อิกรอมคืออะไร ?
  จำนวนคนเข้าชม  5187

อิกรอมคืออะไร ?


โดย  อ.ปริญญา  ประหยัดทรัพย์


อิกรอม คือการเคารพให้เกียรติและแสดงออกต่อบุคคลและสรรพสิ่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมถูกต้อง

  

อิกรอมในกรอบของอัลกุรอาน

            อัลลลอฮ์ ทรงตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอานซูเราะห์ อัล-อิสรออฮ์ โองการที่ 70   ความว่า :

"ขอยืนยันแท้จริงเราได้ยกย่องมวลมนุษย์ทั้งหลาย และเราได้ให้พวกเขาขี่พาหนะในภาคพื้นดิน และท้องทะเล และเราให้ปัจจัยยังชีพที่ดีต่าง ๆ แก่พวกเขา

และเราได้ให้พวกเขาเลอเลิศเหนือกว่าสรรพสิ่งอันมากมายที่เราได้ดลบันดาลไว้อย่างเหลือล้น"

  

อิกรอมในกรอบของอัลหะดีษ

            ท่านนบีมูฮำหมัด ได้เล่าให้ฟังว่ามีหญิงคนหนึ่งต้องเข้านรกเพราะไม่เมตตาและอิกรอมต่อแมว ท่านกล่าวว่า

 “หญิงคนหนึ่งต้องเข้านรกเพราะแมว ซึ่งนางขังมันไว้ไม่ให้อาหารและไม่ปล่อยให้มันหาอาหารกินเอง” 

(รายงานโดย บุคอรี)

 

 ใครบ้างที่พึงอิกรอม

 

         บิดา  มารดา  โดยแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และปฏิบัติต่อท่านด้วยความอ่อนโยน จิตใจมีแต่ความรัก และความเมตตา ดังที่อัลลอฮ์  ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์อัล-อิสรออ์  โองการที่  2    ความว่า :

" จงปฏิบัติต่อท่านทั้งสองด้วยความอ่อนน้อมและแสดงออกด้วยจิตใจอันมีเมตตา จงวิงวอนต่ออัลลอฮ์ เพื่อให้ทรงเมตตาท่านทั้งสองด้วย"

  
 

        ญาติพี่น้อง  โดยหยิบยื่นความรัก ความปรารถนาดี สานสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน ดังที่ทานศาสดามูฮำหมัด  ได้กำชับว่า :

"ผู้ใดรักที่จะได้รับโภคปัจจัยอันอุดม และมีอายุขัยยืนยาวก็จงสานสัมพันธ์อันดีกับญาติพี่น้อง"

 (รายงานโดย บุคอรี)
 

 

         ผู้นำ   ผู้นำคือสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพของสังคมมุสลิม จึงต้องอิกรอมให้ความเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามในทุกกรณี  ยกเว้นในกรณีที่ขัดแย้งกับหลักการศาสนา ดังที่อัลลอฮ์ ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์ อัน-นิซาอ์  โองการที่  59  ความว่า

" โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลลอฮ์ เชื่อฟังรอซู้ล และผู้นำที่มาจากพวกเจ้ากันเองเถิด"
 

 

         ผู้รู้  คือ ธรรมทายาทผู้สืบมรดกความดีงามจากเหล่าศาสดา จึงต้องยกย่องให้เกียรติและแสดงความเคารพในฐานะผู้จุดคบเพลิงประภาคารให้แสงสว่างแห่งความรู้แก่สังคม ดังที่อัลลอฮ์ ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์ อัล-มุญาดะละฮ์  โองการที่  11  ความว่า

" อัลลอฮ์ทรงยกย่องผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้า และทรงยกย่องผู้ทรงคุณความรู้ไว้หลายขั้น"


 

        เพื่อนบ้าน  โดยการแสดงออกด้านความมีไมตรีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่กันและกัน ดังที่อัลลอฮ์  ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์ อัน-นิซาอ์  โองการที่  36   ความว่า :

