คำกล่าวของจุฬาฯคนที่ 18
  จำนวนคนเข้าชม  10104

จุฬาราชมนตรีลำดับที่ 18

อาศีส พิทักษ์คุมพล  อายุ  63  ปี

อัสลามุอลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์

          พี่น้องที่มีเกียรติเคารพทุกท่านครับ ขอกล่าวสดุดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮุว่าตะอาลา เป็นอย่างสูงยิ่งในความเมตตาของพระองค์ ต้องขออภัยในความบกพร่องบนความเป็นมนุษย์ ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักรนี้ ที่ช่วยกันสละเวลามาร่วมประชุม  และได้ให้การสนับสนุนผม ผมขอเรียนว่าบรรดาผู้ที่ถูกเสนอชื่อทุกท่านนั้นล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม ซึ่งท่านเหล่านี้ผมมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากท่าน อาศัยความช่วยเหลือจากท่าน เพราะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เก่งทุกเรื่องและรอบรู้ไปทุกด้าน การทำงานจะสำเร็จได้นั้นไม่มีใครที่จะทำได้เพียงลำพังคนเดียว และในตำแหน่งจุฬาฯนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือ และการช่วยเหลือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาครัฐบาล

          วันนี้ในฐานะที่ผมได้รับฉันทานุมัติจากคณะกรรมการอิสลามให้ขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้ ก็คงจะขอฝากให้ท่านทั้งหลายด้วยคำกล่าวของท่านอบูบักร อัศซิดดิก ซึ่งเป็นศอฮะบาฮ์ที่สืบทอดตำแหน่งหลังจากที่ท่านเราะซูล ได้จากไป โดยท่านกล่าวไว้ดังนี้

         พี่่น้องทั้งหลาย วันนี้ผมได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องทั้งหลาย ให้ได้ขึ้นมาทำภาระกิจอันสำคัญ แต่ไม่ได้หมายความว่าผมนั้นดีกว่าท่านทั้งหลาย  หากข้าพเจ้าได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นความดีขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดให้การสนับสนุน และช่วยเหลือข้าพเจ้า และถ้าข้าพเจ้าได้กระทำในสิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งที่ไม่ดีงามและไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดช่วยยับยั้งและท้วงติงข้าพเจ้า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานคือ ผมขอคำแนะนำขอความร่วมมือ และขอความช่วยเหลือจากทุกคน ประการสุดท้ายเมื่อท่านทั้งหลายได้เลือกผมมาแล้วก็ต้องช่วยกันขอดุอาร์ให้ผมได้อยู่ในทางที่ถูกที่ควรตลอดไป ขอให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมกันในวันนี้ดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบทางนำ ของท่านเราะซูลลุลลอฮ์  ตลอดไป ขอขอบคุณครับ

16/5/2553