หลักอิสลาม
  จำนวนคนเข้าชม  6707

 

 

หลักอิสลาม

โดย อ.อิมรอน  มะกูดี

 

         หลักอิสลาม คือ รากฐานที่รับรองอัลอิสลาม ซึ่งมีอยู่ ห้า ประการ  ระบุไว้ในรายงานของ อิบนุ อุมัร

ท่านนะบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า

"อิสลามนั้น ถูกก่อตั้งไว้บนหลักฐาน ห้า ประการ

ปฏิญาณว่าไม่มีผู้ใดได้รับการสักการะ นอกจากอัลลอฮ์ และมุฮัมมัด เป็นบ่าวและศาสนฑูตของพระองค์

การดำรงการละหมาด การจ่ายซากาต การถือศีลอด ในเดือน รอมาฏอน และการทำฮัจญ์"

และมีชายคนหนึ่งกล่าวว่า การทำฮัจญ์ และการถือศีลอดในเดือนรอมาฏอน (สลักกันเรียงลำดับ) ท่านอิบนุ อุมัร กล่าวว่า ไม่ใช่ การถือศีลอด และการทำฮัจญ์ ทำนองนี้แหละ ฉันได้ยินท่านเราะซูล  "

(บันทึกโดย บุคอรีย์ และมุสลิม)

 

           1. ส่วนการปฏิญาณว่า ไม่มีผู้ที่สมควรเคารพสักการะ นอกจากอัลลอฮ์ เท่านั้น มุฮัมมัด เป็นบ่าวและศาสนฑูตของพระองค์ หมายถึงการศรัทธาอย่างแน่วแน่ โดยการกล่าวออกมาด้วยลิ้น อันเป็นการยืนยันให้เป็นรูปธรรมขึ้น การยืนยันนี้ นับเป็นหลักการที่มีสาระหลากหลายประการ ทั้งนี้เพราะว่า ท่านนะบี เป็นผู้ประกาศศาสนาของอัลลอฮ์ การยืนยันความเป็นบ่าว และการแจ้งข่าวสารของท่านนะบี เป็นส่วนสมบูรณ์ของ "ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ มุฮัมมะดุรเราะซูลลุลลอฮ์"  เพราะคำยืนยันทั้งสองประการนี้เป็นพื้นฐานความถูกต้อง และการงานใดหากปราศจากความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ และไม่ปฏิบัติตามท่านเราะซูล  การงานนั้นถือวาเป็นโมฆะ การบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ คือการยืนยันชะฮาดะ วรรคแรก ให้เป็นจริงขึ้น และการปฏิบัติตามเราะซูล คือการยืนยันให้ชะฮาดะฮ์ วรรคสุดท้ายเป็นจริงขึ้นมา

         ผลของชะฮาดะฮ์ อันยิ่งใหญ่นี้ คือ ปลอดปล่อยจิตใจให้พ้นความเป็นทาส ของสิ่งถูกสร้างทั้งปวง และปลอดปล่อยรูปแบบให้เป็นไปตามรูปแบบของศาสนฑูต มุฮัมมัด ทั้งสิ้น

 

          2. ส่วนการดำรงละหมาด คือ การเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์ อย่างถูกรูปแบบที่สมบูรณ์ ทั้งเวลา ลักษณะท่าทาง

          ผลของการอิบาดะฮ์อันยิ่งใหญ่นี้ คือ ความสุขใจ ความอิ่มเอิบ และทำให้ห่างจากความเลวทราม ความชั่วช้านานาประการ

 

          3. ส่วนการจ่ายซากาต คือ การเคารพสักการะต่อ อัลลอฮ์  ด้วยการจ่ายทรัพย์สิน ในจำนวนที่กำหนดไว้ให้กับผู้ที่สมควรได้รับ

          ผลของการบริจาคทรัพย์ คือ การชำระจิตใจให้สะอาด ไม่ตระหนี่ อีกทั้งยังช่วยเหลือมุสลิมโดยส่วนรวมอีกด้วย

 

          4. ส่วนการถือศีลอด คือ  การเคารพสักการะต่อ อัลลอฮ์  ด้วยการงดสิ่งที่ทำให้เสียศีลอด ช่วงกลางวัน ตลอดเดือนรอมาฏอน

          ผลของการถือศีลอด คือ การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง จนสามารถงดสิ่งที่รักที่ชอบได้ เพื่อความพอพระทัยจากอัลลอฮ์

 

          5. การทำฮัจญ์ ณ อัลบัยต์ คือ การมุ่งสู่บัยตุลลอฮ์ เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์

         ผลของการทำฮัจญ์ คือ ฝึกให้รักที่จะพลีกำลังกาย และกำลังทรัพย์ เพื่อการภักดีต่ออัลลอฮ์  เหตุนี้อัลฮัจญ์จึงถูกจัดว่า เป็นการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ ในอีกรูปแบบหนึ่ง

 

          มูลฐานทั้งหลายที่ได้กล่าวมาเหล่านี้ และที่ไม่ได้กล่าวถึง ย่อมจะทำให้ประชาชาติมุสลิมที่สะอาดบริสุทธิ์ ยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮ์ ศาสนาแห่งสัจจะ เป็นประชาชาติที่ปฏิบัติต่อมนุษย์ ด้วยความยุติธรรม และความสัจจริง เพราะว่าบัญญัติอิสลามข้ออื่นๆนั้น จะดีได้ด้วยการยึดมั่นอย่างถูกต้องในหลักมูลฐานเหล่านั้น สภาพการของประชาชาติจะดีได้ ก็ด้วยความถูกต้องในเรื่องศาสนา หากกิจการของศาสนาไม่อยู่ในความมั่นคงถูกต้องแล้ว สภาพการณ์ของประชาชาติก็ย่อมจะไม่เป็นปกติสุข

อัลลอฮ์  ทรงตรัสว่า

"และหากว่าชาวเมืองนั้นได้ศรัทธากัน และมีความยำเกรงแล้วไซร้

แน่นอน เราก็เปิดให้พวกเขาซึ่งบรรดาความจำเริญ จากฟากฟ้าและแผ่นดิน

แต่ทว่า พวกเขาปฏิเสธ ดังนั้น เราจึงลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้

แล้วชาวเมืองนั้นจะปลอดภัยกระนั้นหรือ  ในการที่ การลงโทษของเราะมายังพวกเขาในเวลากลางคืน

ขณะที่พวกเขานอนหลับอยู่ ?

หรือในเวลาสาย ขณะที่พวกเขากำลังเล่นสนุกสนานกันอยู่ ?

แล้วพวกเขาจะปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮ์ กระนั้นหรือ ?

ไม่มีใครมั่นใจว่า จะปลอดภัย นอกจากกลุ่มชนผู้ขาดทุนเท่านั้น"

(อัลอะรอฟ 95-99)

 

          ท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูประวัติศาสตร์ของชนรุ่นก่อนๆ เพราะในประวัติศาสตร์นั้น มีข้อให้คิดพิจารณา แก่ผู้ใช้สติปัญญา และแก่ผู้ที่ไม่มีสิ่งใดมาบดบังหัวใจของเขา และอัลลอฮ์ พระองค์เดียวเท่านั้นที่พวกเขาขอความช่วยเหลือ..