มุอฺมิน คน 2 โลก
  จำนวนคนเข้าชม  1340


มุอฺมิน คน 2 โลก

 

โดย ... อาจารย์ฮะซัน นาคนาวา

 

          อิสลามนั้นสอนว่า มนุษย์นั้นตาย 2 ครั้งและเกิด 2 ครั้ง ดังปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน

 

     “พวกเจ้าปฏิเสธการศรัทธาต่ออัลลอฮฺได้อย่างไร ? ทั้งที่พวกเจ้าเคยเป็นคนตาย แล้วพระองค์ทรงให้พวกเจ้าเป็น

     หลังจากนั้นก็จะทรงให้พวกเจ้าตาย แล้วก็จะทรงให้พวกเจ้าเป็นอีก แล้วพวกเจ้าก็จะถูกนำกลับสู่พระองค์

(อัลบะกอเราะฮฺ 2 : 28)

 

          อิบนุอับบาสและอิบนุมัสอูด กล่าวว่า ตายครั้งแรก คือ ตอนที่ท่านเป็นดิน ยังไม่มีนั้นแหละ คือ ตายครั้งแรก และเรื่องนี้ยังกล่าวในซูเราะฮฺ ฆอฟิร 40 : 11

 

     “พวกเขากล่าวว่า ข้าแต่พระผู้อภิบาลของเรา พระองค์ท่านทรงให้เราตาย 2 ครั้ง และให้เป็น 2 ครั้ง (พระองค์ทรงเดชานุภาพ) เราขอสารภาพบาปทั้งหลายของเราแล้ว แล้วมันจะมีทางออก (ไปโลกดุนยาอีกไหม?)"

 

ท่านนบีสอนว่าจงอยู่โลกนี้เยี่ยงผู้ผ่านทาง

 

          อนึ่ง การตายนั้น มิได้หมายความว่า หมดทุกข์หมดโศกสำหรับคนชั่ว หากแต่เป็นการย้ายจากโลกแรกสู่โลกสุดท้ายที่อมตะ

 

     “ในหมู่พวกเขามีผู้กล่าวว่า ข้าแต่พระผู้อภิบาลของเรา โปรดประทานแก่พวกเราซึ่งสิ่งดีงามในโลกนี้ และสิ่งดีงามในปรโลกและโปรดป้องกันพวกเราจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด

(อัลบะกอเราะฮฺ 2 : 201)

ท่านอนัส รายงานว่า ท่านนบีอ่านดุอา บทนี้มากที่สุด

 

          ศาสนาอิสลามกำหนดหลักความเชื่อว่า มีเพียง 2 โลก ไม่มีโลกที่ 3 นั้นคือ โลกดุนยานี้กับโลก อาคิเราะฮฺโน้น โลกอาคิเราะฮฺมีบ้านพักอยู่ 2 หลัง (สวรรค์กับนรก) ใครเชื่อผิดจากนี้ไม่ใช่มุสลิม

 

โลกดุนยาแบ่งออกเป็น 2 ภาค

1. ดุนยาน้อย ช่วงใช้ชีวิตในครรภ์มารดา

2. ดุนยาใหญ่ ช่วงหลังคลอดจนตาย

 

          กล่าวกันว่า ดุนยาน้อยสบายกว่าดุนยาใหญ่ เพราะเป็นเสือนอนกินอย่างเดียว และอีกหลักฐานที่สนับสนุนประเด็นนี้ คือ ทารกทุกคนคลอดออกมาแล้วร้องทุกคน ไม่มีใครหัวเราะเลย

 

ที่จริงนั้นเราได้บังเกิดมนุษย์มาเพื่อเผชิญความยากลำบาก

(อัลบะลัด 90 : 4)

 

โลกอาคิเราะฮฺแบ่งออกเป็น 2 ภาคเช่นกัน

 

1. อาคิเราะฮฺน้อย ในหลุมศพ เรียกว่า อาลัมบัรซัค หมายถึง โลกแห่งดวงวิญญาณ

 

เหมือนดังที่ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า 

     “แท้จริงกุโบร (หลุมศพ) เป็นที่แห่งหนึ่งของโลกอาคิเราะฮฺ ใครรอดจากปัญหากุโบรได้หลังจากนั้น (อาคิเราะฮฺใหญ่) ก็สบายมาก แต่ถ้าใครไม่รอดหลังจากนั้น ร้ายแรงมาก

 

2. อาคิเราะฮฺใหญ่ ช่วงฟื้นคืนชีพจากหลุมศพ นี่เป็นรู่ก่นอีหม่าน (หลักศรัทธา) ข้อที่ 5

 

