้วยเหตุดังกล่าว สำหรับตัวฉันเกี่ยวกับอนาชีดนั้นมีข้อกังขา และมีความวิตกกังวล

          ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะ ทำการชี้ขาดว่าเป็นที่อนุญาตในทุกกรณี หรือว่าเป็นที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด หากอนาชีดนั้นไม่มีสิ่งที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เช่น การนำเสียงกลอง หรือเสียงดนตรี หรือการนำผู้ที่มีน้ำเสียงไพเราะที่อาจจะนำไปสู่ความวุ่นวาย (ฟิตนะห์ได้ ) หากเป็นเช่นนั้นก็ไม่เป็นที่อนุญาตให้ฟัง

จากหนังสือ อัซเซาะวะ อัลอิสลามียะห์ /185


 

สภาวิจัยทางวิชาการถาวรของประเทศซาอุดิอาราเบีย

         ถือว่าอนาชีดนั้นเป็นสิ่งที่อนุญาตตามบทบัญญัติ เพื่อมาแทนที่เสียงเพลง ซึ่งมีคำฟัตวาว่า

          อนุญาตที่จะให้นำ อนาชีดนั้นมาแทนเสียงเพลง ด้วยกับอนาชีดอิสลาม ซึ่งในเนื้อหาของอนาชีดนั้น ต้องประกอบไปด้วย ข้อคิด ข้อเตือนใจต่างๆ  นำไปสู่ความรักความหวงแหนที่มีต่อศาสนา นำไปสู่ความภาคภูมิใจที่มีต่ออิสลาม และเรียกร้องไปสู่การละทิ้งความชั่วต่างๆ อีกทั้งยังผลักดันผู้ที่ฟังไปสู่การเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ ละทิ้งความชั่ว การละเมิดบทบัญญัติของศาสนา และส่งเสริมให้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ 

          ดังนั้นจึงไม่ควรยึดการฟังอนาชีดเป็นประจำแบบที่ขาดไม่ได้ การฟังอนาชีดนั้นขึ้นอยู่กับโอกาสต่างๆ เช่น ในการแต่งงาน หรือ ขณะที่เดินทาง หรือ การออกญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์  หรือขณะที่ท้อแท้หมดกำลังใจ การฟังนั้นจะนำมาสู่การเสริมสร้างพลังใจ และการตื่นตัวที่จะให้ทำความดี และในขณะนั้นจิตใจได้โน้มเอียงไปสู่การที่จะทำความชั่ว การฟังอนาชีดเพื่อที่จะเป็นข้อเตือนใจให้ละทิ้งความชั่ว แต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะปกป้อง จากความชั่ว คือ ผู้ที่อ่านอัลกุรอานเป็นประจำ และ อ่านอัซการของท่านนะบี  ที่ท่านได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้ เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่มาชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ และเป็นสิ่งที่มารักษาจิตใจได้ดีที่สุด และสร้างความสงบในจิตใจ ดังดำรัสของพระองค์

( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود هم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فماله من هاد )
الزمر : 23

“อัลลอฮ์ได้ประทานคำกล่าวที่ดียิ่งลงมา เป็นคัมภีร์คล้องจองกันกล่าวซ้ำกัน ผิวหนังของบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าของพวกเขาจะลุกชันขึ้น

 และผิวหนังของพวกเขาและหัวใจของพวกเขาจะสงบลง ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ นั่นคือการชี้ทางของอัลลอฮ์

พระองค์ทรงชี้นำทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และผู้ใดที่อัลลอฮ์ให้เขาหลงทาง  ดังนั้นสำหรับเขาไม่มีผู้ชี้นำ”

وقال سبحانه : ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ) الرعد : 29,28

“และบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธา และจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ พึงทราบเถิด ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮเท่านั้น ทำให้จิตใจสงบ

 บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดี ความผาสุขย่อมได้แก่พวกเขา และเป็นการกลับไปที่ดียิ่ง”

