ความหมายของการศึกษาจากนักวิชาการมุสลิม
  จำนวนคนเข้าชม  7588

ความหมายของการศึกษาจากนักวิชาการมุสลิม

 

การศึกษา คือ การนำทัศนะแนวความคิดหรือวิธีการทางปรัชญามาใช้กับการศึกษา และอีกความหมายหนึ่ง คือ กิจกรรมทางความคิดที่เป็นระบบที่ใช้ปรัชญาเป็นแนวทางในการจัดระบบและกำหนดแนวทางของการศึกษา

(มูฮัมหมัด บิน หะซัน ซัยบานี)

 

การศึกษา คือ การสร้างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่สมบูรณ์ อันจะทำให้มนุษย์สามารถแยกแยะระหว่างความดีกับความชั่ว

(อิมาม ฆอซาลี)

 

การศึกษาหาความรู้ คือ การรู้จักอัลลอฮฺ การรู้จักท่านนบีมูฮัมมัด และการรู้จักศาสนาอิสลามพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ

(ซัยคฺ มูฮัมหมัด บิน อับดุลวะฮาบ)

 

การศึกษา คือ การมุ่งเน้นในการผลิตรู้เรียนที่มีความรู้ ในหลายๆสาขาวิชา เพื่อที่จะได้ซึ่งผู้ที่รอบรู้ในสาขาวิชานั้นๆ

(อิบนุ คอลดูน)

 

การศึกษา คือ การเตรียมปัจเจกบุคคลสำหรับโลกนี้และโลกหน้า

(อาบู หะซัน อัลมาวัรดี)

 

การศึกษา คือ การกระทำที่ต้องใช้สติปัญญา ร่ายกาย และคุณธรรมเพื่อผลิตมนุษย์ที่ประสบกับความสุขแห่งตน และความสุขที่แท้จริงอันนิรันดร์

(อิบนุ มิสกะวัยฮฺ)

 

การศึกษาหาความรู้ คือ การทำให้ความโง่เขลาน้อยลง และ คือการรับรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นการรับรู้สิ่งที่แท้จริง

(ซัยคฺ มูฮัมหมัด ศอลิหฺ อัลฮุษัยมีน)

 

การศึกษาหาความรู้ คือ บางสิ่งที่มากกว่าความเข้าใจ ความรู้คือความเข้าใจที่สมบูรณ์และการปฏิสัมพันธ์กับความเข้าใจในเบื้องลึกของจิตวิญญาณและสติสัมปชัญญะ ซึ่งติดตามมาด้วยการกระทำที่สอดคล้องลงรอยกัน

(ซัยยิด กุฏุบ)

 

การศึกษาในอิสลาม เป็นความพยายามที่จะให้มนุษย์มีความศรัทธาในปรัชญาชีวิตในด้านต่างๆโดยอาศัยสติปัญญาและสัญชาติญาณอันดั้งเดิมของมนุษย์เป็นเครื่องมือใน การตัดสิน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  ปรัชญาการศึกษาในอิสลามเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สอนให้มนุษย์รู้จักตัวเอง ก่อนที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งรอบข้าง

(ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา)

 

การศึกษาในอิสลามไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์หรือทักษะจากชนรุ่นหนึ่งไปยังชนอีกรุ่นหนึ่ง แต่ในอิสลามการศึกษามีความหมายที่กว้างและครอบคลุมทุกด้าน  การศึกษาเป็นกระบวนการอบรมและบ่มเพาะสติปัญญา  ร่างกายและจิตวิญญาณ  เพื่อผลิตมนุษย์ที่สมบูรณ์

(อาจารย์ มัสลัน  มาหะมะ)

 

การศึกษาในอิสลาม คือ การเน้นให้มนุษย์ดำเนินชีวิตตามแนวทางที่ถูกต้อง ปลอดภัย ตามที่ได้กำหนดมา คือ มีมารยาทในการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำร้ายกันและกัน ไม่ทำลายล้างธรรมชาติที่ให้คุณประโยชน์อย่างมหันต์แก่มวลมนุษย์ หมั่นทำศาสนกิจอยู่เป็นนิจ ไม่เคยลืมผู้ทรงสร้างโดยนึกถึงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา

(อาจารย์ อิบรอฮิม  หะยีสาอิ)

 

 


รวบรวมโดย : มูฮำหมัดกามัล  อัลฟัจรีย์

นักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์