เมื่อพระเจ้าทรงอยู่ในร่างมนุษย์ และรู้จักกันว่า“หลักตรีเอกานุภาพ” !
  จำนวนคนเข้าชม  5680


เมื่อพระเจ้าอยู่ในร่างมนุษย์ และรู้จักกันว่า“หลักตรีเอกานุภาพ” !


 ชาวคริสต์ศรัทธาเชื่อว่าพระเจ้าทรงแปลงร่างอยู่ในมนุษย์

          เมื่อเรานำเอาคำสั่งสอนของท่านมะซีฮฺ มาแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ เราก็จะพบว่าท่านไม่เคยกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้เลย  ตรงกันข้ามท่านได้สั่งสอนเกี่ยวกับหลักความเชื่อแห่งเอกภาพอันบริสุทธิ์ ปราศจากความเปรอะเปื้อนของภาคีหุ้นส่วน (ชิรกฺ) ใดๆ ปรากฏชัดเจนจากหลักฐาน

         ดังคำกล่าวของท่านมะซีฮฺมัรกิซบทที่ ๑๒ โองการที่ ๒๙  ดังนี้

 "จงฟังข้าดังนี้  ! ชนชาติอิสรออีลเอ๋ย พระผู้เป็นเจ้าของเราคือ พระเจ้าองค์เดียว"

           หากเราเอาหลักฐานที่แสดงให้เห็นในวรรคที่สามมาผนวกเสริมกับหลักฐานนี้ด้วยแล้วท่านก็จะพบความจริงว่าหลักฐานอ้างอิงต่างๆที่ถูกนำมาจากพระคัมภีร์ใบเบิลอันบริสุทธิ์ของท่านนั้นจะให้การสนับสนุนต่อความเชื่อนี้หรือขัดแย้งและปฏิเสธมัน?


           ชาวคริสต์เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮฺ) ประกอบขึ้นด้วยสามองค์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า“หลักตรีเอกานุภาพ”

            ความเชื่อดังกล่าวข้างต้นได้ทำให้ศาสนาคริสต์ถูกแยกออกจากบรรดาศาสนาต่างๆที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานมา  ถามว่าคัมภีร์ใบเบิลได้สนับสนุนในข้อนี้หรือโต้แย้ง ? หากเราจะไตร่ตรองจากคำบอกเล่าเกี่ยวกับลักษณะท่านมะซีฮฺที่นำมาอ้าง  ก็จะพบว่าพื้นฐานแห่งสาสน์ของท่านได้เรียกร้องสู่การมีเอกภาพ ออกห่างจากการเปรียบเทียบกับสรรพสิ่งถูกสร้างของพระองค์ มิให้ฐานะความเป็นเจ้าแก่อื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และบรรลุสู่การภักดีต่ออัลลอฮฺองค์เดียว

           ท่านจงกลับไปพิจารณาถึงหลักฐานต่างๆที่ได้นำมาแสดงให้ท่านเห็นในวรรคที่สองและที่สาม  ในแง่หนึ่ง ท่านจะพบว่าสิ่งที่ได้นำมากล่าวถึงปราศจากการผสมผสานหรือคลุมเครือแต่อย่างใด 

          อีกแง่หนึ่ง ชาวคริสต์ผู้บิดเบือนกล่าวอ้างว่าพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮฺ) มีสามองค์อย่างเท่าเทียมกัน นั่นคือ พระบิดาเป็นเจ้าแรก พระบุตรเป็นเจ้าสอง พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเจ้าสาม นี่เป็นเรื่องมดเท็จ เพราะพวกเขาเชื่อว่าพระวิญญาณได้ถูกแยกส่วนออกจากพระบิดาและพระบุตร

ในลักษณะเดิมพระเจ้าสามองค์นี้ไม่สามารถที่จะเท่าเทียมกันได้ และองค์ที่สามได้แยกออกจากองค์ที่สองก่อนนี้ ในขณะที่ทุกองค์นั้นมีลักษณะเฉพาะ ไม่สามารถให้คุณลักษณะเช่นนี้แก่องค์อื่นได้

พระบิดาจะอยู่ในฐานะแรกเสมอ ต่อจากนั้นพระบุตร และพระวิญญาณอยู่ในระดับที่สาม พวกเขาไม่เห็นด้วยเลยที่จะเปลี่ยนการจัดระดับตรีเอกานุภาพนี้ใหม่ เช่นให้พระวิญญาณอยู่ในระดับแรก พระบุตรอยู่ในระดับที่สอง และพระบิดาอยู่ในระดับที่สามทว่าพวกเขาถือว่าการทำเช่นนั้นเป็นการปฏิเสธออกนอกศาสนา ฉะนั้นความเสมอภาคอยู่ที่ไหน !?

             อีกแง่หนึ่ง การให้คุณลักษณะเฉพาะพระวิญญาณเท่านั้นที่บริสุทธิ์ แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกัน.

 


 

เรียบเรียงโดยดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลลอฮฺ อัสสิฮีม

แปลโดย อบูยุซรอ อิสมาอีล อะหมัด

ที่มา :  Islam House