ห้ามชายเลียนแบบหญิง และหญิงเลียนแบบชาย
  จำนวนคนเข้าชม  4731

 

ห้ามชายเลียนแบบหญิง และหญิงเลียนแบบชาย

 

ดร.รอชิด บินหุเสน อัล-อับดุลกะรีม

 

ท่านอิบนุอับบาสเราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้เล่าว่า

 

“ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม สาปแช่งชายท่ีเลียนแบบหญิง และหญิงท่ีเลียนแบบชาย” 
 

(บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ) 

ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอันฮุได้เล่าว่า


“ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม สาปแช่งผู้ชายที่สวมแบบการสวมของผู้หญิง และผู้หญิงที่สวมแบบการสวมของผ้ชูาย”
 

(บันทึกโดย อบูดาวูด)
 

ท่านหญิงอาอิชะฮฺเราะฎิยัลลอฮุอันฮาได้เล่าว่า

“ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม สาปแช่งผู้หญิงท่ีทำตัวเป็นผ้ชูาย”

(บันทึกโดย อบูดาวูด)


คำอธิบาย

          อัลลอฮ์ ทรงกำหนดให้ทั้งชายและหญิงมีธรรมชาติอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ทรงกำหนดภารกิจที่เหมาะสมกับแต่ละฝ่าย และทรงเตรียมความพร้อมให้แต่ละฝ่ายสามารถปฏิบัติภารกิจของตนให้ลุล่วงได้ แต่การทำตัว หลุดไปจากธรรมชาติ ที่พระผู้ทรงรอบรู้ทรงชำนาญสร้างขึ้นมานี้นั้น เป็นเหตุสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางบนหน้าแผ่นดิน และในปัจจุบันนี้เองได้มีผู้คนจำนวนมากในหลายๆสังคมพากันบ่นโอดครวญถึงเรื่องดัง กล่าวนี้ 

          ดังนั้นการท่ีเพศหนึ่งทำตัวเลียนแบบอีกเพศหนึ่ง ไม่ว่าจะในเรื่องการแต่งตัวการแสดงออกและความประพฤตินั้นทำให้ธรรมชาติเกิดการปะทะและทำลายกันเอง เพราะเหตุนี้ ท่านเราะสลูลุลอฮฺจึงสาปแช่งความประพฤติดังกล่าว


ประโยชน์ที่ได้รับ

♣ เตือนการที่ชายเลียนแบบหญิง หรือหญิงเลียนแบบชาย ไม่ว่าจะเป็นการเลียนแบบด้านใดก็ตาม

♣ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม สาปแช่งผู้ที่มีประพฤติกรรมดังกล่าว

♣ เร่ืองดังกล่าวนี้ถือเป็นบาปใหญ่


 

แปลโดย : สะอัด วารีย์ / Islamhouse