น้ําคือชีวิต
  จำนวนคนเข้าชม  24885

 

น้ํา คือชีวิต 

 

บทความโดย... Al Shareef Ibnu Abdullatif


        น้ํา (Water) เป็นสิ่งสําคัญสําหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช และสัตว์ นอกจากนั้นน้ํายัง มีคุณสมบัติที่จําเป็นต่อชีวิตอีกมากจนนับไม่ถ้วน โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้ํา โดยแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็นผืนน้ําประมาณ 3 ส่วน (หรือประมาณ 75 %) และส่วนที่เป็นพื้นดิน 1 ส่วน (หรือ 25%)  ดังนั้นน้ําจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของคน พืช และสัตว์บนโลก 

        น้ํามีอยู่ในรูปของก๊าซ (ไอน้ํา) ของเหลว (น้ํา) และของแข็ง (น้ําแข็ง) ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิต่างๆ ของโลก นอกจากนั้นวัตถุดิบและทรัพยากรนับพัน ๆ ชนิดซึ่งจําเป็นต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ และพืช จะต้องถูกลําเลียงในของเหลว เช่น เลือด หรือน้ําเลี้ยงต้นพืช ฉะนั้น "น้ํา" จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเพราะมันเป็นตัวละลายสารต่าง ๆ ได้มากชนิดกว่าของเหลวชนิดอื่น ๆ แม้กระทั่ง อสุจิ (Sperm) ของมนุษย์ และสัตว์ก็ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยน้ํา 

       ถ้าปราศจากน้ํา การบํารุงเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงและการสืบพันธุ์จะต้อง หยุดชะงัก เพราะสิ่งมีชีวิตต้องใช้น้ําเพื่อละลายสารประกอบต่าง ๆ ที่เป็นอาหารและใช้น้ําเป็นสื่อกลางในระบบการสืบพันธุ์

 อัลลอฮ์  ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานไว้ความว่า

“ และเราได้ทําให้ทุกสิ่งมีชีวิตมาจากน้ํา ดังนั้นพวกเขาจะยังไม่ศรัทธาอีกหรือ ”

(ซูเราะห์อัลอัมบิยาอฺ : อายะฮ์ที่ 30)


วัฏจักรแห่งน้ํา (Water Cycle) 

       น้ําเป็นทรัพยากรอีกประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดหมุนเวียนได้ต่อเนื่อง อย่างไม่มีวันหมดสิ้น  กล่าวคือ เมื่อแสงแดดส่องมาบนพื้นโลก น้ําจากทะเลและมหาสมุทรจะระเหยเป็นไอน้ําลอยขึ้นสู่เบื้องบน เนื่องจากไอน้ํามีความเบากว่าอากาศ เมื่อไอน้ําลอยสู่เบื้องบน และได้รับความเย็น จนกลั่นตัวกลายเป็นละอองน้ําเล็ก ๆ ลอยจับตัวกันเป็นกลุ่มเฆม เมื่อจับตัวกันมากขึ้นแล้วกระทบความเย็นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ํา ตกลงสู่พื้นโลกหรือที่เรียกว่า "ฝน" น้ําบนพื้นโลกจะระเหยกลายเป็นไอน้ําอีกเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ ไอน้ําจะรวมตัวกันเป็นเมฆและกลั่นตัวเป็นหยดน้ํา กระบวนการแบบนี้เป็นวัฏจักรหมุนเวียนต่อเนื่องกัน ตลอดเวลาเรียกว่า วัฏจักรแห่งน้ํา 

หลักฐานจากอัลกุรอานระบุความว่า

        “ อัลลอฮ์ ทรงเป็นผู้ส่งลมทั้งหลาย แล้วมันได้รวมตัวกันขึ้นเป็นเมฆ แล้วพระองค์ทรงให้มันแผ่กระจายไปตามท้องฟ้า (คือแผ่กระจายเป็นเมฆก้อนบาง ๆ และกลุ่มเมฆ) เท่าที่พระองค์ทรงประสงค์

และ พระองค์ทรงทําให้มันเป็นกลุ่มก้อน แล้วเจ้าจะเห็นฝนตกลงมาจากท่ามกลางมัน เมื่อมันได้ตกลงมายังผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์ เมื่อนั้นพวกเขาก็ดีใจ ”
 

(ซูเราะห์ อัรรูม: อายะฮ์ที่ 48)


วัฏจักรของน้ํา

 

อัลลอฮ์  ตรัสยืนยันถึงความสำคัญของน้ำความว่า

“ พระองค์คือ ผู้ทรงหลั่งน้ําลงมาจากฟากฟ้าสําหรับพวกเจ้า ส่วนหนึ่ง เป็นเครื่องดื่ม

และ อีกส่วนหนึ่ง (ทําให้) พฤกษชาติ (เจริญเติบโต) เพื่อพวกเจ้าใช้เลี้ยงสัตว์ ”

( ซูเราะห์ อันนัหล์ : อายะฮ์ที่ 10)

    ดังนั้นหากไม่มีน้ําแล้ว ชีวิตก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ น้ํา จึงเปรียบเสมือนสิ่งที่จำเป็น เป็นต้นกำเนิดชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งปวง