          หลังจากโลกดุนยาใหญ่สู่อาคิเราะฮฺน้อย อิสลามที่แท้จริงยืนยันว่าไม่สามารถกลับไปสู่ดุนยาใหญ่ได้ ทารกหลังคลอดจากท้องแม่ ไม่อาจกลับไปสู่ท้องแม่อีกครั้งได้ฉันใด หลังตายแล้วก็ไม่สามารถกลับสู่ดุนยาได้ฉันนั้น

 

     “จวบจนความตายได้มาหาคนใดในหมู่พวกเขา เขาก็จะกล่าวว่า ข้าแต่พระผู้อภิบาลขอพระองค์ทรงให้ข้าฯ กลับไปมีชีวิตอีกครั้งเถิด เพื่อที่จะได้ทำดี ในสิ่งที่ปล่อยทิ้งไว้

     ไม่มีทางหรอก มันเป็นเพียงถ้อยคำที่เขากล่าวออกมาเท่านั้นและเพราะเบื้องหน้าของพวกเขามีเครื่องกีดขวางจวบจนวันที่พวกเขาจะถูกฟื้นชีพ

(อัลมุอฺมินูน 23 : 100)

 

ความแตกต่างระหว่างโลกดุนยากับอาคิเราะฮฺ

 

       1. โลกดุนยาเป็นโลกแห่งการกระทำ มุสลิมคน 2 โลกต้องทำความดีในโลกนี้ ทั้งงานโลกนี้และรับรางวัลในโลกนี้และต้องทำงานของโลกอาคิเราะฮฺวันนี้แต่รับรางวัลในโลกหน้า โลกหน้าเป็นโลกแห่งการตอบแทน รับผลกรรมของโลกนี้ โลกหน้าไม่มีการทำดีหรือชั่วทั้งสิ้น

 

และอันที่จริงพวกเจ้าจะได้รับรางวัลของพวกเจ้า วันกิยามะฮฺ (โลกหน้าไม่ใช่โลกนี้)”

(อาละอิมรอน 3 : 185)

 

2. โลกหน้าไม่มีบังคับกันว่าจงทำ อย่าทำ คือมีอิสระ

 

3. โลกนี้ชั่วคราวโลกหน้าถาวร

 

4. โลกนี้ผิดแล้วแก้ตัวใหม่ได้ แต่โลกหน้าผิดแล้วผิดเลย

 

5. โลกนี้ตายโลกหน้าไม่ตาย เพราะความตายนั้นจะถูกเชือดระหว่างสวรรค์นรก

 

          กาลเวลานั้นมี อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ปัจจุบันเป็นผลของอดีตและปัจจุบันยังเป็นเหตุแห่งอนาคต ดังนั้น พึงตระหนักเถิดว่าความสุข ความทุกข์ในโลกอาคิเราะฮฺนั้นขึ้นอยู่กับโลกปัจจุบัน คือ ดุนยาเท่านั้น” 

 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

โลกนี้เป็นไร่เพาะผลิตผลให้แก่โลกหน้า

 

     สุขที่สุด กับสุขที่ไม่สิ้นสุด จะเลือกอันไหน ? และลำบากชั่วคราว สบายชั่วโคตรจะเลือกอันไหน ?

 

     ผู้ที่จะได้รับความสำเร็จในอาคิเราะฮฺ คือ ผู้ที่ใช้ชีวิตในโลกนี้โดยมีอาคิเราะฮฺเป็นแกนนำเท่านั้น

 

สภาพมนุษย์ในสองโลก มีหลากหลาย กล่าวคือ 

1. สบายสองโลก ได้แก่ ผู้ร่ำรวยและเป็นมุอฺมิน

2. ลำบากสองโลก ได้แก่ ผู้ยากจนและเป็นกาเฟร

3. ลำบากโลกนี้สบายโลกหน้า ได้แก่ ผู้ยากจนเป็นมุอฺมิน

4. สบายโลกนี้ลำบากโลกหน้า ได้แก่ ผู้ร่ำรวยและเป็นกาเฟร

       5. สบายโลกนี้แต่ต้องลำบากชั่วคราวในโลกหน้า ได้แก่ มุอฺมินที่ร่ำรวยแต่เป็นคนชั่ว และก่อนตายไม่ขอลุแก่โทษ

       6. ลำบากโลกนี้และต้องลำบากชั่วคราวในโลกหน้า ได้แก่ มุอฺมินยากจนและเป็นคนชั่ว ก่อนตายไม่เตาบะฮฺ

 

หมายเหตุ

การจัดลำดับนี้เพียงยึดมาตรฐานรวมๆ ส่วนใหญ่เท่านั้น เพราะอาจมีแตกต่างได้

 

 

 

ที่มา : สารดาริสลาม เล่มที่ 9 เดือนตุลาคม 2548