ดร. อับดุลเลาะ หนุ่มสุข
  จำนวนคนเข้าชม  22455

ดร.อับดุลเลาะ   หนุ่มสุข

د.عبدالله نومسوك  

ประวัติการศึกษา

 • 2535  Ph.D (เกรียตินิยมอันดับหนึ่ง) Creed (อะกีดะฮ์)  Islamic University of Madina  Saudi Arabi
 • 2531  M.A. (เกรียตินิยม)  Creed (อะกีดะฮ์)  Islamic University of Madina  Saudi Arabi
 • 2527  B.A. (เกรียตินิยมอันดับหนึ่ง)  Islamic Call and Theology  Islamic University of Madina  Saudi Arabi

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน

 • อาจารย์สอนภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษย์ศาสตร์ ม.รามคำแหง
 • อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • อีหม่ามมัสยิด ดารุ้ลอิบาดะฮ์ เขตคลองสามวา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • อิสลามศึกษา (อุศูลุดดีน)
 • ศาสนาเปรียบเทียบ
 • ภาษาอาหรับ

ประวัติรับราชการ

พ.ศ. 2536  อาจารย์ระดับ  5  ภาควิชาอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พ.ศ.  2538  อาจารย์ระดับ  6  ภาควิชาอิสลามศึกษา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พ.ศ.  2547- ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  8  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำรา

1) Abdullah  Numsuk : Method of Shawkani to Study Religion (Arabic) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2536 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2537  Daul kitab wal kulam Riyhad Saudi Arabia.

2) Abdullah  Numsuk  : Buddism:It's History,Belief and Relationship with Sufism (Arabic)  พิมพ์ครั้งที่ 1/2542  Adhwa ussalaf Riyhad Saudi Arabia.

คำถาม-คำตอบ

Islammore : ภาษาอาหรับมีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน ?

Dr.Abdullah : โลกอาหรับจะใช้ภาษาอาหรับในการติดต่อสื่อสารในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพ เพราะคนอาหรับเข้ามารักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลเอกชในประเทศไทยหลายแห่ง ภาษาอาหรับที่ใช้จึงมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน และคนอาหรับที่เข้ามาทำธุรกิจที่เมืองไทยก็มีจำนวนมากขึ้น ภาษาอาหรับที่ใช้จะใช้เพื่อการสื่อสารในเชิงธุรกิจ บางคนมักเข้าใจผิดว่าภาษาอาหรับจะต้องเกียวกับเรื่องศาสนาเท่านั้น ภาษาอาหรับจะไม่เหมือนกับภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ที่ต้องใช้บันทึกในด้านศาสนาเป็นหลักจึงเป็นภาษาที่ตาย (ไม่มีคนใช้อย่างต่อเนื่อง) ภาษาอาหรับเป็นภาษาทางวิชาการเนื่องจากใช้บันทึกตำราทางด้านศาสตร์ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์  ดาราศาสตร์  ปรัชญา  วรรณกรรม  รวมทั้งด้านศาสนาด้วย

Islammore : ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอาหรับกับเศรษฐกิจในตะวันออกกลาง ?

Dr.Abdullah : ตะวันออกกลางเป็นกลุ่มประเทศที่มีทรัพยากร น้ำมัน แก๊ส เป็นหลัก ซึ่งพลังงานของมนุษย์ทั้งโลกส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศอาหรับมีความร่ำรวย แต่สิ่งที่พวกเขาแสวงหาคือ คนที่จะเข้าไปทำงาน และนักลงทุนในสาขาต่างๆ ซึ่งพวกเขาจะมีกำลังซื้อที่สูงมาก และตอนนี้เป็นที่ต้องการของนักลงทุนทั่วโลก

         วัฒนธรรมทางภาษา เขาจะมีความหวงแหนในภาษาและจะอนุรักษ์ในการใช้ภาษาของตนเอง คนอาหรับจะพูดภาษาอื่นต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น ดังนั้นในการทำธุรกิจกับคนอาหรับให้มีความคล่องตัว เราจึงต้องเรียนรู้ด้านภาษาอาหรับให้มากขึ้น เพราะฉนั้นภาษาอาหรับที่ใช้จึงมิใช่เฉพาะแค่คนที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น

 

Islammore : ภาษาอาหรับกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม ?

