เงินกู้เพื่อการศึกษา
  จำนวนคนเข้าชม  3504


กรณีที่นักเรียนต้องจ่ายเงินกู้เพื่อการศึกษามากกว่าที่กู้ยืมมา 

 แปลโดย อิสมาอีล กอเซ็ม

 

คำถาม :

           อะไรคือกฎเกณฑ์ทางบทบัญญัติอิสลาม สำหรับการกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีขึ้นมาเพื่อการอุปถัมภ์ โดยที่บุคคลหนึ่งได้จ่ายมากกว่าที่กู้ยืมมา โดยการจ่ายเพิ่มนั้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในอนาคต ? 

 

คำตอบ  :

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ

         เงื่อนไขของการเพิ่มขึ้นของการส่งเงินสำหรับกู้ยืม มันคือ ดอกเบี้ย ซึงไม่มีความขัดแย้งใดๆในการห้าม การกู้ยืมลักษณะดังกล่าว ได้มีคำชี้ขาดปัญหาศาสนา ในกรรมการถาวร (อัลลิจนะห์ อัดดาฮิมะ) 2-(11/111) เงื่อนไขในการเพิ่มขึ้น (เพิ่มจากต้นที่ยืม) ในการยืม ก็คือดอกเบี้ยที่ชัดเจน เนื่องด้วยคำพูดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม


«كل قرض جر نفعا فهو ربا»

"ทุกๆการกู้ยืมที่นำไปสู่ผลประโยชน์ ดังนั้นมันก็คือดอกเบี้ย "


         และไม่แตกต่างกัน ในเรื่องฮุกุม ไม่ว่าเงินที่พิ่มขึ้นจากการยืมจะถูกส่งคืนแก่ผู้ที่ให้กู้ยืม หรือส่งคืนยังบุคคลอื่น เนื่องจากการจ่ายเพิ่ม (จากเงินต้นที่กู้) ถูกวางเป็นเงื่อนไขในขณะที่ทำสัญญากู้ยืม มันก็เป็นดอกเบี้ยแน่นอน ท่านเชค อุลัยช อัลมาลีกี ได้กล่าวไว้ในคำฟาตาวา (ตัดสินปัญหาศาสนา) ของมัสอับ อิหม่าม มาลิก 1/363 


         (ประเด็นปัญหาที่สี่) ในเงื่อนที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืม มันมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน ประเภทที่การกู้ยืมมาทำให้เสีย ประเภทที่การกู้ยืมไม่ทำให้เสีย และจำเป็นต้องรักษาสัญญาการกู้ยืม และประเภทที่มีความขัดแย้ง 


          ประเภทที่หนึ่ง ก็คือ ทุกอย่าง(ในการกู้ยืม) ที่นำประโยชน์ให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้กู้ยืม เท่าเทียมกัน ไม่ว่าประโยชน์ นั้นจะตกแก่ผู้ที่ให้กู้ หรือ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้กู้ หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่กู้ยืม) จบคำพูดท่านเชค

 

          ดังนั้นหากผู้กู้ยืมต้องการในการจ่ายเงินเพิ่มจากเงินต้นที่กู้ยืมโดยอยากช่วยเหลือนักศึกษาท่านอื่น ก็เป็นที่อนุญาตแก่เขาที่จะจ่ายเพิ่มจากเงินที่กู้ยืม ในรูปแบบของการบริจาค โดยที่ไม่ต้องเงื่อนไขขณะทำสัญญาขณะทำการกู้ยืม(ในเรื่องจ่ายเพิ่มจากเงินต้น) เนื่องจากการจ่ายเพิ่มจากเงินต้นที่ไม่ได้มีเงื่อนไข (จ่ายเพิ่มจากเงินต้นขณะทำสัญญา) เป็นสิ่งอนุญาตให้กระทำได้ และการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการกู้ยืมที่ดี ไม่ใช่เป็นดอกเบี้ย 

 

โดยที่เรื่องนี้เราได้มีการชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ในคำฟัตวาหมายเลขที่ 148458 

อิสลาม คำถามและคำตอบ หมายเลข 241687