กฎการอนุญาตการพลีชีพในอิสลาม
  จำนวนคนเข้าชม  9294

กฎการอนุญาตการพลีชีพในอิสลาม


 ในอัลกุรอานกล่าวถึงผู้พลีชีพไว้ดังนี้

 “ และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่ขายตัวของเขา  ทั้งนี้เพื่อแสวงหาความพอพระทัยของอัลลอฮ์

และอัลลอฮ์ นั้นเป็นผู้ทรงปรานีแก่ปวงบ่าวทั้งหลาย ”

อัล-บะกอเราฮฺ 2 : 207

           หมายความว่าคนที่ยอมพลีชีพตนเองด้วยศรัทธาที่เข้มแข็ง ด้วยเพราะรักในอัลลอฮ์และ ร่อซูลของพระองค์ และเพื่อผลประโยชน์โดยรวมต่อศาสนาแล้ว ถือได้ว่าเป็นสิ่งควรค่า

นักนิติศาสตร์อิสลามได้กำหนดเงื่อนไขการพลีชีพไว้ดังต่อไปนี้

1.  เจตนาผู้ปฏิบัติการต้องบริสุทธิ์ใจในการเชิดชูพจนารถของอัลลอฮ์

2.  ผู้ปฏิบัติการพลีชีพต้องแน่ใจว่า ไม่มีหนทางอื่นใดที่จะประกันความปลอดภัยให้แก่ชีวิตของเขาได้ ในการบรรลุถึงสิ่งที่ต้องการ

3.  ผู้ปฏิบัติการพลีชีพต้องแน่ใจในการสร้างความสูญเสียให้ศัตรู หรือทำให้มุสลิมเกิดความกล้าหาญ เข้มแข็ง

4.  ผู้ปฏิบัติการพลีชีพต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางยุทธศาสตร์สงครามโดยเฉพาะผู้บัญชาการสงคราม

           เพราะฉะนั้นเจตจำนงที่บริสุทธิ์ ถือเป็นเงื่อนไขใหญ่ในการประกอบภารกิจดังกล่าว ร่วมด้วยเงื่อนไขต่างๆที่กล่าวมา หากเขาไม่มั่นใจในผลที่จะได้รับ หรือหากมันไม่ส่งผลดีใดๆต่อสังคมมุสลิม การพลีชีพดังกล่าวก็ไม่เป็นที่สนับสนุน เพราะการปลิดชีวิตตัวเองโดยเจตนาถือเป็นเรื่องที่ศาสนาห้าม                   
                                                                           
 

เหตุใดอิสลามจึงไม่กำหนดห้ามการสู้รบ ?

           หากเราพิจารณาตามหลักความเป็นจริงบนสังคมโลกแล้ว มนุษย์ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันต่างแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น และมีความเห็นแก่ตัวเป็นทุนเดิมอันเป็นความจริงที่ไม่อาจหาคำปฏิเสธหรือข้อแก้ต่างใดๆได้ แน่นอนเมื่อต่างฝ่ายต่างห้ำหั่นกันเองจะด้วยเหตุผลหรืออารมณ์ ต่างก็หมายจะให้ฝ่ายตรงข้ามเพลี่ยงพล้ำและสิ้นอำนาจด้วยกันทั้งนั้น

           ดังกล่าวนี้คือ ธรรมชาติความเป็นมนุษย์ที่ไม่อาจหาสิ่งใดมาลบล้างแก้ไข นอกเสียจากการวางกฎแห่งคุณธรรมและมนุษยธรรมเท่านั้น และกฎกติกาใดจากมนุษย์หน้าไหนอีกเล่าที่จะสมบูรณ์แบบ ครอบคลุมและรัดกุมเท่ากับกฎหมายจากพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า

 ดำรัสของพระองค์ต่อไปนี้เป็นคำตอบที่เพียงพอแล้วสำหรับคำถามข้างต้น

"และหากว่าอัลลอฮ์ไม่ทรงป้องกันมนุษย์ ซึ่งบางส่วนของพวกเขาด้วยอีกบางส่วนแล้วไซร้

แผ่นดินก็จะเสื่อมเสียอย่างแน่นอน แต่ทว่าอัลลอฮ์นั้น ทรงเป็นผู้มีพระคุณแก่โลกทั้งหลาย"

อัล-บะกอเราะฮ์  2 :251

"และหากว่าอัลลอฮ์ ไม่ทรงป้องกันมนุษย์ ซึ่งบางส่วนของพวกเขาด้วยกับอีกบางส่วนแล้วไซร้

บรรดาหอสวด และโบสถ์(ของคริสต์ )และสถานที่สวด(ของยิว)  และมัสยิดทั้งหลาย

ที่พระนามของอัลลอฮ์ ถูกกล่าวรำลึกอย่างมากมาย ต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน

และแน่นอนอัลลอฮ์ จะทรงช่วยเหลือผู้สนับสนุนศาสนาของพระองค์

แท้จริง อัลลอฮ์ เป็นผู้ทรงพลัง ผู้ทรงเดชานุภาพอย่างแท้จริง"

อัล-ฮัจญ์  22 : 40

           ดังกล่าวแสดงว่าหากไม่มีการกำหนดให้ต่อสู้เพื่อปกป้องแล้ว สถานที่สำคัญของศาสนาย่อมถูกทำลายจากผู้กอบโกยความเป็นใหญ่อย่างแน่นอน ดังนั้นอิสลามจึงอนุมัติและวางกฎเกณฑ์การทำศึกอย่างรัดกุมเพื่อประโยชน์และสันติสุขของมนุษยชาติทั้งมวล