Dr.Abdullah : ภาษาอาหรับกับศาสนาอิสลามเป็นหนึ่งเดียวกันที่ไม่สามารถแยกออกได้ วัฒนธรรมของอิสลามที่เกี่ยวข้องกับภาษา เช่น ชื่อของคนมุสลิมจะเป็นภาษาอาหรับ เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่การเรียนภาษาอาหรับจะอยู่แค่ในหมู่คนมุสลิม ในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และจริงๆแล้วไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น ควรจะมีการสอนภาษาอาหรับให้แพร่หลายในโรงเรีนเอกชนและรัฐบาล เราต้องให้คนต่งศาสนิกมีทัศนะคติใหม่เกี่ยวกับภาษาอาหรับ เพราะภาษาอาหรับไม่เฉพาะแค่เรียนเพื่ออ่านอัลกุรอานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดต่อสื่อสารในโลก เดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีการเปิดสอนภาษาอาหรับแทบจะทุกมหาวิทยาลัยหลังจากเหตุการ 11 กันยายน ซึ่งทำให้คนทั่วโลกหันไปสนใจกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และหันไปเรียนรู้ภาษาอาหรับกันมากขึ้น  

 

Islammore : ทำอย่างให้มุสลิม และคนต่างศาสนิกหันมาสนใจศึกษาภาษาอาหรับเพื่อการสนทนากันมากขึ้น ?

Dr.Abdullah :

 • สร้างแรงจูงใจในเชิงธุรกิจ และมองถึงรายได้ เช่น การไปทำงานในตะวันออกกลาง การลงทุน การติดต่อสื่อสาร เพราะกลุ่มประเทศอาหรับประกอบด้วย 22 ประเทศด้วยกัน
 • เพิ่มการเรียนรู้ภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ควรจะเลือกภาษาอาหรับเป็นอีกแนวทางทีน่าศึกษา เพราะเป็นภาษาที่มีประโยชน์ในเชิงธุรกิจในอนาคต
 • การเรียนรูภาษาอาหรับทำให้เข้าใจด้านศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง เพื่อสามารถที่จะอ่านตำรา และสื่อสารทางด้านอินเตอร์เน็ต ที่ใช้ภาษาอาหรับ และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นเชิงลึก และต้นตอของเนื้อหาข่าวที่แท้จริง (สารสนเทศ)

 

Islammore : อนาคตอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับให้มีมาตราฐาน ?

Dr.Abdullah : ปัญหาของภาษาอาหรับตอนนี้กระจุกตัวอยู่เฉพาะโรงเรียนสอนศาสนาเอกชน รัฐบาลควรเปิดการเรียนภาษาอาหรับในระดับมหาวิทยาลัย ในคณะมนุษย์ศาสตร์ และต้องให้ความสำคัญในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมปลาย ซึ่งมีภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และควรเพิ่มภาษาอาหรบในภาคศิลป์ภาษาต่างๆ

         เอกชนควรจะมีการลงทุน เปิดสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารให้กับประชาชนทั่วๆไป เพราะมีคนที่มาสอบถามอาจาย์มาก เพื่อที่จะเรียนภาษาอาหรับ น่าจะมีการเปิดอบรม ครอสระยะสั้น และควรสร้างมาตรฐานความรู้ในด้านภาษาอาหรับให้ชัดเจนและน่าเชื่อถือ เหมือนดังเช่นมาตรฐานของภาษาอังกฤษ มี Toeic Tofel

 

Islammore : การขาดแคลนล่ามภาษาอาหรับตามโรงพยาบาลเอกชน กับมาตรฐานของล่ามอาหรับในประเทศไทย ?

Dr.Abdullah : เกือบ 100% ล่ามตามโรงพยาบาลทุกวันนี้ไม่ได้เรียนทางด้านภาษาอาหรับมาโดยตรง ล่ามเหล่านี้รู้ภาษาอาหรับเพียงบางส่วนจึงทำให้การเป็นล่ามไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรและไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ ควรจะมีการจัดอบรมทางด้านภาษาอาหรับให้กับล่ามเหล่านั้น และคนที่ไปเรียนะวันออกกลางไม่ควรที่จะเรียนเฉพาะด้านศาสนาอย่างเดียว ควรมีการหันมาศึกษาทางด้านวิชาชีพ เช่น ครู, ภาษาอาหรับโดยตรง, ภาษาที่ใช้เพื่อการสื่อสาร

 

Islammore : ภาษาอาหรับ "ง่ายนิดเดียว" ไหม ?