          บรรดาศอฮาบะฮ์ ได้ยึดมั่นในศาสนา โดยการเอาใจใส่ ต่ออัลกุรอาน และ อัซซุนนะห์ ด้วยกับการท่องจำ การเรียนรู้ทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติ แต่พวกเขาก็มีการขับร้องอนาชีดบางครั้ง ซึ่งทำการขับร้อง ขณะที่กำลังขุดสนามเพลาะ ขณะที่ทำการสร้างมัสยิด หรือขณะที่กำลังเดินทางออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์  ซึ่งการขับร้องนั้นขึ้นอยู่กับโอกาส พวกเขาไม่ได้นำอนาชีดมาใช้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบางครั้งพวกเขาได้นำบทอานาชีดมาขับร้องเพื่อเสริมสร้างพลังใจให้แก่ตัวเอง และมีการประพันธ์เป็นโคลงกลอน

 

 

ท่านเชคอับดุลลอฮ  บิน อับดุรเราะหมาน อัลญิบรีล ขออัลลอฮทรงปกป้องท่าน

         อานาชีด การอ่านโคลงกลอน ด้วยถ่วงทำนองเดียว  หรือ การประสานเสียงด้วยกลุ่มบุคคลสองกลุ่ม โดยที่มีเชคบางท่านถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียด  พวกเขาได้กล่าวว่า  การกระทำเช่นนั้นเป็นแนวทางของพวกซูฟีย์  เนื่องจากการขับร้องคล้ายๆ กับการร้องเพลง จึงส่งผลต่อจิตใจทำให้เกิดความรักต่อเสียงเพลง  แต่ในทัศนะของฉันเป็นที่อนุญาต หากปราศจากสิ่งที่ต้องห้าม  และมีโคลงกลอนที่อนุญาตได้โดยต้องไม่มีสิ่งที่ต้องห้ามในความหมาย เช่น การสร้างพลัง โคลงกลอนที่สนับสนุนบรรดามุสลิมให้มีความขยันในการทำงาน  และเตือนพวกเขาจากการทำความชั่ว   หรือสร้างกำลังใจให้ออกต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์   และแข่งขันกันในการทำความดี  แต่ประโยชน์ของอนาชีดเห็นได้ชัด  คือจะต้องไม่มีเสียงดนตรี และจะต้องไม่เป็นการขับร้องเพลงที่นำไปสู่ความเสียหาย 

จากเวปไซด์ อัลอีมาน


 

นักวิชาการหะดีษ แห่งเมืองชามท่านเชค มูฮัมหมัด นาซิรุดดีน อัลบานีย์ รอฮิมาอุลลอฮฺ

          อนาชีดที่มีความหมายในแนวทางของอิสลาม และไม่มีเครื่องดนตรีดีดสี ตีเป่า เช่น กีตาร์ กลอง ถือว่าเป็นที่อนุญาต  แต่จำเป็นที่จะต้องมีการอธิบายเงื่อนไขที่สำคัญของการอนุญาต   และต้องไม่มีสิ่งที่ค้านต่อบทบัญญัติ เช่นความคลั่งไคล้ และเงื่อนไขอื่นๆอีก คือ  จะต้องไม่ติดกับการฟังจนกระทั่งทำให้ไม่สนใจที่จะอ่านอัลกุรอาน ซึ่งได้มีการส่งเสริมให้เอาใจใส่ต่ออัลกุรอาน ที่มีปรากฏในซุนนะห์ของท่านนะบี  และเช่นเดียวกัน อนาชีดจะต้องไม่ทำให้เขาบกพร่องในการแสวงหาวิชาความรู้ที่มีประโยชน์  และบกพร่องในการทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนมาสู่การศรัทธาต่ออัลลอฮ์

 

 

 

 

จากวารสาร อัลหาซอละห์ ฉบับที่สอง วันที่ 15 ญามาดิลอาคีร 1413 อิจเราะห์

จากเวป ซัยดุลฟาวาฮิด เรียบเรียงโดย อาหลี บิน มูฮัมหมัด อัดดอบอาน