10 การรอดพ้นจากบทลงโทษ
  จำนวนคนเข้าชม  1188


10 การรอดพ้นจากบทลงโทษ


credit : Afdol Khan


ท่านชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺได้กล่าวว่า...

 

      "และผู้ศรัทธา(มุอฺมิน)เมื่อกระทำความชั่วไปแล้ว เขาสามารถรอดพ้นจากบทลงโทษของการทำความชั่วนั้นด้วยสิ่งสิบประการดังนี้

 

   ♦ หนึ่ง ด้วยการกลับเนื้อกลับตัวสำนึกผิด แล้วอัลลอฮฺจะทรงยกโทษให้เขา เพราะผู้ที่กลับตัวสำนึกผิดจากการทำบาปก็เปรียบดังผู้ที่ไม่มีบาปติดตัวเลย

 

   ♦ สอง หรือ ด้วยการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺแล้วพระองค์จะทรงยกโทษให้เขา

 

   ♦ สาม หรือ ด้วยการทำความดีงามทั้งหลาย เพื่อที่มันจะช่วยลบล้างความผิดบาปต่างๆของเขา เพราะแท้จริงความดีงามจะขจัดความชั่วร้ายให้หมดไป

 

   ♦ สี่ หรือ มีพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายช่วยขอดุอาและขออภัยโทษให้เขาทั้งในยามที่มีชีวิตอยู่และยามที่เสียชีวิตไปแล้ว

 

   ♦ ห้า หรือ มีบรรดาพี่น้องมุสลิมได้อุทิศกุศลความดีของพวกเขาให้แก่ผู้ทำชั่วคนนั้น โดยที่อัลลอฮฺทรงให้ความดีเหล่านั้นมีคุณประโยชน์แก่เขา(กุศลความดีเหล่านั้นจะช่วยลบล้างความชั่วของผู้ทำความชั่ว)

 

   ♦ หก หรือ ด้วยการได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ โดยผ่านการวิงวอนขอจากท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อลัยฮิ วะสัลลัมให้แก่เขา(ชะฟาอะฮฺ)

 

   ♦ เจ็ด หรือ ด้วยการถูกอัลลอฮฺทดสอบ ด้วยบททดสอบอันยากลำบากทั้งหลายในโลกนี้ เพื่อที่ความผิดบาปของเขาจะได้ถูกลบล้างด้วยบททดสอบเหล่านั้น

 

   ♦ แปด หรือ ด้วยการถูกอัลลอฮฺทดทสอบ ด้วยบททดสอบอันยากลำบากทั้งหลายในหลุมศพ เพื่อที่ความผิดบาปของเขาจะได้ถูกลบล้างด้วยบททดสอบเหล่านั้น

 

   ♦ เก้า หรือ ด้วยการถูกอัลลอฮฺทดสอบ ด้วยบททดสอบอันน่าสะพรึงกลัวขณะรอรับการพิพากษาในวันกิยามะฮฺ เพื่อที่ความผิดบาปของเขาจะได้ถูกลบล้างด้วยบททดสอบเหล่านั้น

 

   ♦ สิบ หรือ ด้วยการได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ พระผู้ทรงเมตตาสูงสุดยิ่งกว่าผู้ใด(เพื่อที่ความผิดบาปของเขาจะได้รับการให้อภัยจากพระองค์)

 

          ดังนั้น...ใครก็ตามที่พลาดโอกาสโดยไม่ได้กระทำหรือไม่ได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากสิ่งสิบประการเหล่านี้ เขาก็อย่าได้โทษหรือตำหนิใครนอกจากตัวเขาเอง"

 

อ้างอิงจาก มัจมัวะอฺ อัลฟะตาวา ของชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ เล่มที่ 10 หน้าที่ 45