สรุปรายงานวิชาการกองทุนซะกาต
  จำนวนคนเข้าชม  10377

สรุปหนังสือรายงานวิชาการกองทุนซะกาต

 

          เนื้อหาต่อไปนี้ นำมาจากหนังสือ “รายงานวิชาการกองทุนซะกาต” เป็นเอกสารวิชาการหมายเลข 8 ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

            ซะกาตเป็นหลักการข้อหนึ่งของอิสลาม และเป็นปัจจัยในการแก้ปัญหาสังคมเพราะปัญหาสังคมส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปัญหาความยากจน หนี้สิน ไม่ได้รับอิสรภาพในชีวิต การศรัทธาไม่เข้มแข็ง ขาดคุณธรรม

          ซะกาตจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ร่ำรวยได้หลีกเลี่ยงซะกาตเช่นเดียวกับการหลีกเลี่ยงภาษี จ่ายไม่ครบถ้วนหรือจ่ายไม่ตรงกับจุดประสงค์ จึงทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่นเกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน เกิดความอิจฉาริษยาคนรวย ภาวะสังคมอ่อนแอ คนยากจนมีจำนวนมากขึ้น

          หากมีองค์กรหนึ่งองค์กรใดเข้ามามีบทบาทจัดการบริหารเรื่องซะกาต แน่นอนจะเกิดผลดีกับสังคมมุสลิมอย่างมหาศาล ปัญหาสังคมจะลดน้อยลง ทรัพยากรจะถูกจัดสรรปันส่วนและกระจายไปสู่สังคมทุกระดับ โดยเฉพาะระดับรากหญ้า ซะกาตจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสังคม ต่อประเทศชาติ 

 

            ซะกาต มีความหมายทางภาษา คือ สะอาด บริสุทธิ์ งอกงาม เพิ่มพูน

            ส่วนความหมายตามบัญญัติศาสนาคือ ทรัพย์สินบางประเภทที่อัลลอฮฺ กำหนดให้แก่ผู้มีสิทธิหรือสิทธิที่จำเป็นในทรัพย์สินส่วนบุคคลมอบแก่กลุ่มคนโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาที่แน่นอน

            ทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น ปศุสัตว์ (อูฐ วัว แพะ แกะ) เงินทอง หรือทรัพย์ที่ได้จากการค้า หรือรายได้ที่เอาออกมาจากแผ่นดิน

            ส่วนบุคคลกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ คือ บุคคลที่มอบซะกาตแก่พวกเขาได้แก่บุคคลแปดจำพวกที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัตตเตาบะห์ อายะห์ที่ 60 ความว่า

“แท้จริงท่านทั้งหลายนั้น (ทรัพย์สินซะกาต)สำหรับบรรดาผู้ที่ยากจน

และบรรดาผู้ที่ขัดสน และบรรดาเจ้าหน้าที่ทำงานเรื่องซะกาต

และบรรดาผู้ที่ประสานหัวใจของเขา(ให้เป็นอิสลาม ได้แก่ผู้เพิ่งเข้ารับอิสลาม)

และในการไถ่ทาสและบรรดาผู้ที่หนี้สินล้นตัว

และให้ซะกาตในทางของอัลลอฮฺ

และผู้ที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง เป็นบัญญัติที่จำเป็นมาจากอัลลอฮฺ

และอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู้ทรงปรีชาญาณ”

          สำหรับ กำหนดเวลาที่แน่นอน หมายถึง ทรัพย์สินที่จะออกซะกาตนั้นจะต้องครบกำหนดเวลาตามที่ศาสนากำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของซะกาตว่าจะครบกำหนดอย่างไร

            ซะกาต เป็นเรื่องสำคัญในศาสนาอิสลาม พระองค์อัลลอฮฺ จะกล่าวถึงซะกาต ถัดจากเรื่องละหมาดเป็นส่วนมาก ซะกาตจึงเป็นหลักการอิสลามข้อที่สามจากหลักการอิสลามห้าประการเป็นหลักการขั้นพื้นฐานศาสนา จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจ เพราะมีปรัชญาที่ซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องซะกาต มากมาย  อาทิ

 

-    ทำให้จิตใจผู้ออกซะกาต มีความสะอาดบริสุทธิ์ ออกห่างจากความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว

-    ก่อให้เกิดวิญญานแห่งความรัก ความสมารฉันท์ระหว่างมุสลิมด้วยกัน

-    ผู้ออกซะกาต คือ ผู้ที่ภักดีต่ออัลลอฮฺ มีความยำเกรงต่อพระองค์ ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์

-    ก่อให้เกิดพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง อันเกิดจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

          ดังนี้ การจ่ายซะกาต ซึ่งได้ถูกแจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์รับ โดยที่ผู้ออกซะกาตกระทำด้วยจิตใจที่สะอาดเพื่อพระองค์อัลลอฮฺ ขอบคุณที่พระองค์อัลลอฮฺ ที่ทรงประทานริสกี ปัจจัยในการดำรงชีพแก่เขาอย่างมากมาย ทรัพย์สินของเขาจะมีความเพิ่มพูน มีความจำเริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

         ถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่เราจะสามารถทำให้สังคมมุสลิมของเราเข้มแข็ง ผมว่าซะกาต น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมของเราตามประสงค์ขององค์อัลลอฮฺ ในเมื่อเราทราบแล้วว่า ซะกาตสำคัญขนาดไหน จะมีใครอีกไหม ที่จะไม่ยอมจ่ายซะกาตถ้าคุณอยู่ในเกณฑ์ของผู้ที่ต้องจ่ายซะกาต        

 

fw mail