หน้าที่ของบ่าวผู้ศรัทธา
  จำนวนคนเข้าชม  2909

 

คุตบะฮ หน้าที่ของบ่าวผู้ศรัทธา 

>>>  <<< 

อ.นุมาน สะอะ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา