การสิ้นสภาพจากการเป็นผู้นับถือ ศาสนาอิสลาม الردة
  จำนวนคนเข้าชม  38225

          ริดดะฮ์ หมายถึง การที่มุสลิมผู้มีสติสัมปชัญญะ และบรรลุศาสนภาวะแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ได้ละทิ้งศาสนาอิสลามไปยึดมั่นในการปฏิเสธด้วยความเต็มใจ ผู้ที่ละทิ้งศาสนาอิสลามเรียกว่า "มุรตั๊ด" 

         การสิ้นสภาพจากการเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม หรือที่เรียกว่า"ตกมุรตั๊ด"นี้ จะเกิดขึ้นได้ 3 ทาง คือ

1. ทางกาย คือ การแสดงออกทางปฏิบัติ เกิดได้หลายประการเช่น

 1. การกราบรูปปั้น ดวงดาว ดวงอาทิตย์ ฯลฯ โดยถือเป็นสิ่งเคารพสักการะ ตลอดจนการกราบมนุษย์ เช่นบิดามารดา หรือญาติผู้ใหญ่
 2. การกระทำอย่างเปิดเผย โดยการแสดงการเย้ยหยันต่ออัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮูว่าตะอาลา ต่อศาสนาอิสลาม ต่ออัลกุรอาน ต่อท่านนะบีมุฮัมมัด
 3. ร่วมปฏิบัติพิธีสักการะบูชาของศาสนาอื่น เช่น เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในงานบวชนาค ในงานศพ ฯลฯ หรือแต่งกายเป็นภิกษุสามเณร หรือเลียนแบบนักบวชในศาสนาอื่น
 4. ยับยั้งหรือไม่ร่วมมือในการสอนคำกล่าวปฏิญาณตนแก่ผู้ที่ประสงค์จะขอรับนับถือศาสนาอิสลาม
 5. การตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ พระองค์ทรงตรัสว่า 

         "แท้จริงผู้ใดให้มีภาคีขึ้นแก่อัลลอฮ์ แน่นอนอัลลอฮ์จะให้สวรรค์เป็นที่ต้องห้ามสำหรับเขา และที่พำนักของเขานั้นคือนรก และสำหรับผู้อธรรมนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ" (อัลมาอิดะฮ์ 72)

     6. การตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสื่อกลางติดต่อระหว่างเขากับอัลลอฮ์ เพื่อขอไถ่โทษหรือล้างบาป ดังเช่นบางศาสนาถือว่า นักบวชเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการรับชำระบาป

     7. การเห็นดีเห็นงามกับการกระทำหรือพิธีกรรมของมุชริก(ผู้ปฏิเสธศรัทธา) ให้ความร่วมมือในการบ่อนทำลายศาสนาอิสลาม สร้างความยุ่งเหยิงปั่นป่วน กดขี่ข่มเหงมุสลิม

     8. การที่มุสลิมผินหลังให้ศาสนาอิสลาม โดยไม่ทำการศึกษาและไม่ปฏิบัติตามบัญญัติของศาสนาอิสลามโดยเจตนา ฯลฯ อัลลอฮ์ทรงตรัสว่า

        "และผู้ใดแสวงหาศาสนาหนึ่งอื่นจากอิสลามแล้ว ศาสนานั้นก็จะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอันขาด"(อาละอิมรอน 85)

2. ทางวาจา เกิดได้หลายประการเช่น

 1. การพูดจาดูหมิ่นบทบัญญัติของศาสนา เช่นพูดว่า "ละหมาดแล้วก็ไม่เห็นรวยเลย" ฯลฯ
 2. กล่าวเท็จหรือบิดเบือนบทบัญญัติของศาสนา เช่นพูดว่าไม่ต้องบริจาคซะกาตก็ได้เพราะศาสนาไม่บังคับ หรือกินเหล้าไม่บาป
 3. กล่าวดูหมิ่นอัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮูว่าตะอาลา หรือเราะซูล หรือมลาอิกะฮ์ เช่นพูดว่า อัลลอฮ์ไม่มีความยุติธรรมเพราะให้ฉันลำบากทุกวัน หรือพูดจาดูหมิ่นดูแคลนเดชานุภาพของพระองค์
 4. ประนามมุสลิมด้วยกันว่าไม่ใช่มุสลิม
 5. ทำการเย้ยหยันเหยียดหยามอัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮูว่าตะอาลา ศาสนาอิสลาม ท่านนะบีมุฮัมมัด ไม่เชื่อการฟื้นคืนชีพในโลกหน้า การตอบแทนผู้ทำความดีและการลงโทษผู้ทำความชั่ว อัลลอฮ์ทรงตรัสว่า 

