We're Muslim.(2)
  จำนวนคนเข้าชม  4456

บรรยายวิชาการ “หัวใจของอิสลาม” ช่วงที่ 1

โดย.... อ.อับดุลฆอนีย์  บุญมาเลิศ

 

  

มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ตอบคำถามได้

  

.........................................

บรรยายวิชาการ “หัวใจของอิสลาม” ช่วงที่ 2

โดย.... อ.อิมรอน  ขวดบา

   

มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ตอบคำถามได้

  

....................................

สนทนาหัวข้อ “มุสลิม บ.มหาชน”

โดย.... คุณ สามารถ บุญธารทิพย์

  

  

มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ตอบคำถามได้

  

..............................

บรรยายวิชาการ “พลังแห่งความศรัทธา”

โดย...อ.อาบีดีน  โยธาสมุทร

  

มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ตอบคำถามได้

  

........................................

 
กิจกรรมสำนึกผิดกันจริงหรือ ? (เตาบะฮ์)

  

  

.....................................................

บรรยายวิชาการ “หัวใจแห่งความยำเกรง”

โดย... อ.อนิส  เพชรทองคำ

  

  

............................................

สนทนาหัวข้อ “ธุรกิจพันล้าน ธุรกิจมุสลิม”

โดย... คุณ สามารถ  ทรัพย์พจน์

  

  

..................................

ละหมาดวันศุกร์  มัสยิดอิกอมะตุลมุอมิน

  

......................................

กิจกรรมสันทนาการ

  

  

  

  

........................................

 กิจกรรม “คู่หู คู่ฮา”

  

  

  

  

  

  

  

  

  

........................................

นำละหมาดมัฆริบ  นาซีฮัตเรื่อง “ ความสำคัญของละหมาดซุนนะฮ์ ศุบฮี่ ”

โดย... อ.อบูบักร  ฉิมวิเศษ

........................................

ละหมาดอิชาอ์

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

next 3 ...>>> click