 

 

อิสลามกับการทำศึก 1 >>>>Clickบรรณานุกรม


-- พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทยโดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย  มะดีนะฮ.  : ศูนย์กษัตริย์ฟะฮัดเพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน

-- ยะฮ.ยา อิบนิ ชัรฟฺ อัน-นะวะวียฺ  , อิหม่าม  ริยาฏุซซอลิฮีน มิน กะลามซัยยิดิ้ลมุรซะลีน   เบรูต –เลบานอน :สำนักพิมพ์  - กิตาบุ้ลอะร่อบียฺ-หนังสืออาหรับ , 2004

-- อัซ-ซะฮะบียฺ , อิหม่าม  กิตาบกะบาอิร ( บาปใหญ่ )  . พิมพ์ครั้งที่ 5 .  ไคโร – อิยิปต์  สำนักพิมพ์ดารุสสลาม ,  2002

-- เชค มุฮัมหมัดอะบู ซะฮฺเราะฮฺ  กฏเกณฑ์อิสลามในการทำสงคราม. แปลโดย สายสัมพันธ์ .พิมพ์ครั้งที่ 2  พระนครศรีอยุธยา :  สำนักพิมพ์สายสัมพันธ์ , 2549

-- สายสัมพันธ์ อุดมการณ์อิสลาม .กรุงเทพฯ : ประสานมิตรการพิมพ์,2523

-- ซัยยิด อบุล อะอฺลา เมาดูดีย์   ญิฮาดในอิสลาม . แปลโดย สมาคมนิสิตไทยมุสลิม   กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์  ,2524

-- อับดุลลอฮ นาศิห์ อุลวาน, ดร.  ญิฮาดภารกิจอันสูงส่งของผู้ศรัทธา  . แปลโดย มันศูร อับดุลลอฮ  .

-- มุนีร มุฮัมมัด “อิสลามกับการทำศึก” วารสารสายสัมพันธ์   ,อันดับที่ 259-260

-- เชค อาลี อีซา  คำอธิบายอัลกุรอาร ซูเราะฮฺ อัตเตาบะฮฺ , เล่มที่ 1.  กรุงเทพฯ  :จิรรัชการพิมพ์ , 2542

-- คุณครู “ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่มุสลิมจะแสดงบทบาทของตน”  วารสารสายสัมพันธ์    ปีที่ 32 อันดับที่  345- 346 ,2540

--  ยาสิร อีซา “ การอธรรม” วารสารสายสัมพันธ์   ปีที่ 37 อันดับที่ 413-414 ,2549

-- เชค อาลี อีซา  “ศาสนาใดที่เผยแพร่ด้วยคมดาบ”  วารสารสายสัมพันธ์   ปีที่ 42 อันดับที่  459- 460,2550

-- อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา,ดร. อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ. แปลโดย ซุมอัม อุษมาน .พิมพ์ครั้งที่ 2  นราธิวาส : มูลนิธิฟื้นฟูมรดกอิสลามภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ประเทศไทย),2004

-- “ นักวิชาการอิสลามแนะใช้สานเสวนาดับการก่อการร้าย”  กัมปง  ( พฤศจิกายน -ธันวาคม 2549 ) : 8-9

-- อับดุลลอฮ กอดิรียฺ อัลอะฮฺดัล.  มารยาทขณะทำสงคราม  [ online ] Available : http://www. Said.net/Doat/ahda. [Accessed 25 /8/ 2007]

-- มัสสัน มาหะมะ.  ความเข้าใจระหว่างศาสนาคือแนวทางในการดับไฟใต้   [ online ] Available : http://www.iqraonline.org

-- เชลยสงคราม   [ online ] Available : http://www.Islamway.com

-- [ online ] Available : http://www. Aljabriabed.net/sensoccidentislam5.htm.

 

 

https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://feuadvocate.net/slot-shopeepay/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://uniqhba.ac.id/assets/slot-gacor/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/assets/slot-gacor/https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://corona.tanahbumbukab.go.id/slot-gacor/http://siapma.poltekkesjogja.ac.id/uploads/slot-gacor/https://sijabfung.bpsdm.sumbarprov.go.id/storage/slot-gacor/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/toto88/https://stikeskesdam4dip.ac.id/situs-slot-gacor/https://teknikkimia.itbmb.ac.id/shopeepay/http://fkp.unw.ac.id/assets/joker123/https://siakad.stikmar.ac.id/sv388/https://elearning.smpn3sby.sch.id/slot-gacor/https://pkpm.darmajaya.ac.id/slot88/https://dinkes.tanahbumbukab.go.id/rtp-live-slot/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-online/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-dana/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://proceeding.upp.ac.id/slot-dana/https://imartapura.banjarkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://sipa.fti.itb.ac.id/slot-gacor/https://pnmhii-xxvii.uns.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://ppm.akfarsurabaya.ac.id/rtp-live/https://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/bola88/https://pmb.iaicirebon.ac.id/pragmatic88/https://dpmptsp.mamujukab.go.id/slot-pulsa/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-gacor-deposit-pulsa/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/bolagila/https://sidumas.badungkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://pustaka-arsip.tanahdatar.go.id/slot-dana/https://disdikppdb.labuhanbatukab.go.id/slot-online-deposit-pulsa/https://keuangan.akfarsurabaya.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://geoinformasi.kuburayakab.go.id/slot-gacor/https://opac.upp.ac.id/togel4d/https://lamandaukab.go.id/slot-gacor/https://fh.unigal.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://alumni.undip.ac.id/slot-gacor/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-dana/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php