มารยาทในการรับประทานอาหาร
  จำนวนคนเข้าชม  4728

 

มารยาทในการรับประทานอาหาร

 

ดร.รอชิด บิน หุเสน อัล-อับดุลกะรีม

 

  กล่าวบิสมิลลาฮฺ :  

 

ท่านَหุซัยฟะฮฺเราะฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่า

          "พวกเราเมื่อได้ไปร่วมรับประทานอาหารพร้อมกับท่านนบี ศอลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม พวกเราจะไม่เอามือหยิบจับอาหาร จนกว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จะได้เริ่ม เอามือหยิบจับอาหารก่อน 
 

         และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พวกเราได้ไปร่วม รับประทานอาหารพร้อมกับท่าน มีเด็กหญิงคนหนึ่งเหมือนว่านางถูกผลักออกมา แล้วนางก็มาเพื่อที่จะวางมือหยิบอาหาร ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้กั้นมือของนางไว้ แล้วก็มีชายชนบทอีกคนหนึ่งมาเหมือนว่าเขาถูกผลักออกมา แล้วท่านก็จับมือของเขาไว้ 
 

แล้วท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็กล่าวว่า 
 

"แท้จริงชัยฏอนจะได้รับอนุญาตในอาหาร จากการที่ไม่ถูกกล่าว พระนามของอัลลอฮฺ" 

         และมันพาเด็กผู้หญิงคนนี้มาเพื่อมันจะได้หะลาลกินมัน ฉันจึงกันมือของนาง และมันก็พาชายชนบทน้ีมาอีกเพื่อมันจะได้หะลาลกินมัน ฉันก็จึงจับมือของเขาเอาไว้ ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ แท้จริงมือของมันอยู่ในมือ ของฉันพร้อมกับมือของนาง หลังจากนั้นท่านก็กล่าวพระนาม ของอัลลอฮฺ และรับประทานอาหาร” 

(บันทึกโดยมุสลิม)

ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ได้เล่าว่าท่านเราะสูลลุลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮวิะสัลลัม ได้กล่าวว่า

         "เมื่อพวกท่านคนใดจะรับประทานอาหาร เขาก็จงกล่าวพระนามของอัลลอฮฺ แต่หากเขาลืมกล่าวพระนามของอัลลอฮฺในตอนแรก ก็ให้เขากล่าวว่า “บิสมิลลาฮิ เอาวะละฮุ วะอาคิเราะฮู”(ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ท้ังเริ่มแรกและสุดท้ายล้วน เป็นของพระองค์)

(บันทึกโดย อบูดาวูดและอัต-ติรมซิียฺ)

ท่านญาบริ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่าฉันได้ยินท่านเราะสูลลุลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

เมื่อคนๆหนึ่งเข้าบ้านของเขาแล้วกล่าวซกิรุลลอฮฺขณะเข้าบ้าน และขณะรับประทานอาหารของเขา 

ชัยฏอนจะพูดขึ้นว่า “ไม่มีที่หลับที่นอน และไม่มีอาหารค่ำสำหรับพวกเจ้า” 

แต่หากเขาเข้าไปโดยไม่ได้กล่าว ซิกรุลลอฮฺ ขณะเข้าบ้านของเขา 

ชัยฏอนจะพูดว่า “พวกเจ้าที่ได้ที่หลับท่ีนอนกันแล้ว” 

และหากเขาไม่กล่าว ซิกรุลลอฮฺ ขณะรับประทานอาหารด้วย 

มันก็จะพูดอีกว่า “พวกเจ้าได้ทั้งที่หลับที่นอน และอาหารค่ำ” 

(บันทึกโดยมุสลิม)

คำอธิบาย

        มารยาทประการหน่ึงที่เป็นวายิบขณะจะรับประทานอาหารคือ การกล่าว บิสมิลลาฮฺ ท่านเราะสูลได้ใช้ให้ปฏิบัติมัน และบอกว่ามันจะกันชัยฏอนไม่ให้เข้ามาร่วมรับประทานอาหารด้วย ดังน้ันจึงจ่าเป็นต้องเอาใจใส่ในเรื่องนี้ขณะจะเริ่มรับประทานอาหาร และหากผู้ใดลืมก็ให้กล่าวตอนเมื่อนึกขึ้นได้


ประโยชนท์ี่ได้รับ


♦ คำสั่งใช้ให้กล่าว บิสมิลลาฮฺ ขณะจะรับประทานอาหาร 

♦ ผู้ใดลืมกล่าว บิสมิลลาฮฺ ให้เขากล่าวตอนที่นึกข้ึนได้ ขณะที่ยังรับประทานอยู่ 

♦ ชัยฏอนจะเข้ามาหลับนอนและร่วมรับประทานอาหาร กับคนหากเขาไม่ได้กล่าว ซิกรุลลอฮฺ

 

แปลโดย : สะอัด วารีย์ / Islamhouse