ลักษณะ 4 ประการ ของบรรดาผู้ที่รักอัลลอฮฺจริง
  จำนวนคนเข้าชม  2089


ลักษณะ 4 ประการ ของบรรดาผู้ที่รักอัลลอฮฺจริง

 

 โดย อาจารย์อับดุลสลาม บุญมาเลิศ

 

          ความหมายของคำว่า ความรักที่แท้จริงของบ่าวที่มีต่ออัลลอฮฺ ตามที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อัลมาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 54

 

     “โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับออกไปจากศาสนา (อิสลาม) ของเขา อัลลอฮฺ ก็จะทรงนำพวกหนึ่งมา ซึ่งพระองค์ทรงรักพวกเขา และพวกเขาก็รักพระองค์

     เป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนต่อบรรดามุอฺมิน มีเกียรติเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา พวกเขาจะเสียสละและต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺ และ ไม่เกรงกลัวการตำหนิของผู้ตำหนิคนใด...”

(อัลมาอิดะฮฺ 5 : 54)

 

          ดังนั้น อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงระบุในอายะฮฺนี้เกี่ยวกับผลของความรักที่มีต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา มีอยู่สี่สัญลักษณ์ด้วยกัน คือ

 

     ข้อที่หนึ่ง บรรดาคนที่รักเพื่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นั้น พวกเขาจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับบรรดาผู้ศรัทธา เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา สงสารด้วยไมตรีจิต

ท่านอะฏ็ออฺ บอกว่า มุอฺมินกับบรรดามุอฺมินด้วยกันนั้น มีสภาพเหมือนพ่อกับลูก

 

     ข้อที่สอง บรรดาผู้ที่รักอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นั้น มีศักดิ์ศรีเหนือกว่าพวกปฏิเสธศรัทธา พวกเขามีความเข้มแข็งเด็ดขาดเหนือกว่าพวกเหล่านั้น จะไม่ลดตัวหรือแสดงความอ่อนแอกับคนที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นอันขาด

 

     ข้อที่สาม บรรดาผู้ที่รักอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะมีการเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ด้วยชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน หรือก็ด้วยการใช้คำพูดเพื่อเป็นพลังแก่ศาสนาของอัลลอฮฺ และสกัดกั้นศัตรูของพระองค์ในทุกวิถีทาง

 

     ข้อที่สี่ บรรดาผู้ที่รักอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นั้น จะไม่มีความวิตกกังวลต่อการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้คน ซึ่งข้อตำหนิติฉินต่างๆ ของพวกเขา ที่มีต่อบุคคลผู้ที่ทุ่มเทร่างกายและชีวิต หรือทรัพย์สินไปในทางของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เพื่อสนับสนุนสัจธรรมให้ได้รับความจำเริญ และเพื่อยืนยันเป็นที่ประจักษ์ จนผู้คนยอมจำนนในความถูกต้องที่พวกเขายึดมั่นอยู่นั้น และเป็นพลังให้เกิดความเข้มแข็ง คราใดที่คนรักกันแล้วท้อถอยต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้น แล้วหมดความพยายามที่จะช่วยปกป้องเกื้อกูลคนที่ตนรัก ความรักเช่นนี้เป็นความรักที่ไม่จีรังแต่อย่างใด

 

     สาเหตุต่างๆ ที่จะเพิ่มพูนความรักที่มีต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา มีอยู่ 10 ประการ ตามที่อิบนุล กอยยิม ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ ได้เล่าไว้ ดังนี้

 

   1. หมั่นอ่านทบทวนอัลกุรอาน ตั้งใจเรียนรู้ ทำความเข้าใจในความหมายอายะฮฺที่อ่าน และพยายามทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการประทานอัลกุรอาน

 

   2. พยายามปฏิบัติซุนนะฮฺ หลังจากที่ได้ปฏิบัติฟัรฎูเสร็จแล้ว

 

   3. พยายามเข้าใกล้ชิดอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวตะอาลา ด้วยการรำลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาในทุกสภาพ ด้วยคำพูด ด้วยหัวใจ และด้วยการกระทำ

 

   4. ในเวลาใดที่มีความรักต่อบุคคลหลายๆ คน ต้องเลือกรักคนที่รักอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เป็นอันดับแรก

 

   5. พิจารณาเกี่ยวกับบรรดาพระนามและคุณลักษณะต่างๆ ของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และความหมายของพระนาม และคุณลักษณะเหล่านั้น ที่บ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ และความสุงส่งที่น่าสรรเสริญยิ่งของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

 

   6. รำลึกและพิจารณาถึงความโปรดปรานต่างๆ ที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ประทานให้ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดปรานให้แก่บรรดาบ่าวของพระองค์

 

   7. มีจิตใจแน่วแน่ เสมือนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ เนื่องจากมีความปรารถนาในสิ่งที่จะได้รับจากพระองค์อย่างมิได้ขาด

 

   8. ทำให้ตัวเองว่างเพื่อการรำลึกถึงพระองค์ ในช่วงเวลาที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เสด็จสู่โลกดุนยาในตอนท้ายของเวลาค่ำคืนที่เป็นส่วนที่สามของกลางคืน พร้อมอยู่ในสภาพที่มีการอ่านอัลกุรอาน และจบลงด้วยการขอลุแก่โทษ หรือการเตาบะฮฺตัวอย่างแน่วแน่

 

   9. พยายามเข้าร่วมวงสนทนาอยู่กับคณะผู้รู้ศาสนา และบุคคลที่ดีมีความรักกันเพื่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และแสวงหาความรู้จากคำสั่งสอนของผู้รู้ศาสนา

 

   10. สลัดตนเองให้ออกห่างจากสิ่งที่จะมาขวางกั้นระหว่างหัวใจของเขากับอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จากความพะวักพะวงต่างๆ

 

ความรักอีกส่วนหนึ่ง ที่จะต้องอยู่คู่กับความรักอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้แก่ ความรักต่อท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  

ดังที่ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า

 

คนหนึ่งคนใดในพวกท่านนั้น จะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาที่ครบถ้วนสมบูรณ์

จนกว่าฉันจะต้องเป็นที่รักแก่เขายิ่งกว่าลูกของเขา ยิ่งกว่าพ่อของเขา และยิ่งกว่าผู้คนทั้งหลาย

(บันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์)

 

          หมายความว่า เขายังไม่เป็นผู้ศรัทธาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มากกว่าตัวของเขาเอง หรือมากกว่าคนที่ใกล้ชิดที่สุดของเขา

 

          สมควรระมัดระวังให้มากเกี่ยวกับเรื่องความรัก ก็จะถูกข้อหาเรื่องชิริกเพราะถ้ารักอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์ เพราะฉะนั้น ต้องรักอัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์มากกว่าอื่นใดทั้งหมด 

 

         จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่า รักอัลลอฮฺและร่อซูลมากที่สุด ? ข้อพิสูจน์ก็คือ เมื่อมีสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เรารักมาก แต่สิ่งนั้นเป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮฺ และเราก็สามารถเลิกลาจากสิ่งนั้นได้ แสดงว่า เรารักอัลลอฮฺมากที่สุดแล้วนั่นเอง

 

 

ที่มา : อนุสรณ์งานประจำปี 2559 โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร