We're Muslim.(3)
  จำนวนคนเข้าชม  3937

สนทนาเชิงวิชาการ เรื่อง “หน้าที่ของหัวหน้าครอบครัว”

โดย ... อ.อารมณ์  ทรัพย์สมาน

  

มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ตอบคำถามได้

  

............................................

บรรยายวิชาการ เรื่อง “ดะวะฮ์ อย่างเข้าใจ”

โดย... รศ.ดร.อับดุลลอฮ์  หนุ่มสุข

  

  

  

  

  

  

  

มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ตอบคำถามได้

  

................................................

กิจกรรมสันทนาการ

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

................................................

ละหมาดมัฆริบ  นาซีฮัตเรื่อง “ ความรักของอาบี ”

โดย... อ.ฮาบีบุลลอฮ์ ศรีอุทัย

  

  

  

.................................

กิจกรรม “เสียงเรียกจากสุสาน”

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

..................................................

 

บรรยายวิชาการเรื่อง “หน้าที่ของมุสลิมต่อบรรดาศอฮาบะฮ์”

โดย... อ.อรุณ  บุญชม

  

  

...............................................

สนทนาเชิงวิชาการ เรื่อง “อนาคตของลูกกำพร้า”

โดย...อ.อัชอารีย์ เรืองปราชญ์

  

  

มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ตอบคำถามได้

  

............................................

กิจกรรม “พัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำ”

โดย... อ.ยะฟัร  ผ่องใส

  

  

  

  

  

  

  

  

...............................................

ละหมาดมัฆริบ  นาซีฮัตเรื่อง “ เมื่อไหร่ผู้ศรัทธาจะหายเหนื่อย ”

โดย... อ.อบูบักร  อิสมาอีล

   

..............................................

กิจกรรม “พี่น้องของฉัน”

  

  

  

  

..............................................

 

Next....4 >>> c l i c k