สุขภาวะทางจิตวิญญาณ @ สสจ.ลพบุรี
  จำนวนคนเข้าชม  3632

เสวนาอภิปรายเรื่อง "สุขภาวะทางจิตวิญญาณ"

9  มีนาคม 2555 เวลา 13:00 - 15:30 น.

ณ ห้องประชุมลวะปุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

 

วิทยากร ตัวแทน 3 ศาสนา

- ศาสนาคริสต์....... นาย ชัยรัตนันท์  ชัยแก้ว

- ศาสนาพุทธ... พระใบฏีกาทรงพล ชัยนนโท

- ศาสนาอิสลาม... อาจารย์ทวี(ชาฟีอี)  นภากร

     

  

พิธีกร ..นายพันธวัจน์  ประชากุล                                                                      รอง สสจ.ลพบุรี

   

  

  

  

  

ผู้เข้าร่วมอบรม ระดับผู้บริหาร สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

  

  

  

แจกหนังสือ ศาสนาที่เที่ยงแท้ และ สิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องทราบ ให้กับผู้เข้าร่วมสัมนาทุกท่าน

  

มอบของที่ระลึก

รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรี ให้การดูแลต้อนรับ

อัลฮัมดุลิ้ลลาฮ์ อัลฮัมดุลิ้ลลาฮ์ อัลฮัมดุลิ้ลลาฮ์

ได้รับการต้อนรับจากคณะสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างดี

ขออัลลอฮ์  ประทานทางนำที่ถูกต้องให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วยเถิด

อามีนญารอบบัลอาลามีน