รอฟิเฎาะฮฺ
  จำนวนคนเข้าชม  10188

รอฟิเฎาะฮฺ

 

             อัรรอฟิเฎาะฮฺจัดเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีแนวทางที่เบี่ยงเบนจากอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศาะหาบะฮฺและอิหม่ามะฮฺ และที่สำคัญและอันตรายมากคือการไม่ยอมรับการเป็นเคาะลีฟะฮฺของท่านอบูบักร ท่านอุมัรและท่านอุษมาน จนกลายเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นที่กระจ่างและชัดเจนมากขึ้น ขอแบ่งประเด็นการศึกษาในเรื่องดังกล่าวดังต่อไปนี้

● ชื่ออัรรอฟิเฎาะฮฺ

               อัรรอฟิเฎาะฮฺ หมายถึงชื่อกลุ่มที่มีแนวทางที่เบี่ยงเบนในเรื่องที่เกี่ยวกับอะกีดะฮฺและปฏิเสธไม่ยอมรับการเป็นเคาะลีฟะฮฺของท่านอบูบักรฺ ท่านอุมัร และท่านอุษมาน โดยอ้างว่าตำแหน่งเคาะลีฟะฮฺเป็นของท่านอาลี และเชื้อสายของท่านเท่านั้น และอ้างว่าเรื่องดังกล่าวนั้นมีหลักฐานที่เป็นตัวบทอย่างชัดเจนจากท่านนบีมุหัมมัด และผู้ใดที่ขึ้นมาเป็นเคาะลีฟะฮฺนอกจากอาลีและเชื้อสายของท่านแล้วถือว่าเป็นโมฆะ       (‘Awajiy,1998:1/206 )

        ส่วนสาเหตุที่เรียกกลุ่มนี้ว่า รอฟิเฎาะฮฺ หมายถึง การไม่ยอมรับ การปฏิเสธ มาจากสาเหตุมากมาย ดังต่อไปนี้

1. เป็นเพราะไม่ยอมรับและไม่เชื่อฟังอิหม่ามซัยดฺ บิน อาลี หลังจากที่ได้ห้ามปรามมิให้กล่าวร้ายต่อท่านอบูบักร และท่านอุมัร (Ibn Kathīr , 1993 : 9/330)

2. เป็นเพราะพวกเขาไม่ยอมรับเศาะหาบะฮฺส่วนใหญ่และเคาะลีฟะฮฺทั้งสอง( al- ‘Ashariy, 1995 : 1/89 )

3. เป็นเพราะไม่ยอมรับหลักศาสนา (al-‘Ashariy, 1995 : 1/89 )

                    อับดุลลอฮฺ เบ็น อะหฺมัด บิน หันบัล กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ถามบิดาของข้าพเจ้าว่า รอฟิเฎาะฮฺคือใคร ? ท่านตอบว่า คือกลุ่มที่กล่าวร้ายและให้ร้ายต่อท่านอบูบักร และท่านอูมัร" (Ibn Abi Yakla,1998 : 1/33)

               ส่วนการแพร่หลายของคำว่า รอฟิเฎาะฮฺ อุละมาอฺส่วนใหญ่เห็นว่า การใช้ชื่อนี้จนกลายเป็นที่รู้จักในยุคการปกครองของกษัตริย์ฮิชาม บิน อับดุลมาลิก เบ็น มัรวานในปี ฮ.ศ.127 หลังจากที่ซัยดฺ เบ็น อาลี ได้ปลีกตัวออกจามการปกครองของฮิชาม เบ็น อับดุลมาลิก

           รอฟิเฎาะฮฺ นอกจากจะเป็นชื่อที่เป็นที่รู้จักแล้วยังแตกยอดขยายออกเป็นกลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน มี 4 กลุ่มหลักใหญ่ๆตามทัศนะของ อัลบัฆดาดีย์ (al-Bahkdadiy, 1037 H. : 21-23 ) ดังต่อไปนี้

อัซซัยดียะฮฺ ( الزيدية )

        อัซซัยดียะฮฺ หมายถึงกลุ่มรอฟิเฎาะฮฺที่เชื่อฟังมีผู้นำที่มีนามว่า ซัยดฺ บิน อาลี หลังจากที่ท่านได้ห้ามปรามมิให้กล่าวร้ายต่อเศาะหาบะฮฺ อัซซัยดียะฮฺนับได้ว่าเป็นกลุ่มใกล้เคียงกับอะฮฺลุสสุนนะฮฺมากที่สุด หากจะเปรียบเทียบกับกลุ่มรอฟิเฎาะฮฺอื่นๆที่มีอยู่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

