ทางรอดของชีวิต
  จำนวนคนเข้าชม  8127

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

โอ้เพื่อนมนุษย์ที่รักทั้งหลาย !!!!!

อิสลาม : เป็นวิถีการดำเนินชีวิตที่พระองค์ อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดแห่งสากลจักรวาล ทรงประทานมายังมนุษยชาติ ผ่านศาสดาต่างๆของอิสลามหลายยุคหลายสมัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำพามนุษย์ทั้งหลายไปสู่ความสันติ ความรอดพ้น ความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

อิสลาม : เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ ที่พระองค์ทรงยืนยันในคัมภีร์

อัลกุรอาน ว่า : แท้จริงศาสนา ณ อัลลอฮ์ นั้นคือ "อัลอิสลาม" แนวทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์ชาติที่สมบูรณ์ที่สุด คือ "แนวทางอิสลาม" เพราะอิสลามสามารถตอบสนองความต้องการของชีวิตมุษย์ได้ในทุกๆด้าน และสามารถตอบสนองปัญหาชีวิตที่มนุษย์ไม่สามารถหาคำตอบได้จากที่อื่น

          ส่วนหนึ่งของปัญหาที่อิสลามได้ตอบเช่น ตัวเขา (มนุษย์) คือใครมาจากไหน ? เขามีฐานะอย่างไรในโลกนี้ ? ใครเป็นผู้สร้างเขาขึ้นมา ? เขามายังโลกนี้ทำไม ? เมื่อตายแล้วเขาจะไปไหน ? ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ? และเขาจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรในสิ่งที่เขาทำไว้ หลังจากที่เขาได้ตายลง ? ซึ่งเรื่องเหล่านี้ลัทธิความเชื่อต่างๆ และวิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ แต่มีคำตอบในคัมภีร์อัลกุรอาน และพระวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัดเท่านั้น  

         มนุษย์ทุกคนคือบ่าวของอัลลอฮ์ ที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาหรือแนวทางการดำเนินชีวิต ที่พระองค์ทรงพอพระทัยพร้อมกับนับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์

          อัลลอฮ์ กล่าวว่า : ผู้ใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดนอกจากอิสลามแล้วศาสนานั้นจะไม่ถูกรับจากพระองค์เป็นอันขาด และในวันปรโลกเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขาดทุน

         เมื่อมนุษย์ไม่ต้องการขาดทุนจึงต้องยึดหลักการอิสลามเป็นวิถีชีวิต จึงได้มีการเรียกร้องเชิญชวน และสร้างความเข้าใจตลอดยุคสมัยที่ผ่านมา ตั้งแต่มีศาสดาคนแรก คือ นะบีอาดัม จนถึงสมัยของท่านศาสดามุฮัมมัด  ซึ่งเป็นศาสดาท่านสุดท้ายที่พระองค์ทรงส่งมา

          สิ่งแรกที่ศาสดาทุกคนยืนยัน เรียกร้องและประกาศแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยคำสอนของท่าน คือ : อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าสูงสุดที่แท้จริง แต่เพียงพระองค์เดียว ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นภาคีกับพระองค์ พระองค์อัลลอฮ์ เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มนุษย์ทุกคนต้องเคารพสักการะ เชื่อฟัง และปฏิบัติตาม

          นี่แหละคือหนทางเดียวที่จะนำพามนุษย์ให้ได้รับความสันติและความรอดพ้น เพราะ อัลลอฮ์  คือ : พระผู้ทรงสร้างมนุษย์ และพระองค์ทรงรู้ดีที่สุดว่า มนุษย์ควรดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะได้รับความสันติและความจำเริญ

ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะนำพามนุษย์ให้รอดพ้นจากปัญหาที่สร้างความเจ็บปวดให้แก่มนุษย์ได้ นอกจากการกลับมายังแนวทางของพระองค์ คือ อิสลาม

          บรรดาศาสดาและผู้เผยแผ่อิสลามได้เรียกร้องเพื่อนมนุษย์สู่สัจธรรม ในทุกยุคทุกสมัยให้รับอิสลามเป็นแนวทางแห่งชีวิต เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนของชีวิตจากพระองค์อัลลอฮ์และได้ตอกย้ำความเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว ในจิตใจของมนุษย์และปฏิเสธการเคารพสิ่งอื่นใดเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์

          เมื่อท่านได้รู้ว่า : อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของท่านแล้ว และศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนฑูตของพระองค์ ทางออกที่ดีที่สุดกับทุกชีวิตคือ การกลับมาหาพระองค์ด้วยจิตใจที่สงบ เพื่อให้ได้รับความสันติ (สรวงสวรรค์) และรอดพ้นจากการลงโทษในไฟนรก  ท่านจงกล่าว : 

أشهدأن لاإله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

อ่านว่า : อัชฮาดุอันลาอิลาฮาอิ้ลลัลลอฮ์  วาอัชฮาดุอันนามุฮมมาดันรอซูลลุลลอฮ์

ความว่า : ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า : ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และขอปฏิญาณว่าศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนฑูตของพระองค์

ทุกชีวิตมีปัญหาต้องการปรับปรุงแก้ไขและแก้ไขให้ดีขึ้น

อิสลามสามารถตอบสนองชีวิตและสามารถแก้ไขปัญหาชีวิต

ผู้ใดที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ อัลลอฮ์จะทรงประทานทางออกแด่ชีวิตของเขา

มารับอิสลาม  มาศรัทธาแด่อัลลอฮ์ มายึดแบบอย่างศาสดามุฮัมมัด

มาเรียนรู้ ค้นคว้าและปฏิบัติ

ท่านจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ ท่านจะเป็นประชาชาติของศาสดามุฮัมมัด

ท่านจะประสบโชคดีในโลกนี้และโลกหน้า

ด้วยความปราถนาดีจาก ชมรมเผยแพร่อิสลามปัตตานี