        "จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ว่าต่ออัลลอฮ์และโองการของพระองค์และศาสนฑูตของพระองค์กระนั้นหรือ ที่พวกท่านเย้ยหยันกัน พวกท่านอย่าแก้ตัวเลย แท้จริงพวกท่านได้ปฏิเสธศรัทธาแล้วหลังจากการมีศรัทธาของพวกท่าน" (อัตเตาบะฮ์ 65-66)

     6.  การแสดงความสงสัย เช่น มีความสงสัยในสิ่งที่เป็นบัญญัติศาสนา การละหมาด การจ่ายซะกาต การถือศีลอด ฯลฯ

 3. ทางจิตใจ เกิดได้หลายประการ

 1. สงสัยในคุณลักษณะของอัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮูว่าตะอาลา เช่นการสงสัยว่ามีองค์เดียว หรือหลายองค์ มีจริงหรือไม่
 2. สงสัยในคุณลักษณะกี่ยวกับตัวท่านนะบีมุฮัมมัด  เช่นสงสัยว่าคำสอนของท่านเป็นเท็จหรือจริง หรือสงสัยว่าท่านเป็นศาสนฑูตหรือไม่
 3. สงสัยเกี่ยวกับวันกิยามะฮ์ นรก สวรรค์ ว่ามีจริงหรือไม่
 4. การไม่เชื่อว่า มุชริก(ผู้ตั้งภาคี) หรือกาฟิร(ผู้ปฏิเสธ)อยู่นอกแนวทางของอิสลาม หรือสงสัยว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธหรือไม่ทั้งๆที่เขาแสดงออกอย่างเปิดเผย หรือกล่าวรับรองลัทธิความเชื่อถือของมุชริกและกาฟิรว่ามีความถูกต้อง
 5. การเชื่อมั่นว่าศาสนาอื่นหรือลัทธิความเชื่อถืออื่นมีความถูกต้องสมบูรณ์ และศาสนาอิสลามมีความผิดพลาดและบกพร่อง หรือยอมรับการตัดสินด้วยบทบัญญัติอื่นมีความถูกต้องมากกว่าบทบัญญัติอิสลาม
 6. การเกลียดชังบทบัญญัติอิสลามและซุนนะฮ์ท่านนะบีมุฮัมมัด  ดังที่อัลลอฮ์ทรงตรัสว่า

        "ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า พวกเขาเกลียดชังสิ่งที่อัลลอฮ์ ได้ประทานลงมา พระองค์จึงทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผล" (มุฮัมมัด 9)

    7.  การเชื่อว่าเป็นที่อนุญาติให้มุสลิมละทิ้งศาสนาอิสลามไปนับถือศาสนาอื่นได้

    8.  การแสดงออกอย่างเชื่อมั่นว่ามีพระเจ้าอื่นคู่เคียงกับอัลลอฮ์

        เหตุที่จะทำให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง และพฤติกรรมบางอย่างอาจทำให้เราต้องหลุดพ้นจากอิสลามโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นทุกคนจึงต้องศึกษาบทบัญญัติของศาสนาและยึดหลักการศรัทธาทั้ง ๖ ประการไว้อย่างเคร่งครัด และเมื่อรู้หรือสงสัยว่าตนเองพ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมจะต้องกล่าวปฏิญาณตนใหม่(ชะฮาดะฮ์)โดยทันที

        การสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมจะไม่เป็นผลกับบุคคลดังต่อไปนี้

 • เด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะ
 • คนวิกลจริต สติฟั่นเฟือน
 • คนเมาที่ไม่เจตนาเสพสิ่งมึนเมา
 • ผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำสิ่งที่ผิด แต่จิตใจยังศรัทธามั่น

          ผู้ที่เป็น "มุรตั๊ด" ผลความดีของเขาที่ได้ปฏิบัติมาจะสูญสลายทั้งหมด ถึงแม้ว่าเขาจะกลับเข้ารับอิสลามใหม่ก็ตาม

ที่มา ชมรมผู้บริหารมัสยิดเขตหนองจอก