วะฮาบียะฮ์ เป็นลัทธิใหม่ในอิสลามจริงหรือ ? 4
  จำนวนคนเข้าชม  14251

 

ตอนที่ 4 (จบ)

โดย ผศ.ดร. อัดุลเลาะ   หนุ่มสุข
อิทธิพลและการแพร่หลายของกลุ่มวะฮาบียะฮ์

 

          ภายใต้การอุปถัมภ์ของราชวงศ์สะอูด ทำให้วะฮาบียะฮ์แพร่หลายในซาอุดิอาระเบีย โดยเฉพาะภายหลังการสถาปนาราชอณาจักรโดยกษัตริย์อับดุลอาซีซ อิบนุ อับดิรเราะหมาน อาลิสะอูด ในปี ฮ.ศ. 1351 (ค.ศ. 1930) และต่อมาวะฮาบียะฮ์ได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วยังกลุ่มประเทศต่างๆ ในโลกมุสลิมผ่านทางคณะต่างๆ ที่เดินทางเข้ามาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ และนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมัสยิดหะรอมทั้งสองแห่ง ที่นครมักกะฮ์และนครมะดีนะฮ์ และที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในซาอุดิอาระเบียและประเทศใกล้เคียง

          ปัจจุบันรัฐบาลซาอุดิอาระเบียให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนมุสลิมทั่วโลกเป็นจำนวนมาก เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สอนเกี่ยวกับอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้กระจัดกระจายอยู่ในทุกส่วนของโลก เพื่อทำหน้าที่อบรมสั่งสอนจริยธรรมอิสลาม และเรียกร้องเชิญชวนสู่หลักการอันบริสุทธิ์ นอกเหนือจากนั้นแล้วรัฐบาลซาอุดิอาระเบียยังได้สนับสนุนงานด้านสังคมสงเคราะห์ การเผยแพร่อิสลามในรูปแบบต่างๆ แก่มุสลิมทั่วโลกอีกด้วย อาทิเช่น การสร้างมัสยิดและสถาบันการศึกษา การจัดอบรมภาษาอาหรับและวิทยาการอิสลาม การพิมพ์อัลกุรอานและความหมายอัลกุรอานเป็นภาษาต่างๆกว่า 150 ภาษา (รวมทั้งภาษาไทย) และการช่วยเหลือสงเคราะห์คนยากจนและผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ เป็นต้น

          ดังกล่าวมานี้แสดงให้เห็นถึงการแพร่ขยายของวะฮาบียะฮ์ภายใต้การสับสนุนอย่างจริงจังจากรัฐบาลของซาอุดิอาระเบีย สำหรับอิทธิพลของวะฮาบียะฮ์นั้นอาจกล่าวได้ว่า วะฮาบียะฮ์ หรือ สะละฟียะฮ์ ในชื่อทางวิชากรได้มีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อการฟื้นฟูอิสลาม และการปฏิรูปสังคมมุสลิมให้กลับสู่หลักคำสอนดั้งเดิมอันบริสุทธิ์ ขบวนการฟื้นฟูอิสลามที่เกิดขึ้นระยะหลัง ในแอฟริกา ในอียิปต์ และในชมพูทวีป ล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลและอานิสงฆ์จากแนว วะฮาบียะฮ์ ด้วยกันทั้งสิ้น

 

บทส่งท้าย

 

         วะฮะบียะฮ์ อาจถูกมองว่าเป็นแนวใหม่หรือลัทธิใหม่ในอิสลาม แต่นั่นเป็นความเข้าใจผิด เพราะในวะฮาบียะฮ์ ไม่มีคำสอนใดออกนอกหลักการอัลอิสลาม ตรงกันข้ามวะฮาบียะฮ์เรียกร้องผู้คนให้กลับไปสู่หลักคำสอนดั้งเดิมอันบริสุทธิ์ของอิสลาม ขบวนการวะฮาบียะฮ์ จึงไม่แตกต่างไปจากขบวนการฟื้นฟูศาสนาอิสลามอื่นๆ ในแนวคิดของอะฮลิสซุนนะฮ์(สุนนีย์) ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแต่อย่างใด การกล่าวหาว่าขบวนการวะฮาบียะฮ์เป็นขบวนการก่อการร้าย เท่ากับเป็นการกล่าวหาคำสอนของอิสลามอันบริสุทธิ์ว่า เป็นคำสอนที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติมีความคิดหรือมีพฤติกรรมอย่างนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ รัฐบาลภายใต้การนำของ นายกรัฐมนตรี ซึ่งเข้าใจปัญหามุสลิมค่อนข้างดีควรจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยข่าวกรองทั้งในพื้นที่ และในระดับชาติให้เข้าถึงข้อเท็จจริงอันถูกต้องก่อนที่จะนำเสนอต่อสาธารณชน เพราะเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มิเช่นนั้นแล้วจะก่อให้เกิดความยุ่งยากอย่างใหญ่หลวงเกินกว่าจะแก้ไขได้

 

 

วะฮาบีย์ ตอน 1>>>>Click