 "และจงทำความดีต่อบุพการีทั้งสอง ตลอดจนญาติพี่น้อง เด็กกำพร้า คนยากจน เพื่อนบ้านใกล้ชิด และเพื่อนบ้านที่ห่างไกล"

 

         มุสลิมทั่วไป  เนื่องด้วยมุสลิมทั้งผองนั้นล้วนเป็นพี่น้องกัน จึงต้องรักใคร่สามัคคี และช่วยเหลือกันในสิ่งดี ๆ ดังที่ท่านนะบีมูฮำหมัด  ได้กล่าวว่า :

 " มุสลิมนั้นเป็นพี่น้องของกันและกัน จึงต้องไม่อธรรมต่อกันไม่ทอดทิ้งกัน ไม่ดูหมิ่นกัน "

(รายงานโดยมุสลิม)


        มนุษย์ทั่วไป  มนุษย์นั้นไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ หรือนับถือศาสดาใด ๆ ทุกคนล้วนสืบทอดจากบรรพบุรุษเดียวกัน คืออาดัม และฮาวา จึงจำเป็นต้องแสดงออกถึงการอิกรอมให้เกียรติกันโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่กันและกัน ดังที่อัลลออฮ์ ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์ อัล-อิสรออ์   โองการที่  70   ความว่า

" แท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้เกียรติแก่วงศ์วานของอาดัม อีกทั้งทรงนำพาพวกเขาไปทั้งบนบกและในทะเล"

 

        สังคม  หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  จึงต้องอิกรอมให้เกียรติต่อกันและกันโดยการเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ดังที่อัลลอฮ์ ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์ อัล-มาอิดะฮ์  โองการที่  2  ความว่า 

" จงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องความดี และการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ แต่จงอย่าช่วยเหลือกันในเรื่องบาปและการเป็นอริศัตรู"

 

         สรรพสิ่งทั่วไป   เช่นอิกรอมสัตว์โดยไม่ทำให้สัตว์ทุกข์ทรมาน อิกรอมสายน้ำที่อยู่อาศัยโดยไม่ทำให้สกปรกและเกิดมลภาวะเป็นพิษเป็นต้น

 

 

พฤติกรรมที่ถือว่าขาดอิกรอม

♦ การทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ว่าด้วยกาย วาจา ใจ และไม่ว่าจะด้วยวิธีการอันใดก็ตามด้วยการใช้กลิ่น เสียงหรือวัตถุอื่นใด

♦ การทำให้ทรัพย์สินส่วนรวมเสียหาย

♦ การรุกล้ำถนนหนทางหรือน่านน้ำที่ใช้สัญจรร่วมกัน  เช่น ถนน หรือ แม่น้ำลำคลอง

♦ การทำให้เส้นทางสาธารณะ สกปรกเสียหาย


 
ขาดอิกรอมแท้จริงคือขาดอีหม่าน

       อีหม่าน คือ พลังผลักดันบุคคลสู่ความดีงาม อีหม่านที่เข้มแข็งจะก่อเกิดพฤติกรรมที่ศาสนาเชิดชูยกย่อง  เช่นรู้จักเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม มีจิตใจต้องการให้เกิดความสงบสุขในชุมชน และรังเกียจสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย

       คนบางคนอาจเคร่งครัดในการประกอบศาสนกิจ เช่นการละหมาด แต่หากยังทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเห็นแก่ตัวเกินไป ก็แสดงว่าผู้นั้นยังขาดอีหม่าน ดังหะดีษบทหนึ่งระบุว่า :

" หญิงนางหนึ่งเป็นที่กล่าวขวัญกันว่า  เคร่งเรื่องการละหมาด การถือศีลอดมาก แต่เธอมักทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนอยู่เป็นประจำ

ท่านนบี  จึงบอกว่า หญิงนางนั้นอยุ่ในนรก  "

(รายงานโดย  อะห์หมัด)

 

 


http://www.cicot.or.th