พระเยซูคริสต์ เป็นบุตรของพระเจ้า จริงหรือ ?
  จำนวนคนเข้าชม  5602

พระเยซูคริสต์  เป็นบุตรของพระเจ้า จริงหรือ ? 

 

ชาวคริสต์เชื่อศรัทธาว่า ท่านมาซีฮฺ – พระเยซูคริสต์ - เป็นบุตรของพระเจ้า

          ไม่มีหลักฐานข้ออ้างใดๆจากคำกล่าวของท่านศาสดาเยซูที่สนับสนุนความเชื่อดังกล่าว แต่ทว่าเราจะพบว่าทั้งในคัมภีร์โตรอฮฺ และใบเบิลเต็มไปด้วยข้อโต้แย้งต่อหลักความเชื่อข้อนี้ และขัดแย้งกันมาก ดังที่มีปรากฏในคัมภีร์ใบเบิล บทโยฮานา ๑๙ โองการที่ ๖-๘ ว่า

"เมื่อบาทหลวงผู้นำโบส์ถและผู้รับใช้เห็นเขา พวกเขากล่าวร้องออกมาว่า “ แขวนเขา  แขวนเขา" บีลาติสจึงได้กล่าวว่า (ทำไม)พวกท่านเอาตัวเขาไปแขวน เพราะข้าไม่เห็นว่าเขาบกพร่องอะไรเลย 

ชาวยิวกล่าวตอบว่า เรามีสายลับซึ่งแจ้งให้เราทราบว่าเขาควรตาย เพราะเขาทำตนเป็นบุตรพระเจ้า (อัลลอฮฺ)"

          ท่านมัดทายได้เขียนใบเบิลของเขาในบทที่หนึ่งโองการที่หนึ่ง ซึ่งกล่าวอ้างถึงพระเยซู เขากล่าวว่า (หนังสือที่กล่าวถึงเรื่องราวการกำเนิดท่านโยชูวา  มาซีฮฺบุตร ท่านเดวิด บุตรท่านอับรอฮัม) นี่เป็นสายสืบเครือญาติเผ่าตระกูล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นมนุษย์  และขัดแย้งกับข้ออ้างที่ว่าท่านทรงคุณลักษณะเป็นพระเจ้า  เสมือนข้าได้กล่าวแก่ท่านว่า

“เขาได้เรียกขานและให้คุณลักษณะท่านมาซิอาว่า เป็นบุตรพระเจ้า (อัลลอฮฺ) เหตุนี้เขาจึงถูกเรียกว่า บุตรของพระเจ้า  ฉะนั้นข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านทราบว่า แท้จริงคุณลักษณะนี้ได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ของท่านโดยใช้เรียกท่านศาสดาอื่นๆและแจ้งถึงคุณลักษณะของประชาชาติและเผ่าพันธ์ต่างๆ มันไม่ได้ถูกใช้เฉพาะสำหรับท่านมาซีฮฺ เท่านั้น"

          เราสามารถยืนยันได้เช่นว่า คูรูส บทที่๔ โองการที่ ๒๒บทเพลงสรรเสริญ บทที่ ๒ โองการที่ ๗ และประถมฤกษ์ บทที่ ๒๒ โองการที่ ๙-๑๐ มัดทายบทที่ ๕ โองการที่ ๙ลูกาบทที่ ๓ โองการที่ ๓๘ โยฮานาบทที่ ๑ โองการที่ ๑๒  โองการเหล่านี้ได้บอกถึงลักษณะพวกเขาว่าต่างเป็นบุตรของพระเจ้า แต่มิได้ถูกยกฐานะเช่นที่พวกท่านได้ยกฐานะให้แก่ท่านมะซีฮฺ

       ปรากฏเช่นกันในคัมภีร์ใบเบิลโยฮานาบทที่๑ โองการที่๑๒ ซึ่งได้มีการอธิบายคำจำกัดความบอกถึงคุณลักษณะของ”พระบุตร”ว่ามันมีความหมายว่า “ผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้า” โดยท่านได้กล่าวว่า

"ส่วนบรรดาผู้ที่ได้พบเห็นเขา  เขาได้มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่พวกเขา เพื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้า คือศรัทธาต่อพระนามของพระองค์"
   

 

เรียบเรียงโดยดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลลอฮฺ อัสสิฮีม

แปลโดย อบูยุซรอ อิสมาอีล อะหมัด

ที่มา :  Islam House