Dr.Abdullah : ภาษาอาหรับไม่ได้ยากอย่างที่คิด เนื่องจากได้มีนักวิชาการทางการสอนภาษา ได้คิดค้นวิธีการเรียนภาษาให้ง่ายขึ้น มีสื่อการสอนเยอะมากขึ้น ภาษาอาหรับจะยากก็ต่อเมื่อเป็นภาษาทางด้านศานาเพื่อการศึกษาศาสนาโดยตรง แต่ถ้าเป็นทางด้านการสื่อสารเพียงเพื่อการเข้าใจก็เพียงพอ

 

Islammore : ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอาหรับ

Dr.Abdullah :

 1. ต้องชอบที่จะเรียน
 2. ต้องทราบว่าตนเองมีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
 3. ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ต้องติดตามการเรียนทั้งในคาบเรียน และศึกษาจากนอกห้องเรียนด้วยตนเอง
 4. ต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ เข้าหาสังคมและสิ่งแวดล้อมทีใช้ภาษาอาหรับ
 5. พยายามหาสื่อที่เป็นภาษาอาหรับมาเรียนรู้ เช่น การ์ตูน ภาพยนต์

 

Islammore : ทำอย่างไรให้สามารถเผยแพร่ศาสนาอิสลามในมหาวิทยาลัยให้เขาเห็นว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีแต่ความสงบสุข ?

Dr.Abdullah : การสอนภาษาอาหรับสามารถที่จะแฝงคำสอนของอิสลามเข้าไปได้ เพราะวัฒนธรรมทางภาษาจะแฝงไว้ด้วยความเชื่อ เช่น การทักทายกัน มุสลิมจะกล่าวดูอาร์(การให้พร)ต่อกันตลอดเวลา นั่นเป็นการถ่ายทอดศาสนาทางภาษาได้เช่นกัน เช่นคำว่า อัลฮัมดุลิ้ลลาฮ์ อินชาอัลลอฮ์ จะมีการขยายความในด้านความหมายให้กับผู้เรียนได้ซึมซับ ได้มีความเข้าใจทางด้านศาสนา และบุคคลที่ใช้ภาษาอาหรับร่วมกับศาสนา เมื่อพูดกับคนอาหรับจะทำให้มีระดับความรู้สึกของการใช้ภาษาที่สามารถโน้มน้าวคนอาหรับได้ระดับหนึ่ง และถ้าเป็นคนต่างศาสนิกจะทำให้ได้รับความไว้วางใจในระดับหนึ่งเช่นกัน 

 

Islammore : ข้อเสนอแนะอื่นๆ

Dr.Abdullah : อยากให้นักศึกษาที่จบจากกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งมีจำนวนมาก ควรหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับภาษาอาหรับในด้านการสื่อสาร และหันมาเผยแพร่ภาษาอาหรับให้มากขึ้นให้กับสังคมมุสลิมด้วยกัน และกับคนต่างศาสนิก  เพราะปัจจุบันเราเผยแพร่กันแค่การท่องจำอัลกุรอาน แต่ยังไม่สามารถทำให้เข้าใจและสื่อสารได้  และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม น่าจะมีมาตรฐานการเรียนการสอนให้มีระดับของการสื่อสารทางด้านภาษาด้วย

         ภาษาอาหรับกำลังถูกมองว่าเป็นภาษาเฉพาะมุสลิม และในระดับมหาวิทยาลัยอยากที่จะเปิดสอนภาษาอาหรับแต่ไม่สามารถที่จะหาบุคคลที่จบมาทางด้านภาษาโดยตรงได้

         ด้านตำราหลักสูตรการเรียนการสอน

         อยากให้คณะครู อาจารย์ที่กำลังสอน นักเรียนในโรงเรียนต่างๆได้ทำตำราในการสอนภาษาอาหรับเพิ่มเข้ามา เพื่อการเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น และประยุกต์การนำเสนอบทเรียนให้เป็นปัจจุบัน ทำให้เด็กอยากที่จะเรียนทางด้านภาษามากขึ้น  เช่นการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน สร้างหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของสังคมไทย  และเผยแพร่หลักสูตรการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น

          ทาง website Islammore ขอขอบคุณทาง อาจารย์ ดร.อับดุลเลาะ  หนุ่มสุข ที่สละเวลาและให้เกรียติแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สังคมมุสลิม และต่างศาสนิก  หวังว่าผู้ที่เข้ามาอ่านจะได้ความรู้และประโยชน์เพื่อช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาตนเองและสังคมรอบข้างให้มีมุมมองที่กว้างขึ้น และหวังว่าเราจะได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆจากอาจารย์อีกในโอกาสต่อไป  อินชาอัลลอฮ์