นี่คือ..ศาสนาอิสลาม
  จำนวนคนเข้าชม  4786

นี่คือ..ศาสนาอิสลาม

 

.มุฮัมมัด บินต่วน

 

     อิสลาม เป็นศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮฺ) ซึ่งผ่านการนำมาเผยแพร่โดยบรรดาศาสนทูตของพระองค์ตามยุคสมัยจากศาสนทูต (นบี) อาดัม จนถึงศาสนทูต (นบี) มูฮัมมัด (อาลัยฮิมุซอลาตุวัซสลาม - ขอความสันติสุข จงประสบแด่พวกเขา)

 

     สารัตถะ แห่งอิสลาม -คือ การศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงประทานโชคปัจจัย ผู้ทรงให้ชีวิต ผู้ทรงเก็บชีวิต (ให้ความตาย) และการยอมรับโดยสิ้นเชิงต่อทุกสิ่ง ทุกประการที่พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงบัญญัติไว้

 

     บทบัญญัติ คือ กฏเกณฑ์ กฎหมาย คำสั่งใช้ , คำสั่งห้าม และรูปแบบการเคารพภักดี (อิบาดะฮฺ) ที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติขึ้นให้กับกลุ่มชนหนึ่ง กลุ่มชนใด ตามยุคสมัย

 

      อิสลาม คือ ศาสนาแห่งธรรมชาติ บริสุทธิ์ (ฟิฏเราะฮฺ) (หมายถึง มีความสอดคล้องกับความดีตามธรรมชาติวิสัยที่มีอยู่ในตัวตนของมนุษย์ทุกคน)

     ความหมายของ ฟิฏเราะฮฺ (ธรรมชาติวิสัย) คือ ธรรมชาติ บริสุทธิ์ ดั้งเดิม ที่พระองค์อัลลอฮฺได้สร้างให้กับมนุษย์ ซึ่งมีแรงผลักดันมุ่งสู่ความดี ก่อนที่จะมีสิ่งอื่นเข้ามาเจือปน

 

     อิสลาม เป็นศาสนาแห่งความรู้ พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงใช้เราในโองการแรกของคัมภีร์ อัล-กุรอาน ให้มีการอ่าน และอิสลามถือว่า การศึกษาวิชาความรู้เป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางเดียวที่จะนำไปสู่การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ต่อคัมภีร์ของพระองค์ และต่อบรรดาศาสนทูตของพระองค์

 

     อิสลาม เป็นศาสนาแห่งความยุติธรรมอิสลามกำชับให้มนุษย์ทั้งหมด พร้อมทั้งผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาต่ออิสลามให้ดำรงมั่นอยู่กับความยุติธรรมตลอดไป ต่อตัวของพวกเขาเอง หรือบุคคลอื่น ถึงแม้กับผู้ที่เป็นต่างศาสนิกกันก็ตาม

 

     อิสลาม เป็นศาสนาแห่งความเสมอภาค อิสลามถือว่ามนุษย์ทั้งหมดมีความเสมอภาค และ เท่าเทียมกันไม่มีผู้ใดที่ประเสริฐดีเลิศกว่าใครยกเว้นด้วยกับความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า และการประกอบกรรมดีเท่านั้น

 

     อิสลาม เป็นศาสนาแห่งเสรีภาพ คือ มนุษย์ทุกคนมีอิสระ เสรีภาพ ที่จะเลือกสิ่งใดก็ตามที่เขาต้องการ แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

 

     อิสลาม เป็นศาสนาแห่งคุณธรรมและจรรยามารยาทที่ดีงาม อิสลามใช้ให้เรามีสัจจะในคำพูด มีความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กับเครือญาติ ทำความดีกับเพื่อนบ้าน กตัญญูต่อ บิดา มารดา และอิสลามได้ห้ามเราไม่ให้โกหกมดเท็จ บิดพลิ้ว ตัดสัมพันธ์ทางเครือญาติ เป็นเพื่อนบ้านที่เลว ใจร้าย อาฆาตพยาบาท แข็งกร้าวและป่าเถื่อน

 

     อิสลาม ได้ใช้ให้เรามีความเมตตา โอบอ้อมอารี ให้อภัย อ่อนโยน สุขุมคัมภีรภาพ ใช้คำพูดที่สุภาพ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านคุณธรรม ความดี และเกื้อหนุนการทำความดีต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งมวล

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