         อย่างไรก็ตามการจัดกลุ่มซัยดียะฮฺว่าอยู่ภายใต้กลุ่มรอฟิเฎาะฮฺ ยังเป็นข้อขัดแย้งระหว่างอุละมาอฺ ทั้งนี้เนื่องจากว่า พวกเขายอมรับในคำตักเตือนของท่านซัยดฺ เบ็น อาลี จึงมีชื่อว่า อัซซัยดียะฮฺ ในทางตรงกันข้ามกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมรับก็คือกลุ่มรอฟิเฎาะฮฺ

อัลอิมามียะฮฺ ( الإمامية )

         อัลอิหม่ามะฮฺ หมายถึง ผู้นำ สาเหตุที่เรียกกลุ่มนี้ว่า อิมามิยะฮฺ เนื่องจากว่าพวกเขาได้อ้างว่า ท่านนบีมุหัมมัด ได้สั่งเสียอย่างชัดเจนว่าท่านอาลีคือเคาะลีฟะอฺหลังจากท่านด้วยตัวบทที่ชัดเจน โดยการกล่าวชื่อว่าเป็นท่านอาลี และเชื้อสายของท่าน หรืออาจจะมีสาเหตุเพราะการให้ความสำคัญกับอิหม่ามะฮฺเป็นอย่างมาก หรืออาจเป็นเพราะการรอค่อยอิหม่ามที่จะออกมาจากถ้ำที่พวกเขากำลังรอคอยอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

อัลกิสานียะฮฺ ( الكيسانية )

         อัลกิสานียะฮฺ คือหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายของรอฟิเฎาะฮฺที่มีผู้นำชื่อกิสานซึ่งเป็นทาสรับใช้ของท่านอาลี บิน อบียฺฏอลิบ ซึ่งมีแนวคิดที่แหวกแนวจากกลุ่มเครือข่ายของตัวเอง กล่าวคือ มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ของอุละมาอฺรอฟิเฎาะฮฺว่า อิหม่ามหลังจากท่านอาลี คือ ท่านหะสัน และท่านหุเซ็น แต่อัลกิสานียะฮฺถือว่าอิหม่ามหลังจากท่านอาลี คืออาจารย์ของพวกเขาเองคือ มุหัมมัด เบ็น หะนาฟีย์ และบางกลุ่มจากพวกเขาไม่ยอมรับการเป็นอิหม่ามของท่านหะสัน และท่านหูเซ็น ( al-‘Awajiy, 1999 : 1/93)

อัลฆอลียะฮฺ (الغالية)

          อัลฆอลียะฮฺ หมายถึง ผู้ที่สุดโต่ง เป็นชื่อที่เป็นที่รู้ที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายของรอฟิเฎาะฮฺ แต่มีแนวคิดที่สุดโตง กล่าวคือ ศรัทธาและเชื่อว่า อาลี คือพระเจ้า (Al-Ruhailiy,1422 H. : 1/141)

หลักอะกีดะฮฺและเตาฮีดที่สำคัญของรอฟิเฎาะฮฺ

         รอฟิเฎาะฮฺเป็นกลุ่มที่มีแนวทางที่เบี่ยงเบนอย่างชัดเจน แต่ที่จะนำเสนอในบทความชิ้นนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เป็นหลักอะกีดะฮฺและเตาฮีดของพวกเขา ดังต่อไปนี้

1. อิหม่ามคือหนึ่งในหลักการศรัทธา

2. อิหม่ามของพวกเขาทั้งหลายไม่มีบาบ ปราศจากมลทิลต่างๆ หรือเรียกเป็นภาษาอาหรับว่า มะอฺศูม

3. เชื่อและศรัทธาว่าอัลลอฮฺจะไม่รับรู้สิ่งใดนอกจากว่าสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นมาก่อนหรือเรียกเป็นภาษาอาหรับว่า อัลบะดาอฺ อะลัลลอฮฺ

4. อัลกุรอานที่อะฮฺลุสสุนนะฮฺศรัทธาและเชื่อมั่นอยู่ยังไม่สมบูรณ์ ขาดอีกสูเราะฮฺหนึ่งคือสูเราะฮฺ อัลวิลายะฮฺ

 

อิกเราะออนไลน์