Ramadon Kareem 1433
  จำนวนคนเข้าชม  7178

 

Ramadon Kareem 1433

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     .

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

    

    

    

    

    

 

ญาซากุมมุลลอฮุคอยรอน...แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมกันทำความดีในเดือนรอมาฏอนอันประเสริฐ เดือนแห่งความจำเริญ เดือนแห่งความเมตตาและการอภัยโทษ

ขออัลลอฮ์ ทรงตอบรับการถือศีลอดของพวกเราและท่านทั้งหลาย และพี่น้องมุสลิมทั่วโลกด้วยเถิด...

ขออัลลอฮ์ ประทานความดีงาม ความเมตตาและการอภัยโทษ ให้กับผู้มีส่วนร่วมในการละศีลอดครั้งนี้ด้วยเถิด

ขออัลลอฮ์ ประทานสรวงสวรรค์ให้กับมุอมิน และผู้ศรัทธาที่แท้จริงทั้งหลายด้วยเถิด

 

อามีนญารอบบัลอาลามี

.........................